Troch? lepiej na Krasickiego
piątek, 11 października 2013 23:17


Ulica Krasickiego pe?ni?ca funkcj? g?wnego wyjazdu rowerowego z Pieczewa i cz??ci Jarot ma szcz??cie do znacznej ilo?ci rowerzystw, a jednocze?nie nieszcz??cie braku konsekwencji w tworzeniu tam warunkw do wygodnej i bezpiecznej jazdy... W sierpniu 2013 r. nast?pi?y tam jednak pozytywne zmiany.

Tworzona w ostatnich kilku latach ci?g?o?? asfaltowej drogi rowerowej biegn?cej wzd?u? ul. Krasickiego doczeka?a si? w ko?cu zbudowania fragmentu doprowadzaj?cego do skrzy?owania z ul. Barcza. Tworzona kawa?ek po kawa?ku droga powstawa?a zawsze z oszcz?dno?ci, ktre powstawa?y (lub nie powstawa?y) w bud?ecie olszty?skich drogowcw.

Zgodnie z poprzednio wykonanym odcinkiem, najnowszy fragment tej drogi dla rowerw ma bitumiczn? nawierzchni?, a do fizycznego oddzielenia ruchu rowerowego od pieszych s?u?y pas zieleni o wyj?tkowo ma?ej szeroko?ci 40 cm (czyli jednak mo?na!).

Kolejnym, bardzo wyczekiwanym dzia?aniem drogowcw powinno by? wyznaczenie przejazdw dla rowerzystw przez ul. Barcza i Krasickiego i utworzenie po??czenia z istniej?c? drog? dla rowerw po stronie hipermarketu Carrefour.

- - - - - - -

Zapraszamy do krtkiego przegl?du pro-rowerowych zmian dokonuj?cych si? na tym odcinku w przeci?gu ostatnich lat:


^ Rok 2005. Skrzy?owanie Krasickiego/Murzynowskiego. Brak przed?u?enia ddr, brak przejazdu dla rowerzystw.


^ Rok 2010. To samo skrzy?owanie. Pojawia si? bitumiczna ddr, nowy chodnik oraz pas zieleni pomi?dzy nimi. Przejazd dla rowerzystw obecnie jest ju? prawid?owo wymalowany :) Wci?? nie uda?o si? przestawi? znakw na praw? stron? ddr...:/


^ Rok 2010. Widok na przystanek autobusowy w okolicy skrzy?owania Krasickiego/Wa?kowicza.


^ Rok 2005. Chodnik wiod?cy od ul. Wa?kowicza do Barcza wygl?da? w?a?nie tak. Po ?rodku ledwo widoczna linia wydzielaj?ca cz??? rowerow?.


^ Rok 2013.


^ Rok 2013. Firma Skanska na placu budowy.


^ Rok 2013. Roboty trwaj?.


^ Rok 2013. Ddr ko?czy si? obecnie na kraw?dzi jezdni na wlocie ul. Barcza. Warunki terenowe umo?liwiaj? wyznaczenie przejazdu dla rowerzystw. Na zdj?ciu wida?, ?e nie tylko brak przejazdu jest dla rowerzystw problemem, ale tak?e d?ugi czas oczekiwania na mo?liwo?? pokonania przej?cia przez ul. Barcza. Dalsze prace na tym skrzy?owaniu maj? by? udzia?em inwestora, ktry ma zamiar ulokowa? w tej okolicy swj wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Na zatwierdzonych projektach tych robt widniej? przejazdy oraz fragmenty ddr prowadz?ce wg??b ul. Barcza i wzd?u? ul. Krasickiego w stron? LO V.


^ Rok 2013. Widok od strony skrzy?owania z ul. Barcza.


^ Rok 2013. Uskoki ddr na przeci?ciu zjazdu zosta?y zrwnane z poziomem jezdni i s? niemal niewyczuwalne. Na zdj?ciu brakuje jeszcze oznakowania przejazdu dla rowerzystw, ktry pojawi? si? kilka dni p?niej.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież