czwartek, 21 listopada 2013 16:07


Zgodnie z wnioskiem Oficera Rowerowego (popartym licznymi g?osami rowerzystów), w lipcu 2013 r. przesuni?to znak zakazuj?cy wjazdu rowerów na al. Wojska Polskiego. Niby drobnostka, bo znak "przeniós? si?" o nieca?e 90 metrów, ale dzi?ki temu nie ma ju? obowi?zku wykonywania karko?omnych ewolucji i korzystania z fatalnej gruntowej ?cie?ki biegn?cej wzd?u? ulicy.

 

Po kilku miesi?cach funkcjonowania sprawdzili?my jak to rozwi?zanie sprawdza si? w praktyce.

 

Zmiana ma istotne znaczenie dla lepszego korzystania z tras rowerowych wytyczonych na terenie Lasu Miejskiego.

Tym bardziej, ?e na wiosn? 2014 r. planowane jest otwarcie nowej trasy we wschodniej cz??ci Lasu (piszemy o tym > TUTAJ).

 


^ Do niedawna ruch rowerowy by? "zdejmowany" z al. Wojska Polskiego poprzez znak B-9 ("zakaz wjazdu rowerów") ustawiony tu? za ostatnimi zabudowaniami, przed wjazdem na teren Lasu Miejskiego. W zamian rowerzy?ci otrzymywali beznadziejn? gruntow? ?cie?k? ci?gn?c? si? po lewej stronie drogi. Dodatkowo, o intencjach drogowców informowa?a strza?ka (z napisem "<- ?cie?ka rowerowa") widoczna na zdj?ciu po prawej stronie.
W tej sytuacji ka?dy rowerzysta by? zmuszany do wykonywania lewoskr?tu, czyli jednego z najbardziej niebezpiecznych manewrów, nawet wówczas gdy po 100 metrach zamierza? skr?ci? w prawo (do wschodniej cz??ci Lasu Miejskiego).

 


^ Fragment ?cie?ki, po której musieli je?dzi? wszyscy rowerzy?ci (nie tylko mi?o?nicy kolarstwa górskiego, dla których by?a to akurat nie lada gratka).

 


^ Miejsce, w które proponowano przenie?? dyskusyjny znak. Jest to lokalizacja, w której dok?adnie naprzeciwko siebie spotykaj? si? dwie drogi le?ne
- ulica Sportowa (w lewo) prowadz?ca do Stadionu Le?nego;
- wjazd na pierwszy parking le?ny (w prawo) prowadz?cy np. do Strzelnicy Policyjnej i na Cmentarz ?o?nierzy Rosyjskich.
Wi?kszo?? rowerzystów znaj?cych teren decydowa?a si? na ?amanie przepisów, dojazd do tego miejsca i dopiero tutaj zag??bienie si? w las.

 


^ Tak to wygl?da obecnie.
Rowerzy?ci na zdj?ciu w dwojaki sposób podchodz? (podje?d?aj?) do wykonania lewoskr?tu:
1. Jeden podjecha? do osi jezdni i tutaj czeka na mo?liwo?? zjazdu z asfaltu. Dla niego wystarczy brak pojazdów jad?cych w kierunku miasta, ale stanie na ?rodku drogi mo?e by? dla niektórych stresuj?ce, a nawet niebezpieczne (np. kiedy auto jad?ce za nami postanowi nas omin?? korzystaj?c z poszerzenia, jakie tworzy wjazd na parking).
2. Drugi wykonuje manewr "na dwa", czyli najpierw bezpiecznie zjecha? z szosy w lewo, gdzie oczekuje na mo?liwo?? przejazdu. Dla niego niezb?dny jest ogólny brak pojazdów jad?cych t? drog?, na co czasami trzeba d?ugo czeka?.

Zalecamy aby rozwa?nie wybiera? jeden z powy?szych sposobów wykonywania tego manewru.

 


^ Widok na parking le?ny, sk?d b?dzie bra?a swój pocz?tek nowa trasa rowerowa we wschodniej cz??ci Lasu Miejskiego (wi?cej > TUTAJ).

 

Komentarze  

 
0 #12 Zarttib 2020-04-02 12:30
coronavirus 1700
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine for coronavirus
coronavirus md
buy chloroquine
- coronavirus economy
coronavirus first case in china
Cytować
 
 
0 #11 Zaradiuby 2020-04-01 05:43
coronavirus toronto
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine drug
coronavirus yakima wa
chloroquine aralen
- coronavirus houston
3 coronavirus sydney
Cytować
 
 
0 #10 Zaradiuby 2020-04-01 03:16
coronavirus la
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine 250mg
coronavirus jalisco
chloroquine online
- coronavirus pathophysiology
coronavirus toronto
Cytować
 
 
0 #9 Zaradiuby 2020-04-01 01:41
coronavirus gag order
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine phosphate 250mg online
coronavirus la
chloroquine
- coronavirus 2020 name
coronavirus transmission
Cytować
 
 
0 #8 Zaradiuby 2020-04-01 00:08
n coronavirus incubation period
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - buy chloroquine online
coronavirus que es
chloroquine for coronavirus
- coronavirus disease
coronavirus emergency
Cytować
 
 
0 #7 Zaradiuby 2020-03-31 20:03
coronavirus vector
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine online
coronavirus replication
chloroquine covid-19
- coronavirus uk
coronavirus 40 million
Cytować
 
 
0 #6 Zaradiuby 2020-03-31 14:32
3 coronavirus in us
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - buy chloroquine
n coronavirus transmission
chloroquine 250 mg
- coronavirus taiwan
coronavirus 6th
Cytować
 
 
0 #5 Zaradiuby 2020-03-31 11:08
coronavirus 2019
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - buy chloroquine phosphate online
coronavirus em portugues
chloroquine
- coronavirus 6 day hospital
coronavirus kill count
Cytować
 
 
0 #4 Zaradiuby 2020-03-31 06:04
coronavirus korea
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine phosphate 250mg
coronavirus symptoms in humans
buy chloroquine 250mg
- coronavirus where
coronavirus global
Cytować
 
 
0 #3 Zaradiuby 2020-03-30 00:24
coronavirus usa death toll
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine 250 mg
coronavirus em portugues
coronavirus antiviral drugs
- coronavirus 9 month old
coronavirus in usa
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież