O kampanii

„rowerowy.olsztyn.pl” to lokalna inicjatywa społeczna, będąca częścią ogólnopolskiej sieci „Miasta dla rowerów”. W latach 1998-2006 prowadziliśmy działalność pod hasłem "Olsztyn dla rowerów". Od 2007 roku wydajemy kwartalnik olsztyńskich rowerzystów i rowerzystek pt. "rowerowy.olsztyn.pl", który nadał naszej aktywności nową formę, nazwę i otworzył na szerszą współpracę z partnerami na różnym szczeblu.
Aktywnie pracujemy na rzecz przyznania transportowi rowerowemu odpowiedniej rangi  na terenie  polskich miast (a naszego miasta w szczególności), upowszechniania transportu rowerowego wśród lokalnych społeczności, a także wszelkich form "rowerowego" sportu, wypoczynku i rekreacji.

Chcemy w oparciu o doświadczenia podobnych grup w kraju oraz nasze własne umiejętności i pomysły, organizować i prowadzić rozmaite akcje i kampanie pro-rowerowe (spotkania, szkolenia, konsultacje, działalność wydawnicza i badawcza),   imprezy turystyczne oraz prowadzić ciągły dialog i być sprawnym ogniwem przepływu informacji między obywatelami, a odpowiednimi służbami i urzędami.

Niespotykany w skali kraju wzrost ilości pojazdów mechanicznych przypadających na mieszkańca Naszego Miasta i obserwowany od kilku lat problem stale wydłużającego się i obejmującego coraz większy obszar, szczytu komunikacyjnego, sprawił, że wszyscy stanęli przed pytaniem o przyszłość rozwoju olsztyńskiej sieci drogowej.
W ramach kampanii „Olsztyn dla rowerów”, od 1998 roku, z różnym natężeniem i w różny sposób, staramy się zwracać uwagę opinii publicznej, właściwych urzędów i służb na możliwość znacznego złagodzenia utrudnionej komunikacji poprzez stworzenie spójnej i bezpiecznej sieci komunikacji rowerowej.

Doskonałymi atutami, dającymi nam podstawę do rozwinięcia działań typowo miejskich  na rozwój turystyki rowerowej w regionie jest geograficzne położenie Olsztyna i naturalne warunki przyrodnicze jego okolic. Dlatego też,  długofalowym i ciągle akcentowanym celem naszych działań jest doprowadzenie do powstania wzajemnie się uzupełniającego systemu miejskiego i turystycznych szlaków rowerowych, obejmujących tereny podmiejskie, obszar powiatu i województwa.

Zamiarem autorów niniejszej strony (tak jak zespołu redakcyjnego kwartalnika) jest, aby była ona źródłem aktualnych i rzetelnych informacji, ale też kanałem wymiany pomysłów i opinii. 

Chcielibyśmy, aby strona stanowiła jedno z ogniw dalszego rozwoju i umacniania się środowiska rowerzystów, od którego w dużym stopniu zależy stworzenie możliwości wygodnej i bezpiecznej jazdy na rowerze w Olsztynie.