Ba?tycka w budowie
piątek, 15 listopada 2013 20:26


Ekipy uwijaj?ce si? na budowie ul. Ba?tyckiej wyra?nie min??y ju? p?metek, wszystkie elementy drogowe s? ju? widoczne, a wi?c najwy?sza pora opisa? rowerowe elementy, jakie w przysz?ym roku zostan? oddane do u?ytku na tej ulicy.

Fragment ulicy Ba?tyckiej przechodzi gruntown? modernizacj?, ktrej zasadniczym efektem b?dzie maksymalne powi?kszenie przestrzeni przeznaczonej pod ruch pojazdw samochodowych. Wzorem kilku ulic potraktowanych w taki sam sposb, ul. Ba?tycka b?dzie wi?c sprawia?a wra?enie asfaltowych "pasw startowych" z bardzo w?skimi (na skraju minimalnych szeroko?ci przewidzianych w przepisach!) chodnikami i drogami dla rowerw upchni?tymi na resztkach wolnego terenu...
Nastroje panuj?ce w?rd mieszka?cw w czasie gdy inwestycja zaczyna nabiera? realnych kszta?tw najlepiej oddaje artyku? w olszty?skiej Gazecie Wyborczej (>TUTAJ)


Pomimo oglnych pochlebstw wzgl?dem tej inwestycji zamieszczonych na stronie wykonawcy (POL-DRG)

przewidujemy, ?e nie odbije si? to pozytywnie na oglnym funkcjonowaniu systemu komunikacyjnego w tej cz??ci miasta,

ale z racji wyznawanej przez nas rzetelno?ci i wiarygodno?ci przedstawiamy aktualno?ci z placu budowy oraz zarys tego, co tam powstanie.


Planowane zako?czenie inwestycji to czerwiec 2014 r.^ Niew?tpliwie powstanie drg dla rowerw wzd?u? ul. Ba?tyckiej b?dzie mia?o znaczenie komunikacyjne dla mieszka?cw Gutkowa, Likus i osiedla Nad Jeziorem D?ugim. Ju? teraz np. Szko?a Podstawowa Nr 7 przy al. Przyjaci? nale?y do jednej z bardziej "zroweryzowanych" i nawet oko?o 7% jej uczniw samodzielnie doje?d?a na zaj?cia rowerami. W sumie, w ramach tej inwestycji powstanie niemal 1,3 km drg dla rowerw.
Jest to tak?e teren o sporym znaczeniu rekreacyjnym, po?o?onym w blisko?ci Dworca PKP Olsztyn Zachodni, pomi?dzy dwoma najlepiej zagospodarowanymi jeziorami- D?ugim, ktre od czasu zagospodarowania w 2011 r. bije rekordy popularno?ci i Ukiel (Krzywe), ktrego brzegi zyskaj? w po?owie 2014 r. nowy blask w postaci ca?orocznego zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego oraz dzi?ki Strefom Przedsi?biorczo?ci (pisali?my o tym > TUTAJ).


^ Okolice Ronda Ofiar Katastrofy Smole?skiej. Normalny widok w okresie wakacji 2013- pomimo utrudnionego dojazdu i przejazdu spotkanie tu jednocze?nie sze?ciu osb na rowerach nie by?o ?adnym problemem.


^ Al. Schumanna. Widok na przysz?e po??czenie z istniej?c? drog? dla rowerw.
Ma?y szczeg?: firma POL-DRG bardzo opornie przyjmowa?a poprawki do zastosowanej przez siebie tymczasowej organizacji ruchu (reguluj?cej sytuacj? na drodze przez kilka miesi?cy!), wielu z nich po prostu nie przyj??a do wiadomo?ci i np. tutaj wida? jedn? z nieprawid?owo?ci- niew?a?ciwie u?yty znak C-16_C-13.


^ Tutaj powstanie przejazd dla rowerzystw przez ul. Ba?tyck?. tutaj mo?e by? niebezpiecznie (!) ze wzgl?du na zastosowane promienie ?uku dla pojazdw zje?d?aj?cych z ronda.


^ Ul. Ba?tycka. Rondo w g??bi kadru.


^ Ul. Ba?tycka, tu? za rondem. Jak wida? aktualnie mamy tu kolizj? wysoko?ciow?, ktra zostanie rozwi?zana poprzez nasyp powsta?y na ca?ej d?ugo?ci tego odcinka.


^ Ul. Ba?tycka, okolice Zespo?u Szk? Elektronicznych. Auta b?d? je?dzi?y po drodze bez k?opotliwych r?nic wysoko?ci, natomiast pieszym i rowerzystom zafundowano konieczno?? pokonywania sporych spadkw...


^ Ul. Ba?tycka, zjazd na teren Domu Pomocy Spo?ecznej. Zawi?e przebiegi chodnika i rowerwki "uatrakcyjni?" jeszcze zapewne barierki, ktrych niestety nie zabrak?o tak?e w tym projekcie... :/


^ Ul. Ba?tycka, okolice Zespo?u Szk? Ekonomicznych. Dla rowerw przewidziano spory podjazd, ale piesi maj? jeszcze gorzej... zw?aszcza ci, ktrzy b?d? chcieli dotrze? na gr? (znajduje si? tam przystanek autobusowy) z wzkiem. Obawiamy si?, ?e asfaltowa nawierzchnia drogi dla rowerw b?dzie cz?sto wykorzystywana do radzenia sobie w tej trudnej sytuacji.


^ Ul. Ba?tycka, okolice sklepu Lidl. Czasami drzewa tnie si? na pot?g?, ale tutaj oszcz?dzono kilka z nich na rzecz zawi?ego przebiegu drogi dla rowerw i chodnika. W tym miejscu nie jest to najlepsze rozwi?zanie, poniewa? tu? za tymi zakosami znajduje si? przejazd dla rowerzystw. Poczekajmy jednak na wiosn?/lato kiedy ca?a ro?linno?? si? zazieleni, a wtedy oka?e si? czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego b?d? si? dobrze dostrzegali.


^ Ul. Ba?tycka, wiadukt nad torami. Miejsce po??czenia z istniej?c? drog? dla rowerw.
Po lewej: kolejny przyk?ad radosnej twrczo?ci w dziedzinie znakowania robt.


^ Ul. Ba?tycka, okolice Liceum Akademickiego. Tutaj na pewno b?dzie gor?co! Zdj?cie nie oddaje spadku, po jakim b?dzie si? zje?d?a?o wprost na ?cie?k? (+ chodnik) wiod?cy nad Jeziorem D?ugim. W drug? stron? tak?e nie b?dzie przyjemnie, poniewa? niewielka ilo?? rowerzystw podo?a krtkiemu, ale znacznemu podjazdowi.


^ j.w.


^ Ul. Ba?tycka. Jednym z rozwi?za? mog?cych znacznie poprawi? funkcjonalno?? tej drogi jest dopuszczenie rowerzystw do jazdy po wybudowanych chodnikach. Oznakowanie C-16 + T-22 od kilku miesi?cy z powodzeniem funkcjonuje na kilku olszty?skich ulicach (pisali?my o tym > TUTAJ) i podobnie mog?oby by? tutaj. To w?a?nie takie odcinki oznaczyli?my jako "dylematy" na naszej mapce.j.w.


^ j.w. Wielu rowerzystw ju? teraz korzysta z dost?pnych chodnikw.


^ W r?nych momentach budowy firma POL-DRG serwowa?a rozmaite niespodzianki trwaj?ce nawet kilka dni...


^ Na ca?ym terenie robt funkcjonuje niew?a?ciwe oznakowanie kilku przej?? da pieszych (bez tzw. "zebry").


^ Maj?c ?wiadomo?? wszystkich (aktualnych i przysz?ych) uchybie? i tak czekamy na doko?czenie prac i oficjalne oddanie do u?ytku opisanego odcinka ul. Ba?tyckiej :) Z pewno?ci? b?dziemy informowa? o aktualno?ciach w miar? nast?powania powa?niejszych zmian na tym placu budowy.

 

Komentarze  

 
0 #15 Zarttib 2020-04-04 16:34
2 coronavirus cases in california
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine
coronavirus 4th
aralen
- coronavirus 40
coronavirus numbers
Cytować
 
 
0 #14 Zarttib 2020-04-04 15:15
coronavirus quarantine
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine online
coronavirus mortality rate
chloroquine 250 mg
- coronavirus us
coronavirus r=h cdc.gov
Cytować
 
 
0 #13 Zarttib 2020-04-02 23:33
nj coronavirus 2019
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine phosphate 250 mg
coronavirus you
buy chloroquine online
- coronavirus yale model un
coronavirus queens
Cytować
 
 
0 #12 Zaradiuby 2020-04-01 11:47
4 coronavirus ny
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - buy chloroquine phosphate online
coronavirus 7 confirmed
chloroquine phosphate 250mg
- coronavirus washington dc
coronavirus 4 continents
Cytować
 
 
0 #11 Zaradiuby 2020-04-01 10:02
coronavirus 3 cases
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - remdesivir and chloroquine
2 coronavirus in california
chloroquine coronavirus
- coronavirus quarantine period
7 coronavirus in malaysia
Cytować
 
 
0 #10 Zaradiuby 2020-03-31 23:18
3 coronavirus cases in us
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine phosphate 250mg
coronavirus tennessee
buy chloroquine online
- coronavirus google translate
coronavirus 5 million
Cytować
 
 
0 #9 Zaradiuby 2020-03-31 22:37
coronavirus mode of transmission
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine covid-19
coronavirus rats
order chloroquine
- coronavirus transmission
coronavirus eli5
Cytować
 
 
0 #8 Zaradiuby 2020-03-31 19:11
coronavirus r=h cdc.gov
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - aralen chloroquine
coronavirus los angeles
buy chloroquine phosphate 250mg
- coronavirus alameda county
coronavirus 40
Cytować
 
 
0 #7 Zaradiuby 2020-03-31 15:26
coronavirus la county
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine phosphate
coronavirus john hopkins
chloroquine 250 mg
- coronavirus 63
coronavirus jinping
Cytować
 
 
0 #6 Zaradiuby 2020-03-31 05:27
3 coronavirus in virginia
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine phosphate 250mg
coronavirus nepal
chloroquine for covid-19
- coronavirus nepal
coronavirus 8000
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież