sobota, 28 maja 2016 19:44


S? w Olsztynie 3 miejsca, gdzie widoczno?? jest na tyle utrudniona, ?e zastosowano lustra drogowe, aby pomc rowerzystom w bezpiecznej je?dzie. W zasadzie lustra maj? pomc kierowcom w wypatrywaniu nadje?d?aj?cych cyklistw, jednak wato wiedzie?, gdzie one s? i tak?e tam spogl?da?. Ostro?no?ci nigdy za wiele!

 
"Pod pr?d" na Sk?odowskiej-Curie
piątek, 13 maja 2016 14:20


Maria Sk?odowska-Curie by?aby z nas dumna :) Nowy uk?ad komunikacyjny w ?rdmie?ciu Olsztyna umo?liwi? wyznaczenie kontrapasa (pas ruchu do jazdy "pod pr?d") na fragmencie ul. Sk?odowskiej-Curie. Pomimo niewielkiej d?ugo?ci jest to dogodny skrt w kierunku Starwki.

 
Kontraruch na Jarotach
piątek, 29 kwietnia 2016 21:40


W Olsztynie pojawia si? coraz wi?cej rozwi?za? wprowadzanych z my?l? o rowerzystach. Cz?sto nie s? to jednak wydzielone drogi dla rowerw czy ci?gi pieszo-rowerowe. Najnowszym wdro?eniem tzw. kontraruchu jest dopuszczenie jazdy pod pr?d rowerzystw po ul. Janowicza i ul. Mroza.

 
Drogi rowerowe do remontu
sobota, 23 kwietnia 2016 07:12


Wiosna przywita?a nas kilkoma remontami nawierzchni drg rowerowych. Skupimy si? na dwch odcinkach, ktre znaj? chyba wszyscy olszty?scy rowerzy?ci: czerwonym asfalcie na ul. Witosa oraz uszkodzeniach na ul. Synw Pu?ku (wzd?u? muru z legalnym graffiti).

 
niedziela, 17 kwietnia 2016 09:37


Pozytywne zmiany na Starwce to blisko 30 miejsc, w ktrych rowerzy?ci mog? swobodnie porusza? si? po uliczkach b?d?cych ca?kowicie lub cz??ciowo niedost?pnych dla samochodw. Wi?kszo?? z tych u?atwie? jest znana z poprzednich dwch sezonw letniej organizacji ruchu, a obecnie wprowadzone nowo?ci s? uzupe?nieniem brakw zg?aszanych przez rowerzystw. Aby unikn?? niejasno?ci i problemw z interpretacj? tych rozwi?za?, prezentujemy zbir zasad pomocnych podczas jazdy po Starwce.

 
30 km/h jest w sam raz!
niedziela, 06 marca 2016 21:16


Olsztyn wci?? czeka na powa?ne podej?cie do tematu uspokojenia ruchu samochodowego w ?rdmie?ciu.
Korzy?ci dla ruch rowerowego s? tutaj szczeglnie, poniewa? tam, gdzie ko?czy si? infrastruktura dla rowerw, tam zaczyna si? problem z jazd? po jezdni w?rd wielu kierowcw ?ami?cych przepisy i je?d??cych bardzo niekulturalnie. Obszarowe ograniczenie dopuszczalnej pr?dko?ci do 30 km/h jest pierwszym i obowi?zkowym krokiem do wykonania, je?li chcemy mwi? o centrum Olsztyna przyjaznym dla rowerzystw! Oto liczne argumenty za wprowadzeniem tego rozwi?zania w naszym mie?cie.

 
Kierowco! Rowerzysta z prawej!
czwartek, 04 lutego 2016 21:54


Po pi?ciu latach powrci? pomys? szczeglnego oznaczenia skrzy?owa?, gdzie rowerzy?ci maj? pierwsze?stwo, a kierowcom zbyt cz?sto zdarza si? o tym zapomina?.
Kiedy w roku 2011 wchodzi? nowy przepis reguluj?cy pierwsze?stwo rowerzystw jad?cych na wprost ponad pojazdami skr?caj?cymi w drog? poprzeczn? w ca?ej Polsce odby? si? cykl happeningw akcentuj?cych nowe przepisy. W Olsztynie tak?e. Problemy wci?? wyst?puj?, wi?c przysz?a pora na oficjalne wdro?enie tablicy informacyjnej maj?cej przypomina? o tej zasadzie.

 
"Obywatelskie" stojaki na osiedlach
poniedziałek, 04 stycznia 2016 21:18


Przegl?d inwestycji zrealizowanych w ramach Olszty?skiego Bud?etu Obywatelskiego daje pozytywne wnioski, poniewa? dzi?ki zaanga?owaniu samych mieszka?cw udaje si? upowszechni? stosowanie bardzo przydatnych detali. Jedn? z takich rzeczy jest montowanie dobrych stojakw rowerowych przy okazji porz?dkowania osiedlowych placw rekreacyjnych. W 2015 r. mamy dwa takie przyk?ady: os. Nagrki i os. Brzeziny.

 
środa, 30 grudnia 2015 10:46


Po oko?o trzech latach prac ca?y Park Podzamcze jest ju? w pe?ni dost?pny. Zgodnie z oczekiwaniami i zapowiedziami jest to teren otwarty tak?e na ruch rowerowy :)

 
sobota, 14 listopada 2015 15:32


Po niemal 1,5 roku dopominania si?, nareszcie powsta?y przejazdy dla rowerzystw przez ul. Jagiello?czyka na skrzy?owaniu z ul. Armii Krajowej.
Po ostatecznym dopi?ciu w 2014 wszystkich fragmentw porz?dnej drogi dla rowerw wzd?u? ca?ego przebiegu ul. Armii Krajowej (pisali?my o tym > TUTAJ) brakowa?o jeszcze wa?nego elementu w postaci zapewnienia ci?g?o?ci przez to skrzy?owanie.

 
Lepiej na Leonharda i Pstrowskiego
czwartek, 17 września 2015 19:21


W ostatnich dniach przyby?o drg rowerowych w Olsztynie.
Zarz?d Drg, Zieleni i Transportu na wniosek Oficera Rowerowego wydzieli? nowe odcinki z istniej?cych, szerokich chodnikw na ca?ej d?ugo?ci ul Leonharda oraz na fragmencie ul. Pstrowskiego.

 
Pierwsze stacje naprawy w Olsztynie
wtorek, 30 czerwca 2015 20:11


Ma?a rzecz, a bardzo cieszy! Spore zainteresowanie i zadowolenie wywo?uje pojawienie si? w Olsztynie 2 pierwszych stacji do samodzielnej naprawy roweru. Konkretnych pozytyww jest kilka:

 
Olszty?ski tramwaj przyjazny rowerom
poniedziałek, 08 czerwca 2015 07:11


Zgodnie z zapowiedziami, w?rd wielu korzy?ci tworzenia infrastruktury tramwajowej jest tak?e poprawa sytuacji rowerzystw. W wyniku realizacji projektu "tramwajowego" na mapie Olsztyna pojawi? si? bowiem zupe?nie nowe odcinki drg dla rowerw, powstan? pierwsze pasy rowerowe i ?luza rowerowa, a wiele istniej?cych rowerwek doczeka si? remontu i po?o?enia tam nowej- asfaltowej nawierzchni.

 
poniedziałek, 06 kwietnia 2015 14:51

Drogowcy zafundowali rowerzystom ?wi?teczny prezent :)
6 znakw B-9 ("zakaz wjazdu rowerw") zosta?o zdj?tych tu? przed ?wi?tami Wielkanocnymi. Jest to efekt pozytywnej opinii Komisji BRD podj?tej w styczniu 2015 r. po wniosku Oficera Rowerowego.

 
Pierwszy KONTRAPAS w Olsztynie
niedziela, 29 marca 2015 11:21


Wprowadzono kolejne rozwi?zanie znacznie u?atwiaj?ce jazd? w?rd g?stej zabudowy ?rdmie?cia
:)
Po dopuszczeniu na starwce ruchu "pod pr?d" bez wydzielania specjalnych pasw (tzw. "kontraruch", piszemy o tym > TUTAJ) nadesz?a pora na typowy kontrapas. Pierwszy odcinek powsta? na ul. Sk?odowskiej-Curie.

 
Nowa trasa w Lesie Miejskim
środa, 29 października 2014 16:59


Po zapowiedziach konkretnych dzia?a? na rzecz rozwoju rowerowej rekreacji, na mapie miasta pojawi?a si? wreszcie zupe?nie nowa trasa wytyczona w terenie, ktry do tej pory zbyt cz?sto nie przyci?ga? rowerzystw. Decyzj? Zarz?du Drg, Zieleni i Transportu zrealizowano tras? "Rodzinn?", ktra umo?liwia niezbyt forsown?, le?n? przeja?d?k? w dogodnych warunkach.

 
Wygodniej przez rzek? Wad?g
środa, 29 października 2014 10:45


Chocia? od oficjalnego otwarcia nowej k?adki przez rzek? Wad?g min??y ju? oko?o 2 miesi?ce, wci?? otrzymujemy zapytania o t? przepraw? i jej lokalizacj?. W zwi?zku z tym, przedstawiamy krtki opis tej konstrukcji, ktra niew?tpliwie znacz?co u?atwia rowerowe dotarcie na teren s?siedniej gminy Dywity.

 
Bardziej rowerowo na ul. Hozjusza
sobota, 18 października 2014 23:01


Mieszka?cy os. Redykajny s? najlepszym przyk?adem na to, jak skutecznie stara? si? o realizacj? dawno oczekiwanych rowerowych inwestycji.
Pomg? w tym oczywi?cie Olszty?ski Bud?et Obywatelski, ale bez zaanga?owania mieszka?cw nie by?oby sukcesu. Jednym ze zwyci?skich projektw by?o powstanie dokumentacji oraz pierwszego fragmentu drogi dla rowerw biegn?cej wzd?u? ul. Hozjusza. W ostatnich dniach wymy?lona i wywalczona przez mieszka?cw rowerwka zosta?a oddano do u?ytku.

 
Nowe tablice nad Jez. Ukiel
sobota, 18 października 2014 18:52


Warto jeszcze skorzysta? z jesiennej, nastrojowej aury, aby odwiedzi? coraz ciekawsze okolice Jeziora Ukiel. Dzi?ki dotychczas wykonanym pracom jest to teren, w ktry mo?na z powodzeniem wybra? si? na ciekaw? przeja?d?k?. Na rozleg?ym obszarze pomi?dzy Pla?? Miejsk?, Zatok? Mi?? a S?oneczn? Polan? znajduje si? bogata sie? drg i ?cie?ek doskonale nadaj?cych si? na rodzinn? rowerow? wycieczk? lub spacer.
Aby u?atwi? zaplanowanie najbardziej dogodnej trasy, a nast?pnie wspomc orientacj? w terenie, Urz?d Miasta zapewni? 6 nowych tablic informacyjnych zlokalizowanych przy najbardziej ucz?szczanych drogach rowerowych i chodnikach.

 
Stojaki-listki nadchodz?!
środa, 02 lipca 2014 22:33


W Olsztynie uda?o si? po??czy? funkcjonalno?? z estetyczn? form? oraz elementami promocyjnymi. Wszystko za spraw? rowerowych stojakw w kszta?cie "listka", ktre po raz pierwszy pojawi?y si? 3 lata temu nad Jeziorem D?ugim, a obecnie maj? szans? na upowszechnienie dzi?ki gestowi lokalnej firmy Green Taxi.

 
Kolejne barierki zamienione na stojaki
piątek, 09 maja 2014 21:13


??te barierki stopniowo znikaj? z wielu olszty?skich ulic, ale na tym nie ko?czy si? ich przydatno?? mieszka?com Olsztyna. Zgodnie z dzia?aniami zapocz?tkowanymi na jesieni 2013 r., wiele niepotrzebnych ju? barierek jest z powodzeniem wykorzystywana jako materia? do tworzenia stojakw rowerowych.

 
wtorek, 22 kwietnia 2014 19:41


W ramach letniej organizacji ruchu wprowadzonej na obszarze Starego Miasta pojawi? si? szereg zmian korzystnych dla rowerzystw. Aby unikn?? niejasno?ci i ewentualnych problemw z interpretacj? nowych rozwi?za? prezentujemy zbir zasad pomocnych w je?dzie po Starym Mie?cie.

 
Ostro?nie przy przystankach!
sobota, 01 marca 2014 12:51


S? sytuacje, w ktrych piesi maj? realne poczucie zagro?enia ze strony rowerzystw! Jednymi z takich miejsc s? fragmenty drg dla rowerw poprowadzonych przez perony przystankw autobusowych. Na wniosek pasa?erw jeden z przystankw zosta? specjalnie oznakowany.

 
"Pod pr?d" na ul. Szpakowej
wtorek, 10 grudnia 2013 21:01


Miko?ajkowy prezent przygotowali nam w tym roku drogowcy! Po pozytywnej opinii Komisji BRD, wniosek Oficera Rowerowego o dopuszczenie mo?liwo?ci jazdy "pod pr?d" po ul. Szpakowej (os. Gutkowo) zosta? wdro?ony.

 
"Aura" nareszcie ze stojakami!
wtorek, 03 grudnia 2013 15:33


9 d?ugich miesi?cy trwa?a reakcja na wniosek Stowarzyszenia "M?yn" o porz?dne stojaki pod najwi?kszym centrum handlowym w mie?cie... W tzw. mi?dzyczasie C.H. "Alfa" zd??y?a nawet zmieni? nazw? na "Aura" Centrum Olsztyna, ale nareszcie dosz?o do (cz??ciowo) pomy?lnego za?atwienia sprawy i jedno z dwch wej?? do tego ogromnego obiektu zyska?o nowy parking rowerowy.

 
Nowy znak na ul. ?arskiej
czwartek, 28 listopada 2013 23:57


Patronka tej ulicy by?aby z nas dumna :) Za dzia?anie logiczne, buduj?ce wi?ksz? ca?o?? oraz po prostu przydatne. Tabliczka T-22 ("nie dotyczy rowerw") zawis?a pod znakiem informuj?cym o "?lepej ulicy" (D-4). Dzi?ki temu przekaz znaku jest w pe?ni zgodny ze stanem faktycznym.

 
czwartek, 21 listopada 2013 16:07


Zgodnie z wnioskiem Oficera Rowerowego (popartym licznymi g?osami rowerzystw), w lipcu 2013 r. przesuni?to znak zakazuj?cy wjazdu rowerw na al. Wojska Polskiego. Niby drobnostka, bo znak "przenis? si?" o nieca?e 90 metrw, ale dzi?ki temu nie ma ju? obowi?zku wykonywania karko?omnych ewolucji i korzystania z fatalnej gruntowej ?cie?ki biegn?cej wzd?u? ulicy.

 
Lepiej na Sielskiej
środa, 20 listopada 2013 08:12


W ko?cu uda?o si? na naprawi? b??d sprzed kilku lat, ktry pojawi? si? po wczesnym remoncie chodnika przy ul. Sielskiej. Droga dla rowerw nareszcie tworzy spjny odcinek, wykonano drobne poprawki jej przebiegu oraz wyznaczono przejazdy dla rowerzystw :)

 
Nowa ddr na Wyszy?skiego
niedziela, 17 listopada 2013 17:48


Jazda wzd?u? ul. Wyszy?skiego nareszcie b?dzie legalna i bardziej bezpieczna.
Ju? na pocz?tku lipca 2013 lokalne media donosi?y (przyk?adowy artyku? > TUTAJ), ?e do wydzielenia drogi dla rowerw przy ul. Wyszy?skiego mo?na wykorzysta? szerokie chodniki ci?gn?ce si? wzd?u? tej ulicy. By?o to szczeglnie istotne ze wzgl?du na fakt, i? znaczna wi?kszo?? rowerzystw korzysta?o z chodnikw aby doje?d?a? do swoich miejsc pracy, w tym do fabryki opon firmy Michelin.

 
Ba?tycka w budowie
piątek, 15 listopada 2013 20:26


Ekipy uwijaj?ce si? na budowie ul. Ba?tyckiej wyra?nie min??y ju? p?metek, wszystkie elementy drogowe s? ju? widoczne, a wi?c najwy?sza pora opisa? rowerowe elementy, jakie w przysz?ym roku zostan? oddane do u?ytku na tej ulicy.

 
Buduj? Park Centralny
sobota, 09 listopada 2013 23:07


Rowerzy?ci nieuchronnie zbli?aj? si? do ?rdmie?cia :) Na razie nie dzieje si? to od strony g?wnych ulic, ale od strony rzeki, gdzie elementem zagospodarowania terenw pomi?dzy ?yn? a ul. Ko?ciuszki, Niepodleg?o?ci i 22-Stycznia b?d? nowe drogi dla rowerw.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2