sobota, 14 listopada 2015 15:32


Po niemal 1,5 roku dopominania si?, nareszcie powsta?y przejazdy dla rowerzystów przez ul. Jagiello?czyka na skrzy?owaniu z ul. Armii Krajowej.
Po ostatecznym dopi?ciu w 2014 wszystkich fragmentów porz?dnej drogi dla rowerów wzd?u? ca?ego przebiegu ul. Armii Krajowej (pisali?my o tym > TUTAJ) brakowa?o jeszcze wa?nego elementu w postaci zapewnienia ci?g?o?ci przez to skrzy?owanie.

 

 

By?o to szczególnie wa?ne ze wzgl?du na fakt, ?e nowa droga rowerowa pe?ni rol? g?ównej trasy dojazdowej z kierunku najwi?kszych osiedli mieszkaniowych w stron? jez. Ukiel, jez. D?ugiego i Lasu Miejskiego. W "sezonie"mo?na by?o zobaczy? tu prawdziwe t?umy rowerzystów. Dodatkowo, ca?kiem sporo osób jecha?o t?dy, aby uczestniczy? w wydarzeniach organizowanych na nowej Pla?y Miejskiej (np. muzyczny Green Festival czy siatkarski Grand Slam).

Pobie?ne obserwacje tego skrzy?owania pokaza?y, ?e dziennie potrafi?o przeje?d?a? tam oko?o 1500 rowerzystów. Ze wzgl?du na brak oczywistego rozwi?zania, czyli przejazdów rowerowych wyznaczonych przy istniej?cych przej?ciach dla pieszych, znaczna wi?kszo?? cyklistów przeje?d?a?a po pasach.

 

Powstanie przejazdów wydawa?o si? ?atwe i tanie, poniewa? nie wymaga?o ingerencji w istniej?c? sygnalizacj?. Oto fragment wniosku w tej sprawie z sierpnia 2014 r.:

 

Niestety, opinia ZDZiT by?a jednoznaczna i wskazywa?a na konieczno?? przebudowy sygnalizacji. Sprawa musia?a czeka? na remont ca?ej drogi, którego si? niedawno doczekali?my.

 

Aktualnie to miejsce wygl?da tak:

 

Na s?upkach sygnalizatorów wci?? wida? ?ó?te przyciski, ale nie ma konieczno?ci korzystania z nich, poniewa? sygna? zielony za??cza si? automatycznie z zielonym nadawanym dla samochodów jad?cych po ul. Armii Krajowej.

 


^ Brak poprzecznych uskoków na kraw?dzi jezdni staje si? norm? w Olsztynie. Tak trzyma?!

 


^ Tu? za skrzy?owaniem, na wiadukcie prowadz?cym ruch rowerowy w stron? al. Schumana, pojawi? si? nowy asfalt.

 

Komentarze  

 
0 #136 Dnrvjoync 2021-10-14 17:31
estoy tomando antibioticos puedo tomar viagra stribild viagra
Cytować
 
 
0 #135 FthtAmawn 2021-10-13 04:13
generico viagra pramil melhor viagra do mundo
Cytować
 
 
0 #134 Dnrvjoync 2021-10-11 14:08
test for viagra viagra coupon cvs
Cytować
 
 
0 #133 FthtAmawn 2021-10-10 05:49
venta de viagra en montevideo what does lady viagra do
Cytować
 
 
0 #132 Snuktymn 2021-10-10 04:32
comprar viagra de marca comprare viagra su internet e sicuro
Cytować
 
 
0 #131 Dbgvjoync 2021-09-22 01:27
proposal for dissertation example dissertation
Cytować
 
 
0 #130 BlubyAsgs 2021-08-15 13:51
sertraline headaches side effects to zoloft zoloft weight gain how to wean off of zoloft ’
Cytować
 
 
0 #129 nourfAni 2021-08-11 18:24
pharmacy com canada Theo-24 Cr online pharmacy review forum Norvasc ’
Cytować
 
 
0 #128 RtgjoyncDev 2021-08-11 00:14
viagra alternatives female viagra pills new viagra viagra tablets for sale ’
Cytować
 
 
0 #127 AmawnHtf 2021-08-09 21:46
rx pharmacy coupons review first medicine online pharmacy store ativan canadian pharmacy uk pharmacy online ’
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież