Nowy znak na ul. ?arskiej
czwartek, 28 listopada 2013 23:57


Patronka tej ulicy by?aby z nas dumna :) Za dzia?anie logiczne, buduj?ce wi?ksz? ca?o?? oraz po prostu przydatne. Tabliczka T-22 ("nie dotyczy rowerw") zawis?a pod znakiem informuj?cym o "?lepej ulicy" (D-4). Dzi?ki temu przekaz znaku jest w pe?ni zgodny ze stanem faktycznym.

Ul. Natalii ?arskiej jest ??cznikiem pomi?dzy ul. Nowowiejskiego a ul. 15 Dywizji i ul. Artyleryjsk?, gdzie znajduj? si? ju? drogi dla rowerw:


^ Widok na ko?cowy fragment ul. ?arskiej od ul. Nowowiejskiego.


^ Oznakowanie wprowadzone oko?o rok temu na ul. ?arskiej od pocz?tku by?o przyjazne rowerzystom, poniewa? ustawione tu zakazy wjazdu nie obejmuj? ruchu rowerowego.


^ j.w. Widok od ulicy 15 Dywizji.

Wydaje si?, ?e jest to doskona?y przyk?ad na pro-rowerowe dzia?anie, ktre wymaga jedynie drobnych zmian oznakowania, bez kosztownych ingerencji w nawierzchni?.

- - - - - - -


Jako wzr do premierowego zastosowania takiego oznakowania w Olsztynie pos?u?y?y przyk?ady trzech ulic w Krakowie:

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież