Rowerowe podchody tropem ?yny
niedziela, 01 czerwca 2014 14:01


Ju? po raz dziewi?ty zapraszamy do udzia?u w rowerowej grze miejskiej "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem tematem przewodnim zabawy b?dzie rzeka ?yna. Najbli?sza gra odb?dzie si? w sobot?, 7 czerwca.

Poprzednie edycje tejzabawy nawi?zywa?y m.in do:
- olszty?skich obiektw zwi?zanych z pi?k? no?n?, z okazji mistrzostw Euro 2012 (> relacja)
- olszty?skich miejsc kultury (> relacja)
- dyscyplin sportowych uprawianych na terenie Olsztyna (> relacja)
- postaci Miko?aja Kopernika (> relacja)
- Ericha Mendelsohna, wybitnego architekta i reprezentanta wielokulturowej mozaiki miasta (> relacja)
- nocnego oblicza Olsztyna (> relacja)

- - - - - - - - - - - - - -

Start: 7 czerwca /sobota/, godz. 15:30, Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej.

Biuro zawodw b?dzie czynne w tym miejscu ju? od 15:00 (warto przyby? wcze?niej aby unikn?? kolejki i spokojnie dope?ni? wszystkich formalno?ci).

Zg?oszenia: Liczba startuj?cych jest ograniczona dlatego obowi?zuje konieczno?? wcze?niejszych zapisw!
Zg?oszenia indywidualne oraz sk?ady dru?yn rodzinnychnale?y przes?a? do 6 czerwca /pi?tek/ do godz. 18:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
PREMIA! 5 pierwszych zg?oszonych Rodzin i 10 pierwszych zg?osze? indywidualnych zostanie nagrodzonych upominkami :)

Trasa: oko?o 2 godzin jazdy. Jest mo?liwo?? udzia?u w specjalnie opracowanym, ?atwiejszym wariancie trasy.

Wyposa?enie: sprawny rower, punktualny zegarek, co? do pisania. Pozosta?e materia?y zostan? bezp?atnie wr?czone na starcie.

Nagrody:
- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestnikw indywidualnych oraz Rodzin (akcesoria rowerowe, sprz?t turystyczny, ksi??ki);
- upominki za szybkie zg?oszenie udzia?u;
- bezp?atny bufet na mecie;
- losowanie nagrd w?rd wszystkich uczestnikw.

SPECJALNA ATRAKCJA! Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SI? MOVIE zaprasza na filmowo-rowerow? przeja?d?k? do swojej sali kinowej. Specjalnie dla uczestnikw gry miejskiej zostanie zaprezentowana kompilacja krtkich filmw, w ktrych rower jest kluczowy- jako g?wny bohater, jako rekwizyt lub "statyw", na ktrym umieszczona jest kamera. Trzy filmowe kwadranse zosta?y dobrane tak, by odpocz??, nabra? si? i da? si? zainspirowa?. Obrazy raz p?dz?, niczym na wy?cigu, to znw zwalniaj?, daj?c widzowi okazj?, by kontemplowa? pi?kne widoki.

UDZIA? BEZP?ATNY.

- - - - - - - - - -


Organizator: Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn"
Dofinansowanie: Samorz?d Miasta Olsztyna
Wsp?praca: Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SI? MOVIE


Partnerzy:
* Kampania JAd?, NIE TANKUJ?
* SklepTurystyczno-Sportowy OUTDOOR SPORTS
* Sklep Sportowy FIGURA

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -


Regulamin rowerowej gry miejskiej "Olsztyn. Miasto Mozaika"


I. Organizator:
- Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn (kontakt: 503 763 465; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

II. Cele:
- promocja zdrowego i aktywnego stylu ?ycia;
- popularyzacja rowerowych gier miejskich jako prostej, taniej i przyst?pnej formy rekreacji;
- ukazanie wyj?tkowo?ci i atrakcyjno?ci Olsztyna.

III. Termin i miejsce:

Gra zostanie przeprowadzona 7 czerwca 2014 r. na terenie Olsztyna.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udzia? w grze jest mo?liwy po dokonaniu wcze?niejszego zg?oszenia wys?anego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (do 6 czerwca do godz. 18:00).
2. Udzia? w grze jest bezp?atny.
3. Zadaniem uczestnikw jest dok?adne post?powanie wed?ug wytycznych zawartych w karcie startowej (tzw. manifest). Manifest zawiera wskazwki dotycz?ce lokalizacji punktw kontrolnych, ktre nale?y odnale?? i wykona? zalecone przez Organizatora zadanie.
4. Kolejno?? zaliczania poszczeglnych punktw kontrolnych jest podana w karcie startowej.
5. Za brak zaliczenia punktu kontrolnego Organizator zastosuje kary czasowe doliczone do ko?cowego wyniku. Kary czasowe o r?nej warto?ci (w zale?no?ci od lokalizacji pomini?tego punktu kontrolnego) s? ustalone przez Organizatora.
6. Niedopuszczalne jest korzystanie z jakiegokolwiek pojazdu silnikowego podczas udzia?u w imprezie.
7. Niedopuszczalna jest pomoc osb trzecich w zaliczaniu punktw kontrolnych.
8. Zapisy na list? startow? odbywaj? si? na podstawie okazania dowolnego dowodu to?samo?ci ze zdj?ciem.
9. Uczestnicy maj? mo?liwo?? wyboru spo?rd dwch wariantw tras:
- indywidualna (pojedyncze osoby pokonuj?ce trudniejszy wariant trasy);
- rodzinna (rodziny pokonuj?ce ?atwiejszy wariant trasy);
Za Rodzin? (zgodnie z definicj? przyj?t? na potrzeby tej imprezy) uznaje si? minimum dwie osoby o udokumentowanym pokrewie?stwie w linii:
- rodzic dziecko;
- rodze?stwo;
- dziadek/babcia wnuk/wnuczka;
10. Osoby niepe?noletnie mog? bra? udzia? w imprezie tylko pod opiek? osb pe?noletnich lub po okazaniu pisemnej zgody na udzia? w imprezie podpisanej przez rodzica lub innego prawnego opiekuna.
11. Impreza odbywa si? przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy s? obowi?zani stosowa? si? do odpowiednich przepisw ruchu drogowego.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek zdarzenia z udzia?em uczestnikw imprezy. Udzia? w imprezie odbywa si? na odpowiedzialno?? w?asn? uczestnikw.

V. Nagrody:

1. Organizator gwarantuje okazjonalne upominki dla 5 rodzin i 10 uczestnikw indywidualnych ktrzy jako pierwsi zg?osz? si? na wskazany wy?ej adres.
2. Organizator gwarantuje nagrody rzeczowe dla uczestnikw indywidualnych oraz rodzin.
Podczas oceny ko?cowej Organizator bierze pod uwag? prawid?owo?? zaliczenia zada? zawartych w manife?cie oraz szybko?? pokonania ca?ej trasy. W przypadku uczestnikw wykazuj?cych identyczne wyniki ko?cowe, decyzj? o podziale nagrd podejmie Organizator.
3. Dodatkowo, w?rd wszystkich uczestnikw gry zostan? rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecno?? podczas losowania przeprowadzonego na zako?czenie imprezy.
4. Bezp?atny wst?p na projekcj? filmow? dla ka?dego uczestnika imprezy ktry dotrze na met? rajdu.

VI. Postanowienia ko?cowe:
1. Wszelkie pytania i w?tpliwo?ci dotycz?ce imprezy mo?na przesy?a? do 6 czerwca 2014 r. do godz. 18:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu jest zastrze?ona wy??cznie dla Organizatora.
3. Owszystkich sprawach zwi?zanych z imprez?, a nieobj?tych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Komentarze  

 
0 #70 Richie 2022-06-29 14:56
Cool gay movies:
https://recursos.isfodosu.edu.do/wiki2/index.php/Usuario:AlbertinaGurule
Cytować
 
 
0 #69 Berniece 2022-06-29 10:27
Cool gay tube:
https://wiki.redescomunitarias.colnodo.apc.org/index.php?title=Usuario:MarylinColls476
Cytować
 
 
0 #68 Nickolas 2022-06-29 07:23
Cool gay tube:
https://www.anupamnirvikar.co.in/ChristypiDumaresqap
Cytować
 
 
0 #67 Yanira 2022-06-24 22:22
Cool gay videos:
https://wiki.melimed.eu/index.php?title=Utilisateur:BradyGoforth7
Cytować
 
 
0 #66 Cheryle 2022-06-23 08:24
Cool gay tube:
http://www.aia.community/wiki/en/index.php?title=User:GretchenMva
Cytować
 
 
0 #65 Joy 2022-06-22 19:52
Cool gay tube:
https://empiricaltherapeutics.com/index.php/Benutzer:AdrianaJai
Cytować
 
 
0 #64 Mitch 2022-06-22 03:46
Cool gay movies:
https://recursos.isfodosu.edu.do/wiki2/index.php/Usuario:DelphiaSidaway
Cytować
 
 
0 #63 Patricklfgb 2022-06-19 22:24
Доброго времени суток дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 
 
0 #62 Patrickluom 2022-06-19 13:52
Добрый день господа!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 
 
0 #61 Patrickluoj 2022-06-19 11:34
Доброго времени суток господа!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież