Olsztyn rowerami stoi
wtorek, 24 listopada 2015 12:43


Cieszymy si?, ?e temat komunikacji rowerowej trafia na ?amy kolejnego olszty?skiego czasopisma.
Tym razem jest to "Nowe ?ycie Olsztyna", ktre na ciekaw? rozmow? z Miros?awem Arczakiem, oficerem rowerowym, przeznaczy?o wyj?tkowo du?o miejsca i uwagi. Tematem jest "tera?niejszo?? i przysz?o?? jedno?ladw w Olsztynie", a rozmow? przeprowadzi? Cezary Kap?on.

 
Nie ma z?ej pogody na rowerowanie!


Zima za pasem, wkrtce spadnie pierwszy ?nieg. Olszty?ski Oficer Rowerowy odpowiada na pytania "Kuriera Olszty?skiego", czy warto je?dzi? na rowerze zim?, jak nale?y utrzyma? rower w dobrym stanie i jakie korzy?ci mo?emy mie? z zimowego rowerowania.

 
sobota, 08 listopada 2014 11:53


W listopadowym numerze miesi?cznika Rowertour ukaza? si? oglnopolski Ranking miast przyjaznych rowerzystom. Od 2010 roku jest to ju? trzecie zestawienie z udzia?em Olsztyna i dotyczy post?pw dokonanych w latach 2012-2014.

 
Historia i aktualno?ci oczami olszty?skiego Oficera
poniedziałek, 21 października 2013 11:01


Zapraszamy do lektury wywiadu z olszty?skim Oficerem Rowerowym,
jaki ukaza? si? na ?amach serwisu "Kurier Olszty?ski". Jest to nowe medium informacyjne, ktre od razu zabra?o si? za wa?ny dla nas temat- przedstawienia skrtowej, ale uporz?dkowanej historii oraz aktualnych dzia?a? na rzecz lepszych warunkw korzystania z roweru w Olsztynie. Oficer mocno si? rozgada?, ale warto przeczyta? ca?o?? :)

 
Rowerzy?ci pomi?dzy autobusami?
wtorek, 04 grudnia 2012 02:10


Ledwie powsta?y, a ju? s? ko?ci? niezgody. Buspasy, bo o nich mowa, maj? u?atwi? przejazd komunikacj? miejsk?. W?rd uprzywilejowanych s? autobusy ZKM, busiki prywatnego przewo?nika oraz takswkarze. Mo?e urz?dnicy pomy?l? te? o rowerzystach?

 
Rowerowy ranking miast
piątek, 02 listopada 2012 00:44

Najnowszy numer czasopisma "Rowertor"przyniesie odpowied?na pytaniektre z polskich miast przoduje w tworzeniu najlepszych warunkw do jazdy. W rankingu, ktrego poprzednia edycja odby?a si? w 2010 r.nie zabraknie rwnie? Olsztyna.

 
Rower = ?
czwartek, 01 listopada 2012 22:48

Czym jest rower dla olszty?skiego Oficera Rowerowego? Jaki jest jego najwi?kszy sukces w pro-rowerowych staraniach? Portal 'konkordia.org.pl' wypytuje Miros?awa Arczaka.

 
Rowerzy?ci ju? je?d?? tras? wzd?u? ul. Nowowiejskiego

Takiej wygody mi?o?nicy jedno?ladw w Olsztynie jeszcze nie mieli. W centrum miasta mog? pojecha? wyznaczonym specjalnie dla nich pasem.

 
Zapad?a si? ?cie?ka rowerowa na al. Pi?sudskiego

Nowowybudowana ?cie?ka rowerowa nie przetrwa?a pi?tkowo-sobotnich ulew. Asfalt zosta? podmyty przez wod? i zapad? si? na wysoko?ci zak?adw Michelin.

 

Po tramwaju wodnym i elektrycznym autobusie prywatna firma zdecydowa?a si? otworzy? w Olsztynie wypo?yczalni? rowerw. - Chcemy, ?eby Warmia w ko?cu przesta?a by? miejscem, przez ktre tylko si? przeje?d?a - t?umaczy przedsi?biorca Jerzy Polakowski.

 
Przyjedziesz rowerem jak P. Grzymowicz? B?d? nagrody

Udzia?em w losowaniu fantw urz?d miasta zach?ca swoich pracownikw, ?eby przesiadali si? z samochodw na bicykle i do autobusw. - Na pewno z tego pomys?u nie nale?y si? ?mia? - komentuje ekolog z UWM.

 
Stra? miejska pouczy?a P. Grzymowicza. Jako rowerzyst?


Pouczeniem zako?czy?a si? podr? prezydenta Piotra Grzymowicza, ktry rowerem doje?d?a do pracy

 


Du?o mwi si? o braku parkingw dla aut, a podobny k?opot maj? posiadacze dwch k?ek. - A mo?e cz??? pieni?dzy ze strefy parkowania przeznaczy? na zakup stojakw - proponuje oficer rowerowy w ratuszu.

 

Miros?aw Arczak ma pomys? na to, jak rozwi?za? problem ze ?cie?k? rowerow? wzd?u? al. Wojska Polskiego. Jednak komisja ds. bezpiecze?stwa odrzuci?a jego projekt.

 
Prezydent Grzymowicz nie je?dzi ju? samochodem do pracy


Przesiad? si? na rower. Okaza?o si?, ?e to dla prezydenta nie tylko sposb na powrt do kondycji sprzed lat, ale tak?e cenna lekcja. Na w?asnej skrze przekona? si? bowiem, ?e ?ycie rowerzysty w Olsztynie nie jest wcale ?atwe.

 
Kierowcy wygrywaj? z rowerzystami na ul. Sielskiej


Miejska komisja bezpiecze?stwa ruchu drogowego dosz?a do wniosku, ?e nowy przejazd dla rowerzystw przez ul. Sielsk? powinien by? zlikwidowany. Wygl?da na to, ?e lobby kierowcw znowu chce wzi?? gr? nad prawami cyklistw.

 
Potr?cenie przy rondzie Bema. Ranny rowerzysta


W pobli?u ronda Bema w Olsztynie rowerzysta wjecha? wprost pod ko?a peugeota. Ranny m??czyzna przewieziony zosta? do szpitala.

 
Olsztyn ma Oficera Rowerowego
sobota, 14 stycznia 2012 16:14


13 stycznia 2012 og?oszono oficjaln? decyzj? Prezydenta Olsztyna na temat wynikw konkursu na stanowisko podinspektora-pe?nomocnika ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej, czyli tzw. Oficera Rowerowego. Zosta? nim Miros?aw Arczak.

Gazeta Wyborcza pisze o tym > tutaj
Gazeta Olszty?ska pisze o tym > tutaj
Olsztyn24.com pisze o tym > tutaj

 
Spo?eczny pe?nomocnik zmieni si? w urz?dnika?
środa, 11 stycznia 2012 17:02


Od ponad dwch lat w Olsztynie dzia?a pe?nomocnik prezydenta miasta ds. transportu rowerowego - Mirek Arczak. Po tym jak kilka tygodni temu prezydent og?osi?, ?e zamierza w ratuszu zatrudni? urz?dnika, ktry zajmie si? sprawami rowerzystw - oficera rowerowego - na forach internetowych pada?y pytania - co teraz stanie si? z Arczakiem. Sprawa jest prosta.

 
Utwardzaj? le?ny trakt gruzem. Rowerzy?ci przera?eni
wtorek, 10 stycznia 2012 07:39

- Je?li tak, maj? wygl?da? nowe szlaki w Lesie Miejskim, to ja od razu zapewniam, ?e nie b?d? z nich korzysta?
- mwi czytelnik zaniepokojony sposobem utwardzania traktu przez Zarz?d Zieleni Miejski.
 
Nowa ?cie?ka rowerowa: raz po lewej, raz po prawej

Im bli?ej zako?czenia robt na al. Wojska Polskiego tym wi?ksze zainteresowanie tym fragmentem miasta w?rd mieszka?cw. Zw?aszcza, ?ebudowane tu drogi roweroweby?y zapowiadane jako u?atwienie dla cyklistw zszeroko rozumianego"zatorza" orazwszystkichpragn?cych rekreacyjnie dojecha? np. do Jakubowa i Lasu Miejskiego.
Okresow? niedogodno?? w postaci b??dnego oznakowania (zakaz wjazdu dla rowerw) uda?o si? naprawi? po interwencji rowerowego Pe?nomocnika Prezydenta.
Opisujemy to> tutaj

Tymczasem lokalne media zajmuj? si? kolejn?kwesti?:

Rowerzy?ci zastanawiaj? si? dlaczego na krtkim odcinku Wojska Polskiego musz? dwa razy dosta? si? z jednej strony ulicy na drug?.
I przewiduj?, ?e wi?kszo?? b?dzie ignorowa? zakaz i pojedzie chodnikiem.

 


Czy w Olsztynie rower stanie si? jednym z wa?niejszych ?rodkw komunikacji? Niewykluczone. Chc? tego nie tylko mi?o?nicy jazdy na dwch k?kach bez silnika, ale rwnie? w?adze miasta. Prezydent Piotr Grzymowicz zaprosi? w?a?nie do Olsztyna przedstawicieli sp?ki Nextbike Polska, ktra we Wroc?awiu eksploatuje bezobs?ugowe wypo?yczalnie rowerw.

 
Najpierw stojaki i wypo?yczalnia, potem ?cie?ki rowerowe


W jednym miejscu brakuje 300 metrw, w innym 500. Olszty?skie ?cie?ki rowerowe ko?cz? si? nagle i nagle zaczynaj?. Drogowcy chc? te absurdy usun??, buduj?c brakuj?ce fragmenty. Jednak potrzeba na to niemal 3 milionw z?otych. Rowerzy?ci mwi?: S? ta?sze sposoby.

 


Na Starym Mie?cie ju? wkrtce zostan? ustawione profesjonalne i zarazem pasuj?ce do otoczenia stojaki rowerowe. Ich umieszczenie by?o jednym z postulatw akcji "Gazety" i rowerzystw.

 
W Olsztynie pojawi si? nowa ?cie?ka rowerowa

We wtorek (16.08.11) rozpocz??a si? budowa traktu wok? Jeziora D?ugiego.
Jako pierwszy zostanie przebudowany naj?atwiejszy odcinek po zachodniej stronie jeziora, mi?dzy k?adk? a rondem Ofiar Katastrofy Smole?skiej.
 


Ja, Piotr Grzymowicz, obiecuj?, ?e spe?ni? dwa postulaty zg?aszane przez rowerzystw. Zaczynaj?ce si? tymi s?owami zobowi?zanie podpisa? w sobot? przed ratuszem prezydent Olsztyna.
To wydarzenie obserwowa?o oko?o 200 uczestnikw przejazdu spod hali Urania, ktrzy domagali si? lepszych warunkw do je?d?enia po mie?cie.

 


Olsztyn nie jest miastem idealnym do jazdy na rowerze. I dzieje si? tak nie tylko ze wzgl?du na brak spjnej sieci tras. Rwnie du?ym problemem jest deficyt bezpiecznych parkingw dla bicykli.

 
Olsztynianie na rowery! Poka?my, ilu nas jest


Niewa?ne, czy je?dzisz codziennie, raz w tygodniu, czy tylko sporadycznie. 6 sierpnia musisz by? z nami. Przejedziemy przez centrum miasta i przedstawimy w?adzom postulaty rowerzystw.

Je?d??cy rowerami ka?dego dnia na w?asnej skrze odczuwaj?, ?e w mie?cie brakuje ?cie?ek, ktrymi mogliby si? porusza?. Wielu z nich jad?c ruchliwymi ulicami czy dziurawymi chodnikami zadaje sobie pytanie, czy na pewno urz?dnicy wiedz?, jak du?? grup? stanowi? rowerzy?ci. Dlatego chcemy, wsplnie ze spo?ecznikami z kilku organizacji rowerowych, pokaza?, ilu nas jest.

 


Lada dzie? rozpocznie si? dobudowywanie brakuj?cego odcinka ?cie?ki rowerowej i chodnika wzd?u? ul. Krasickiego, a w przysz?ym tygodniu drogowcy wybior? wykonawc?, ktry wybuduje tras? dla rowerzystw wok? Jeziora D?ugiego. Zdaniem rowerzysty Miros?awa Arczaka w Olsztynie wci?? jednak robi si? za ma?o, by usprawni? komunikacj? na dwch k?kach.

 
Rowerzy?ci o nowym prawie
wtorek, 21 czerwca 2011 18:14


Miesi?c temu (21 maja br.) wesz?a w ?ycie od dawna postulowana i oczekiwana pro-rowerowa nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zmiany przepisw s? istotne i w znacz?cy sposb zmieniaj? zasady poruszania si? rowerem oraz podnosz? status rowerzystw na drogach. W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? okresem wakacji i daj?cym si? bez trudu przewidzie? zwi?kszeniem liczby rowerzystw w ruchu drogowym postanowili?my przypomnie? kierowcom i rowerzystom na czym polegaj? najwa?niejsze zmiany. Przeprowadzony w Olsztynie happeningjest dzia?aniem w ramach sieci "Miasta dla rowerw" we wsp?pracy z Krajow? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3