Spotkanie na go?cinnym szlaku
wtorek, 09 czerwca 2015 16:22


Ju? po raz sidmy tradycji sta?o si? zado?? i rowerzy?ci z czterech gmin spotkali si? na wsplnym szlaku. Wa?n? ide? ??cz?c? cyklistw ze Stawigudy, Olsztyna, Nidzicy i Olsztynka jest Go?ciniec Niborski, czyli oznakowany szlak turystyki rowerowej, biegn?cy ?ladem historycznej trasy z Warszawy do Krlewca. 07 czerwca 2015 r. wszyscy uczestnicy VII Integracyjnego Rajdu Rowerowego dotarli do miejsca le??cego w po?owie szlaku, a fina?owy piknik zorganizowano na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Rybakach.

 
XIV Rajd "Vell vincere"
wtorek, 10 kwietnia 2012 21:06


Jak zawsze na wiosn? zapraszamy dosprawdzenia swojegozmys?u orientacji, sprytu i wytrwa?o?ci, a przy okazji zwyk?ej si?y w nogach.
"Vell vincere" to impreza terenowa polegaj?ca naznajdowaniu punktw kontrolnych skrz?tnie ukrytych przez Organizatorw.

 
XIII Vell vincere > realcja
piątek, 14 października 2011 12:29


Jesienna aura, ktratowarzyszy?a startom uczestnikw XIII Rajdu na Orientacj? nie przeszkodzi?a im w przedniej zabawie, a ich entuzjazm szybko udzieli? si? tak?e pogodzie, dz?ki czemuca?e popo?udnie i wieczrup?yn?? w?rdpi?knej, z?otej jesieni.

 
Rajd na Orientacj?
poniedziałek, 03 października 2011 16:31


Mamy pa?dziernik, a wi?c pora na jesienn? edycj? Rajdu na Orientacj? "Vell vincere".
08 pa?dziernika (sobota) odb?dzie si? ju? 13 edycja tejplenerowej imprezy, ktra w najwi?kszym skrcie polega na poszukiwaniu punktw kontrolnych ukrytych w terenie. Tym razem Organizatorzy zapraszaj?do przeczesywania okolicBarczewa.

 
30 i 31 lipca = alleycat + sprinty + wycieczka


Najbli?szy weekend znowu mo?emy sp?dzi? pod znakiem rowerowych imprez.
W sobot? rowerowa gra miejska isprinty, a w niedziel? wycieczka 'zaawansowana' Olsztyn.Aktywnie!

 
Aktywny! Weekend > wyniki
poniedziałek, 20 czerwca 2011 06:32


Pierwszy Aktywny! Weekend w historii olszty?skiego Lasu Miejskiego mamy za sob?! Co prawda sobotnie aktywizowanie Olsztyniakw przebiega?opod surowe dyktando g?sto padaj?cego deszczu, ale za to pogodna niedziela pozwoli?a na ukazanie potencja?u jaki tkwi w prostym pomy?le skumulowania w ci?gu dwch dni wielu dyscyplin organizowanych w ramach Olsztyn.Aktywnie! Osi?Aktywnego! Weekenduby?a graterenowa, w ktrej mogli uczestniczy? wszyscy ch?tni biegacze, rowerzy?ci i spacerowicze.

 
Aktywny! Weekend w Lesie Miejskim


Czy salon jest odpowiednim miejscem do urz?dzania zabawy? Czy w salonie mo?na biega?? Czy po salonie powinni?my je?dzi? na rowerze? I to jeszcze z dum? i rado?ci?? Spokojnie, wszystko jest na odpowiednim miejscu, je?li biegi, przeja?d?ki i podchody odb?d? si? w Lesie Miejskim, czyli na terenie, ktry z pewno?ci? mo?na nazwa? zielonym salonem Olsztyna. Cho? raz w roku warto pokaza?, ?e ten teren i korzystaj?cy z niego ludzie tworz? pozytywn? wsplnot?. Niech raz w roku Las Miejski a? kipi od rozmaitych form aktywno?ci Olsztynian!
Aktywny! Weekend zaplanowany na 18-19 czerwca b?dzie takim w?a?nie czasem- pe?nym zabawy, ruchu i mile sp?dzonych chwil. Na wyj?tkowe traktowanie mog? oczywi?cie liczy? wszyscy, ktrzy odwiedz? Las Miejski na rowerach:)

 
'Rodzinna' wycieczka Olsztyn.Aktywnie!


W niedziel? 17 kwietniao 10:oo spod Ratuszastartuje pierwsza w tym sezonie wycieczka "rodzinna"z cyklu "Olsztyn.Aktywnie!".Na uczestnikw czeka oko?o 20-kilometrowa trasa dooko?a Jez. Ukiel (Krzywe).

 
Zaproszenie do b??dzenia


W sobot? 16 kwietnia nadarzy si?okazja, abypozna? okolice Olsztyna w wyj?tkowy sposb. Po raz dwunasty rusza bowiem Rajdna Orientacj? "Vell vincere" /z ?ac. wola zwyci?stwa/. W ramach Rajdu przygotowano oczywi?cie trasy rowerowe: dzienn?, nocn? i bardzo prosty wariant "dla pocz?tkuj?cych".

 
Zap?tlony Olsztyn


Klub Turystyki Rowerowej '4R' W-M PTTK zaprasza na wycieczk? pod has?em "Zap?tlony Olsztyn, czylina rowerach dooko?a miasta".

 
Zimowa rozgrzewka Olsztyn.Aktywnie!


Za nami pierwsza z dwch zaplanowanych na luty tego roku "oficjalna" rozgrzewka w ramach projektu
Olsztyn.Aktywnie!
Grupiezimowych cyklistw, ktrzy nie przestraszyli si? mrozu i ?liskich drg, pi?knieodp?aci?a si? pogoda, poniewa? wycieczka przebiega?a w pe?nym s?o?cu.

 
zimowe wycieczki Olsztyn.Aktywnie!


Zgodnie z zapowiedziami rusza zimowy mini-cykl rekreacyjnych wycieczek
"Olsztyn.Aktywnie!". Oczywi?cie nie mo?e w nim zabrakn??propozycji dla rowerzystw przygotowanych przez Klub Turystyki Rowerowej '4R' przy W-M PTTK.

 
Miko?aje na rowerach


W najbli?sz?, miko?ajkowo-wyborcz?niedziel? olszty?scy rowerzy?ci maj? do wype?nienia specjan? misj?- dobrze si? bawi?:)
Do wsplnej przeja?d?ki na dwch trasach (krtkiej=20 km i d?ugiej=ok. 40 km) zaprasza Klub Turystyki Rowerowej "4R" przy W-M Oddz. PTTK. Fotorelacja z wycieczki >tutaj<

 
wizyta w Lidzbarku


Wiele si? mwi o zbawiennym wp?ywie unijnych funduszy na polsk? rzeczywisto??. Jednym z dotowanych obszarw jest turystyka i rekreacja, ktre podnosz?c atrakcyjno?? i dost?pno?? wybranych terenw zwi?kszaj? ich konkurencyjno?? i szanse na dochody zwi?zane z obs?ug? turystw.
W Olsztynie zawrza?o przy okazji unijnych dotacji, maj?cych pomc w zagospodarowaniu brzegw jez. D?ugiego, a ostatnio wrzawa towarzyszy?a kolejnej ods?onie planowania tzw. Parku Centralnego.
Aby przekona? si? jakmo?na spo?ytkowa? miliony euro bez takich awantur, warto odwiedzi? Lidzbark zwany Welskim.

 
XI Rajd na Orientacj?09 pa?dziernika ju? po raz jedenasty rusza "Vell vincere", czyli zaczerpni?te z ?aciny wezwanie dla wszystkich wykazuj?cych cho? odrobin? "woli zwyci?stwa". Tradycyjnieb?dzie mo?na sprbowa? swoich si? na rowerowej trasie dziennej i nocnej, a startb?dzie mo?liwy w pojedynk? lub sk?adzie 2-osobowym.

 
... i po ?wi?tach!


28 wrze?nia oficjalnie zako?czyli?my ?wi?towanie Europejskiego Dnia bez Samochodu, ktry tradycyjnie przybra? form? "bezsamochodowego" weekendu.
Zainteresowanie uczestnikw udzia?em w dwch grach terenowych (miejskiej i pozamiejskiej) przesz?o nasze oczekiwania i niebezpiecznie zbli?y?o si? do limitu przygotowanych do zabawy materia?w:) Wszystko jednak przebieg?o bez zak?ce?, dlategopopo?udniu rozlosowali?my nagrody w?rd wszystkich startuj?cych.

 
Dni bez Samochodu

W tym roku 113 polskich miast przy??czy?o si? do Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu, ktry tradycyjnie przypada 22 wrze?nia. Olsztyna nie ma w tym roku w tym gronie, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby Olsztyniacy sami w??czyli si? do ?wi?towania!

 
Wakacyjnie do Fr?czek


Ju? od o?miu lat, wka?dy ostatni weekend lipca miejscowo?? Fr?czki staje si? miejscem docelowym rowerzystw z terenu ca?ego powiatu.
W najbli?sz? niedziel? tradycji stanie si? zado?? i b?dzie mo?liwo?? wsplnej przeja?d?ki zako?czonej
mi?ym dla oka, ucha i podniebienia piknikiem.

 
rowerowy Olsztyn.Aktywnie!


27 czerwca nast?pna porcja wsplnego rowerowania.
Jak zawsze zaplanowano dwa warianty wycieczekz niezmiennie bogatym programemoraz zapasem atrakcji towarzysz?cych.

 
Rajd Gosci?cem Niborskim


Niewiele jest tras rowerowych tak bogatych i pe?nych ciekawostek jak Trakt Niborski (b?d?cy frag-
mentem starego szlaku Warszawa-Krlewiec), ??cz?cy Olsztyn z Nidzic?.
Dzi?kizaanga?owaniu Pana Andrzeja Ma?yszko z Rusi wszechstronne bogactwo tej trasyma szans?
zaistnie? dla szerokiego grona odbiorcw. Szczegln? grup? tych odbiorcws? uczestnicy corocznych Rajdw rowerowych,a najbli?szy z nich odb?dzie si? 05 czerwca (sobota).

 
X "Vell vincere"


05 czerwca odb?dzie si? jubileuszowy Rajd na Orientacj? "Vell vincere" /z. ?ac. wola zwyci?stwa/,
ktrytym razem przyjmie wyj?tkowo przystepn? form?, odpowiedni?dla praktycznie wszystkich
ch?tnych.

 
Aktywnie! z Olsztyna do Kudyp


Kolejna ods?ona rowerowych imprez w ramach projektu Olsztyn.Aktywnie! ju?
w najbli?sza niedziel? (23 maja).
Dwie trasy, dwie opcje trudno?ci, dwa dystanse. Wszystko po to, aby nareszcie wszyscy
byli zadowoleni:)

 
alleycat Orient Olsztyn

Po d?ugiej przerwie pojawia si? zaproszenie do udzia?u w miejskim rajdzie na orientacj?.

Spotkanie wszystkich ch?tnych pod Planetarium (al. Pi?sudskiego) o godz. 17:oo.

Planowane zako?czenie oko?o 20:oo. Organizatorzy nie wspominaj?owymaganym wyposa?eniu,lecz dotychczasowe do?wiadczenia podpowiadaj?, ?e warto zabra? ze sob? d?ugopis isprawnyzegarek.

Strona internetowa Orient Olsztyn

 
Jedzie Wiosna!

W tym roku Zim? rozje?d?amy ko?ami rowerw! Pomo?e nam w tym projekt Olsztyn.Aktywnie, ktry rozpoczynamy w najbli?szy weekend.

W sobot? (20 marca) zbieramy wszystkich wiosennych cyklistw, aby wzi?? udzia? we wsplnym przeje?dzie po mie?cie,a potem w niezbyt forsownej wycieczce w kierunku Jonkowa.

 
Szlak do Kudyp przetarty. KONKURS!

06 grudnia odby?a si? p?no jesienna, "miko?ajkowa" wycieczka w okolice Kudyp, gdzie w sezonie turystycznym funkcjonuje wyj?tkowe miejsce- Le?ne Arboretum (http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/kudypy/arboretum.htm). Celem wsplnej przeja?d?ki by?o rozpocz?cie stara? o stworzenie szlaku turystyki rowerowej, ktry umo?liwi wygodny i bezpieczny dojazd z Olsztynapod sam? bram? Arboretum.

 
jesienna wycieczka

Kampania "JAd?, NIE TANKUJ?" zaprasza na jesienn? wycieczk? rowerow? pod has?em
Przecieramy szlak do Kudyp.
Spotkanie wszystkich ch?tnych 06 grudnia /niedziela/ o godz. 9:45 pod budynkiem Ratusza, a oficjalny start nast?pi o godz. 10:15 na al. Schumanna (przy rondzie).
Przewidujemy jazd? tempem spacerowym, a ca?kowity dystans (w obie strony) do pokonania to 20 km. Planowany powrt do miasta oko?o godz. 14:00.
Wszyscy uczestnicy wycieczki mog? liczy? na ciep?y posi?ek na p?metku, okazjonalne upominki i udzia? w loterii. Udzia? bezp?atny!

 
10 lat "Ko?odromu"!

W 2009 roku mija dekada istnienia i aktywnej dzia?alno?ci Stowarzyszenia Centrum Turystyki Aktywnej "Ko?odrom".Zrzeszeni w tej organizacji rowerzy?ci postanowili ?wi?towa? przy okazji podsumowania mijaj?cego sezonu, ktre nast?pi 25 pa?dziernika /ndz/. Z tej okazji odb?dzie si? ...

 
Po IX Rajdzie "Vell vincere"

W weekend zako?czy?a si?rywalizacja na trasach rowerowych zorganizowanych w ramach IX Rajdu na Orientacj? "Vell vincere". Jak zawsze by?a to rywalizacja z trudno?ciami terenu, pogod? i w?asnymi umiej?tno?ciamiradzenia sobie w nieznanym terenie. A by? to nawet przys?owiowy "ciemny las", poniewa? zawodnicy i zawodniczki zmagali si?za dnia, ale tak?ew nocy.

 
IX Rajd na orientacj? "Vell Vincere" - 10-11.10.2009

10 i 11 pa?dziernika nadarzy si? kolejna okazja do sprawdzenia swojej szybko?ci, sprytu i wytrzyma?o?ci. Rajd na oriantacj? "Vell vincere" /"z ?ac. pragnienie zwyci?stwa/ nie jest imprez? ektremalnie trudn? czy wymagaj?c?. Dodatkowo, w nidziel? zaplanowano tras? "family", ktra w ultraprzyjemny sposb przybli?y specyfik? jazdy na orientacj?.

 
III rajd na orientacj? "Orientuj si?!" po terenie gminy Dywity - 23 sierpnia - niedziela

Zabawa polega na szukaniu punktw kontrolnych ukrytych w terenie.W zale?no?ci od kategorii (indywidualna, dru?ynowa, rodzinna)przejechanie trasy nie powinno zaj?c wi?cej ni? 3-4 godziny.Na start przed budynkiem Urz?du Gminy w Dywitach mo?na przyje?d?a? wgodzinach 11:oo-11:3o.

Wyposa?enie: sprawny rower, ubir odpowiedni do warunkw pogodowych,co? do pisania, sprawny zegarek. Mapy i instrukcje zaliczenia trasyb?d? wr?czane na starcie.

Udzia? bezp?atny. nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki w poszczeglnych kategoriach. Bezp?atny bufet na trasie i na mecie.Zapisy i pozosta?e informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przedstartem.

org.: Stowarzyszenie "Nasza wie?" Fr?czki, Klub "4R" W-M PTTK - Olsztyn
wsp?praca: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urz?d Gminy w Dywitach

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2