O kampanii

rowerowy.olsztyn.pl to lokalna inicjatywa spo?eczna, b?d?ca cz??ci? oglnopolskiejsieci Miasta dla rowerw. W latach 1998-2006 prowadzili?my dzia?alno?? pod has?em "Olsztyn dla rowerw". Od 2007 roku wydajemy kwartalnik olszty?skich rowerzystw i rowerzystek pt. "rowerowy.olsztyn.pl", ktry nada? naszej aktywno?ci now? form?, nazw? i otworzy? na szersz? wsp?prac? z partnerami na r?nym szczeblu.
Aktywnie pracujemy na rzeczprzyznania transportowi rowerowemuodpowiedniej rangi na terenie polskich miast (a naszego miasta w szczeglno?ci),upowszechniania transportu rowerowego w?rd lokalnych spo?eczno?ci, a tak?e wszelkich form"rowerowego" sportu, wypoczynku i rekreacji.

Chcemy w oparciu o do?wiadczenia podobnych grup w kraju oraz nasze w?asne umiej?tno?ci i pomys?y, organizowa? iprowadzi? rozmaiteakcje i kampaniepro-rowerowe (spotkania, szkolenia,konsultacje, dzia?alno?? wydawnicza i badawcza),imprezy turystyczne oraz prowadzi? ci?g?y dialog i by? sprawnym ogniwem przep?ywu informacji mi?dzy obywatelami, a odpowiednimi s?u?bami i urz?dami.

Niespotykany w skali kraju wzrost ilo?ci pojazdw mechanicznych przypadaj?cych na mieszka?ca Naszego Miasta iobserwowany od kilku lat problem stale wyd?u?aj?cego si? i obejmuj?cego coraz wi?kszy obszar, szczytu komunikacyjnego, sprawi?, ?e wszyscy stan?li przed pytaniem o przysz?o?? rozwoju olszty?skiej sieci drogowej.
W ramach kampanii Olsztyn dla rowerw, od 1998 roku, z r?nym nat??eniem i w r?ny sposb, staramy si? zwraca? uwag? opinii publicznej, w?a?ciwych urz?dw i s?u?b na mo?liwo?? znacznego z?agodzenia utrudnionej komunikacji poprzez stworzenie spjnej i bezpiecznej siecikomunikacji rowerowej.

Doskona?ymi atutami, daj?cymi nampodstaw?do rozwini?cia dzia?a? typowo miejskich na rozwj turystyki rowerowej w regionie jest geograficzne po?o?enie Olsztyna i naturalne warunki przyrodnicze jego okolic.Dlatego te?, d?ugofalowym i ci?gle akcentowanym celemnaszych dzia?a?jest doprowadzenie do powstania wzajemnie si? uzupe?niaj?cego systemumiejskiego i turystycznych szlakw rowerowych, obejmuj?cych tereny podmiejskie, obszar powiatu i wojewdztwa.

Zamiarem autorw niniejszej strony (tak jak zespo?u redakcyjnego kwartalnika) jest, aby by?a ona ?rd?em aktualnych i rzetelnych informacji, ale te? kana?em wymiany pomys?w iopinii.

Chcieliby?my, aby strona stanowi?a jedno z ogniw dalszego rozwoju i umacniania si? ?rodowiska rowerzystw, od ktrego w du?ym stopniu zale?y stworzenie mo?liwo?ci wygodnej i bezpiecznejjazdy na rowerze w Olsztynie.