ROWER moja dobra energia
niedziela, 01 maja 2016 21:54


Zapraszamy do udzia?u w majwkowym konkursie. "ROWER moja dobra energia" to temat, ktry nale?y wyrazi? w dowolny, plastyczny sposb. Czekamy na zdj?cia, malunki, grafiki komputerowe, filmy, rysunki, wyklejanki, itd. Nagrodzimy najlepsze prace oraz odb?dzie si? losowanie w?rd wszystkich nades?anych.

 
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 14:14


Niedawne zamieszanie z pomys?ami na temat obowi?zkowych Kart Rowerowych sprawi?o, ?e na nowo wyp?yn??o mnstwo mitw, plotek i nierzetelnych "?rde? wiedzy" o prawach i obowi?zkach rowerzystw. Nasz pomys? na edukowanie doros?ych jest niezmienny- Rowerowa Wieczorwka, czyli bezp?atne i b?yskawiczne szkolenie teoretyczne i praktyczne. Zapraszamy do udzia?u w V edycji tych zaj??.

 
Rowerowe Laboratorium w Olsztynie
sobota, 09 kwietnia 2016 13:30


Mi?dzynarodowy projekt badawczy BikeLab (Rowerowe Laboratorium) zawita? do Olsztyna.
Zagraniczni go?cie ze szwedzkiego Vxj oraz litewskiej K?ajpedy go?cili w naszym mie?cie w dniach 5-6 kwietnia. Je?dzili na rowerach, obserwowali, dyskutowali, oceniali, radzili, planowali.

 
Debata "Rowerowy Olsztyn 2020"
sobota, 26 marca 2016 09:46


Olsztyn uczestniczy aktualnie w mi?dzynarodowym projekcie badawczym BikeLab (relacja z I etapu).
W celu zebrania olszty?skich pomys?w i do?wiadcze? na potrzeby kolejnych etapw warto zebra? potrzeby, uwagi i wnioski od u?ytkownikw lub obserwatorw istniej?cego systemu komunikacji rowerowej. Oficer Rowerowy Urz?du Miasta Olsztyna oraz Miejski O?rodek Kultury w Olsztynie zapraszaj? do udzia?u w debacie "Rowerowy Olsztyn 2020".

 
Olsztyn w Rowerowym Laboratorium
sobota, 05 marca 2016 10:09


Co ??czy Olsztyn z K?ajped? na Litwie i Vxj w Szwecji?
Przekonanie, ?e rower mo?e by? rozwi?zaniem pewnych problemw komunikacyjnych w miastach, ?wiadomo??, ?e jazda na rowerze wymaga umiej?tnego promowania oraz to, ?e warto wsp?pracowa? w mi?dzynarodowym gronie. Wsplnym dzia?aniem tych trzech miast jest projekt BikeLab, ktry mia? swoj? pierwsz? ods?on? na prze?omie lutego i marca 2016.

 
Zimowe kr?cenie pod dachem
piątek, 15 stycznia 2016 13:35


Zimowa aura i krtkie dni cz?sto zniech?caj? do d?u?szych wyjazdw, a wiele osb teraz ?atwiej znajduje wymwki do odpuszczenia sobie przeja?d?ki w plenerze. Uwa?amy, ?e nie ma to jak kontakt z natur?, hartowanie si? i prze?amywanie swoich s?abo?ci, ale warto korzysta? z mo?liwo?ci kr?cenia pod dachem, czyli zaj?? spinningowych. Body Perfect wraz z partnerami przygotowali bogat? ofert? na r?nych poziomach trudno?ci.

 
MILION z?otych na rowery!
środa, 28 października 2015 01:34


Ka?da droga dla rowerw zaczyna si? od... papieru, czyli dokumentacji potrzebnej do budowy. 26 pa?dziernika Prezydent Olsztyna podpisa? umow? z firm? Now-Eko opiewaj?c? na kwot? nieco ponad 1 miliona z?otych na wykonanie projektw budowlanych 10 priorytetowych fragmentw miejskiej sieci komunikacji rowerowej. Zadanie ma by? wykonane do ko?ca czerwca 2016 r.

 
"Autochodzik" nareszcie ROWEROWY!


Od tego roku ROWEROWY AUTOCHODZIK dzia?a ju? nie tylko w olszty?skich przedszkolach. Wchodzi tak?e do szk? podstawowych!
W pa?dzierniku ruszy?a VII edycja Programu AUTOCHODZIK, ktry zosta? wzbogacony o dawno oczekiwane tre?ci skierowane do najm?odszych "rowerzystw". G?wnym celem programu jest przygotowanie najm?odszych mieszka?cw Olsztyna do samodzielno?ci w ruchu drogowym. W czasie najbli?szych 9 miesi?cy dzieci zrealizuj? 6 blokw tematycznych, ktre przybli?? nie tylko podstawy bezpiecze?stwa na drodze, ale te? wiele interesuj?cych kwestii zwi?zanych m.in. z rodzajami pojazdw, r?nymi formami podr?owania czy praktycznym dzia?aniem odblaskw. Ca?o?? zosta?a poprzedzona szkoleniami dla nauczycieli najm?odszych klas oraz dla kadry opieku?czej w przedszkolach.

 
wtorek, 15 września 2015 21:46


Do 30 wrze?nia mieszka?cy Olsztyna maj? mo?liwo?? bezp?atnego testowania rowerw ze wspomaganiem elektrycznym.
Warto odwiedzi? Olszty?ski Park Naukowo-Technologiczny, aby osobi?cie przekona? si? jak to dzia?a.

 


Do 27 wrze?nia mo?na g?osowa? na projekty zg?oszone do Olszty?skiego Bud?etu Obywatelskiego (OBO).
Niektre s? bardzo rowerowe! Zebrali?my je wszystkie w jednym miejscu i zach?camy do g?osowania. Warto wykaza? aktywno??, poniewa? od tego zale?y w du?ym stopniu to, jak powa?nie s? postrzegane problemy olszty?skich rowerzystw i jak ch?tnie s? rozwi?zywane przez w?adze miasta (tak?e poza Bud?etem Obywatelskim).

 
Raj(d) dla duszy i cia?a
niedziela, 06 września 2015 19:24


Rower po raz kolejny poka?e, ?e jest nie tylko "zwyk?ym" pojazdem, ale tak?e wspania?ym narz?dziem wspomagaj?cym integracj? spo?eczn?.
Okazj? ku temu b?dzie przeja?d?ka pod has?em "Raj(d) dla duszy i cia?a" organizowana w ?rod? 09 wrze?nia o godz. 11:00 przez Stowarzyszenie "Nie l?kaj si?" pracuj?ce z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 
sobota, 05 września 2015 23:31


Nareszcie doro?li Olsztynianie zaczynaj? docenia? popo?udniowe/weekendowe szkolenia z miejskiej jazdy na rowerze :) O drugiej edycji nawet nie informowali?my, poniewa? lista uczestnikw zape?ni?a si? w kilkana?cie godzin. W zwi?zku z popularno?ci? tych zaj?? zapraszamy na 3. edycj?.

 
Michelin sprzyja olszty?skim rowerzystom!
piątek, 04 września 2015 16:25


Bezpiecze?stwo najm?odszych rowerzystw oraz propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze w?rd ca?ych rodzin to zagadnienia bardzo aktualne i daj?ce pole do popisu dla nowatorskich dzia?a?. Do takich dzia?a? z pewno?ci? nale?y inicjatywa kilku pracownikw fabryki Michelin, ktrzy wygrali konkurs zorganizowany przez swj zak?ad pracy i jako wolontariusze b?d? prowadzili edukacj? w?rd olszty?skich rowerzystw.

 
czwartek, 09 kwietnia 2015 07:23


Na nauk? nigdy nie jest za p?no!
Zw?aszcza, gdy chodzi o temat tak aktualny i przydatny, jak bezpieczne korzystanie z roweru w ruchu miejskim. Aby wyj?? naprzeciw licznym pytaniom i w?tpliwo?ciom olszty?skich rowerzystw, dotycz?cych prawid?owych zachowa? w ruchu drogowym zapraszamy na zaj?cia Rowerowej Wieczorwki.

 
środa, 24 września 2014 20:56


Do 10 pa?dziernika mo?na g?osowa? na projekty zg?oszone do Olszty?skiego Bud?etu Obywatelskiego (OBO).
Niektre z nich mog? bardzo u?atwi? jazd? na rowerze albo sprawi?, ?e niektre tereny b?d? bardziej przyjazne rowerzystom. Zebrali?my w jednym miejscu wszystkie "rowerowe" pomys?y czekaj?ce na Wasze wsparcie. Warto g?osowa?, poniewa? od Waszej aktywno?ci zale?y to, jak powa?nie b?d? postrzegane problemy olszty?skich rowerzystw i jak ch?tnie b?d? rozwi?zywane przez miejskie W?adze (nawet poza Bud?etem Obywatelskim).
Zasady g?osowania mo?na pozna? > TUTAJ

 
Rowerowe podchody tropem ?yny
niedziela, 01 czerwca 2014 14:01


Ju? po raz dziewi?ty zapraszamy do udzia?u w rowerowej grze miejskiej "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem tematem przewodnim zabawy b?dzie rzeka ?yna. Najbli?sza gra odb?dzie si? w sobot?, 7 czerwca.

 
Nowy sklep i serwis rowerowy

Na rowerowej mapie Olsztyna pojawi? si? nowy punkt.Zapraszamy do odwiedzenia i wyprbowania serwisu rowerowego dzia?aj?cego w nowych budynkach przy Ko?ciuszki ("Osiedle Parkowe nad ?yn?").

 
wtorek, 01 kwietnia 2014 04:54


Olsztyn.Aktywnie!
to projekt wyj?tkowy w skali ca?ego kraju. Spo?rd wielu aktywno?ci w ramach tej akcji mo?na uczestniczy? m.in. w cyklu zaj??/treningw dla mi?o?nikw kolarstwa grskiego. Tegoroczna edycja Szk?ki MTB zosta?a gruntownie zmodyfikowana i poza wyjazdami w teren obejmuje tak?e zaj?cia teoretyczne.

 
"Monumental Motion"- wystawa i gra miejska
niedziela, 30 marca 2014 13:45


Rowerowa kultura Kopenhagi poruszy Olsztyn! Po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna najs?ynniejszego rowerowego blogera na ?wiecie! Mikael Colville-Andersen od wielu lat prowadzi bloga copenhagenize, ktry ukazuje jak znacz?c? rol? w spo?ecznym ?yciu Du?czykw odgrywa w?a?nie rower. Olszty?skiej wystawie towarzyszy gra miejska "Rower porusza Olsztyn".

 
sobota, 01 marca 2014 13:23


Jest pomys? i ch?? do dzia?ania w temacie porz?dnej trasy rekreacyjno-turystycznej ??cz?cej Olsztyn i okoliczne gminy.
21 lutego podpisano deklaracj? wsp?pracy przy stworzeniu oko?o 70-km p?tli biegn?cej przez najciekawsze tereny gminy Barczewo, Olsztyn, Purda i Dywity oraz przez tereny zarz?dzane przez Nadle?nictwo Olsztyn.

 
Czy jest z nami psycholog?
środa, 27 listopada 2013 18:36


Czy ruch drogowy podlega jakimkolwiek psychologicznym regu?om? Chyba tak, bo przecie? to ludzie kieruj? samochodami, chodz? po drogach, je?d?? na rowerach. Wszelkie w?tpliwo?ci zostan? rozwiane w poniedzia?ek (02 grudnia) o 17:00 w bibliotece multimedialnej "Planeta 11", gdzie odb?dzie si? wyk?ad i dyskusja prowadzona przez mgr Jacka Grunt-Mejera, znanego chocia?by z bloga strefapiesza.blox.pl

 
Nocna "Miasto-Mozaika" > relacja
poniedziałek, 21 października 2013 21:32


Niezale?nie od tematyki oraz pory dnia, w ktrej w tym roku organizujemy rowerowe gry miejskie pod has?em "Olsztyn.Miasto-Mozaika" niezmiennie mamy szcz??cie do dwch rzeczy: super-aktywnych uczestnikw oraz super-sprzyjaj?cej pogody :) Pa?dziernikowe nocne "podchody" ju? za nami, a wi?c pora na krtk? relacj?.

 
"Miasto-Mozaika" na wystawie
wtorek, 15 października 2013 20:32


Kto by pomy?la?, ?e rowerowa gra miejska mo?e si? sta? elementem "przewodnika" po Olsztynie :) "Olsztyn.Miasto-Mozaika" jako (dosy?) cykliczna i (dosy?) atrakcyjna inicjatywa spo?eczna zosta?a dostrze?ona i umieszczona w?rd 10 punktw wartych uwagi w naszym mie?cie! A nasza strona zosta?a wskazana jako ?rd?o informacji na temat tej inicjatywy :)

 
Nocne podchody na rowerach
czwartek, 10 października 2013 22:51


Od dawna dochodzi?y nas g?osy, ?e mieliby?cie ochot? na rowerow? gr? miejsk? zorganizowan? po zmroku. Ok, robimy :) 19 pa?dziernika zapraszamy na kolejn? edycj? "Olsztyn. Miasto-Mozaika", tym razem w wersji wieczorno-nocnej.

 
niedziela, 15 września 2013 15:38


Olsztyn od kilku lat nale?y do grona miast aktywnie uczestnicz?cych w ETZT. S? to oglnoeuropejskie dzia?ania na rzecz propagowania alternatywnych sposobw przemieszczania oraz ograniczania negatywnych skutkw nadmiernego korzystania z prywatnych samochodw. W tym roku program ETZT w naszym mie?cie przedstawia si? nast?puj?co:

 
Rowerowe "podchody"
niedziela, 15 września 2013 14:20


Zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji rowerowej gry miejskiej z cyklu "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem trasa powiedzie ?ladami Ericha Mendelsohna- wybitnego architekta urodzonego w Olsztynie oraz tropem olszty?skiej wielokulturowo?ci.

 
Wakacyjna Parada > relacja
wtorek, 27 sierpnia 2013 22:25


Nic nie zawiod?o podczas tegorocznej Wakacyjnej Parady Rowerowej! By?o s?onecznie, beztrosko, kolorowo i t?umnie :) Blisko 250 paraduj?cych rowerzystw i rowerzystek na pewno na d?ugo zapadnie w pami?? mieszka?cw Starwki, a szczeglnie uliczki Gazety Olszty?skiej, gdzie pozowali?my do pami?tkowego zdj?cia.

 
Wakacyjna Parada Rowerowa
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 09:57


Raz w roku warto spotka? si? i wsplnie przejecha? ulicami Olsztyna! Zapraszamy na Wakacyjna Parad? Rowerow?, ktra odb?dzie si? w sobot?, 24 sierpnia.

 
niedziela, 26 maja 2013 13:04

Nie ka?dy wie, ?e Jaroty maj? So?tysa! Ot?, So?tys jest i w dodatku organizuje rowerowe imprezy :)
W dniach 30 maja - 02 czerwca z jego inicjatywy odb?dzie si? Zlot Spo?eczno?ci Rowerzystw w Rentynach.

 
Rowerowe "podchody" po Olsztynie
poniedziałek, 20 maja 2013 14:35

Rowerowa gra miejska "Olsztyn.Miasto-Mozaika" po raz kolejny umo?liwi aktywne zwiedzanie i poznawanie miasta w niezwyk?y sposb.
Do soboty (25 maja) trwa nabr uczestnikw indywidualnych i dru?yn rodzinnych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5