Nowa ddr na Wyszy?skiego
niedziela, 17 listopada 2013 17:48


Jazda wzd?u? ul. Wyszy?skiego nareszcie b?dzie legalna i bardziej bezpieczna.
Ju? na pocz?tku lipca 2013 lokalne media donosi?y (przyk?adowy artyku? > TUTAJ), ?e do wydzielenia drogi dla rowerw przy ul. Wyszy?skiego mo?na wykorzysta? szerokie chodniki ci?gn?ce si? wzd?u? tej ulicy. By?o to szczeglnie istotne ze wzgl?du na fakt, i? znaczna wi?kszo?? rowerzystw korzysta?o z chodnikw aby doje?d?a? do swoich miejsc pracy, w tym do fabryki opon firmy Michelin.

Ponad 250 pracownikw Michelina w czerwcu b.r. wystosowa?o nawet petycj? do Urz?du Miasta w tej sprawie,

ktr? z ich strony pilotowa? Klub Turystyki Rowerowej przy Oddziale Zak?adowym PTTK.


Rzutem na ta?m?, czyli tu? przed nastaniem jesiennej pluchy, ktra nie sprzyja wi?kszym malowaniom oznakowania poziomego, firmie Skanska uda?o si? wykona? t? robot?.
Na szcz??cie, oprcz wydzielenia ddr z chodnikw powsta? tak?e przejazd dla rowerzystw umo?liwiaj?cy pokonanie skrzy?owania z ul. Augustowsk?, a na wniosek Oficera Rowerowego przejazdy zosta?y te? wymalowane w miejscach, gdzie droga dla rowerw jest przecinana zjazdami do Biedronki i Stacji paliw BP (przepisy nie przewiduj? obowi?zku takiego oznakowania, jednak ich istnienie znacznie podwy?sza poziom bezpiecze?stwa rowerzystw i wskazuje czyteln? ci?g?o?? drogi dla rowerw).

Powsta?y odcinek ma si? ??czy? z dwoma kolejnymi rowerwkami,

ktre maj? ju? pozytywn? opini? Komisji Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego oraz przychylno?? drogowcw:
- wzd?u? ul. Leonharda (od Pi?sudskiego do Towarowej);
- wzd?u? ul. Pstrowskiego (od Wyszy?skiego do Metalowej).
Ww. odcinki maj? powsta? na takiej samej zasadzie- zostan? wymalowane na istniej?cych, szerokich (nawet 5 metrowych!) chodnikach o dobrej nawierzchni.
Poza tym, niebawem (2013/2014) rozpoczn? si? prace modernizacyjne na skrzy?owaniu Pi?sudskiego/Wyszy?skiego/Leonharda (zwi?zane z wprowadzeniem systemu ITS), gdzie powstan? przejazdy dla rowerzystw po??czone z opisywanymi fragmentami.


^ Nareszcie przejazd dla rowerw nie jest "?lepy" i nie zmusza/zach?ca do dalszej jazdy po chodniku.
Przy najbli?szej konserwacji oznakowania poziomego trzeba przypomnie? drogowcom, aby usun?li widoczn? na zdj?ciu lini? ci?g??, ktra przecina przejazd dla rowerzystw.


^ Lipiec 2013. W "sezonie" ch?tnych do nielegalnej jazdy chodnikami nie brakowa?o :)


^ Asfaltowy odcinek przy "Rolniku" z nowym oznakowaniem.
Tutaj rowerzy?ci dziel? ca?? szeroko?? chodnika z pieszymi i musz? ust?powa? im miejsca. Prosimy o kultur?!


^ Przystanek autobusowy przy "Rolniku".
Zwracajmy szczegln? uwag? na pasa?erw, ktrzy wysiadaj? lub zamierzaj? wsi??? do autobusu!


^ Odcinek przy "Biedronce".
Linia i znak wyznaczaj? stron?, po ktrej nale?y jecha? i i??.


^ Pierwsze metry malowanki by?y wyra?nie wykonane jako "prbne" ;) Prba trwa?o?ci nie wypad?a korzystnie- oznakowanie znikn??o, jakby by?o wykonane szkoln? plakatwk?...


^ Sobotnie popo?udnie. Na u?ytkownikw nie trzeba w ogle czeka? :)


^ A tak to wygl?da?o w lipcu 2013.


^ I jeszcze jedno spojrzenie na nowe oznakowanie przy "Biedronce".


^ Przypominamy kierowcom, ?e w takiej sytuacji rowerzysta ma pierwsze?stwo! Widoczno?? dla w??czaj?cych si? do ruchu na ul. Wyszy?skiego jest wystarczaj?ca, aby nie wje?d?a? na przej?cie czy przejazd. Z pewno?ci? na wiosn? b?dzie warto zastosowa? tutaj czerwon? nawierzchni?.


^ Przejazd z sygnalizacj? przez ul. Augustowsk?. Sygnalizator nadaje sygna? wsplny dla pieszych i rowerzystw.


^ Odcinek przy "Gracji". Wsplna przestrze? na chodniku z nik?ym ruchem pieszych. Zbyt w?ski do wydzielenia przepisowej drogi dla rowerw.


^ j.w.


^ Przystanek autobusowy przed stacj? BP.
Przypominamy o szacunku dla pasa?erw autobusw!
Na wszelki wypadek s?up widoczny na zdj?ciu powinien by? oznakowany ??to-czarnymi pasami jako przeszkoda znajduj?ca si? w ?wietle drogi dla rowerw.


^ Wjazd na stacj? BP. Przejazd powinien by? podkre?lony czerwonym kolorem nawierzchni.


^ Wyjazd ze stacji BP. Mamy nadziej?, ?e tutaj tak?e na wiosn? pojawi si? czerwona nawierzchnia przejazdu dla rowerzystw.


^ j.w.


^ A tak to wygl?da?o w lipcu 2013.


^ Odcinek przy Cezalu. Do czasu modernizacji skrzy?owania (2013/2014) tutaj ko?czy si? wydzielona droga dla rowerw.


^ j.w.
Widok od strony skrzy?owania.

 

Komentarze  

 
0 #1 Carlos 2020-04-06 19:11
Visit my web site: https://leslie68leslie.webgarden.cz/rubriky/leslie68leslie-s-blog/diversification-integration-and: https://leslie68leslie.webgarden.cz/rubriky/leslie68leslie-s-blog/diversification-integration-and
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież