czwartek, 02 maja 2013 21:19


Dwa majowe popo?udnia by?y okazj? do upowszechnienia has?a "Zrb to sama!", bowiem do Olsztyna zawita? projekt "Z?batka", czyli warsztaty podstawowych napraw rowerw przeznaczone wy??cznie dla kobiet/dziewcz?t.

 
Rowerowe Szko?y po raz drugi
sobota, 17 listopada 2012 22:53

Mamy zasob? drug? edycj? programu edukacyjnego "Rowerowa Szko?a, czyli eduakcja na rzecz ?rodowiska mo?e mie? dwa ko?a". W poszczeglnych etapach tej inicjatywy wzi??o udzia? niemal 140 przedstawicieli placwek o?wiatowych z ternu ca?ego wojewdztwa warmi?sko-mazurskiego.

 
Miasto Mozaika > relacja
niedziela, 30 września 2012 01:09


Czwarta edycja rowerowej gry miejskiej Olsztyn. Miasto-Mozaika ju? za nami.
Tym razem tematem przewodnim naszej zabawy by?y miejsca zwi?zane z kultur? i sztuk?.

 
Spacery-Rowery w Lesie Miejskim
czwartek, 20 września 2012 22:15


Po ubieg?orocznym sukcesie imprezy organizowanej pod has?em "Spacery-Rowery", a tak?epozytywnym odbiorzesiostrzanej "Akcji-Rekreacji" w czerwcu tego roku,nadchodzi pora na kolejne zaproszenie. Tym razem atrakcje dla rowerzystw, biegaczy, spacerowiczw oraz mi?o?nikw Nordic Walking b?d? zlokalizowane na Stadionie Le?nym, a trasy b?d? wyznaczone na terenie Lasu Miejskiego.

 
Miasto Mozaika kulturalnie
sobota, 15 września 2012 11:03


To b?dzie prawdziwie kulturalna jazda na rowerze! Tym razem udowodnimy, ?e kultura oraz sztuka ?wietnie ??czy si? z aktywnym wypoczynkiem na naszym ulubionym jedno?ladzie. W sobot? /22 wrze?nia/ Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn zaprasza do udzia?u w kolejnej rowerowej grze miejskiej z cyklu Olsztyn. Miasto Mozaika.

 
O Sewilli w Olsztynie
wtorek, 11 września 2012 06:26


W jaki sposb mo?na w 3 lata dokona? ma?ej transportowej rewolucji?
Czy w tak krtkim czasie mo?na 10-krotnie zwi?kszy? liczb? rowerzystw na ulicach? Hiszpa?ska Sewilla pokaza?a, ?e takie zmiany s? mo?liwe. Czy jest to realne tak?e u nas?

O tym wszystkim porozmawiamy 14 wrze?nia /pi?tek
/ podczas spotkania z Marcinem Jackowskim, ktry zaprezentuje swoje materia?y i do?wiadczenia zdobyte podczas wizyty w Sewilli.

 
Maraton dla ka?dego
niedziela, 02 września 2012 21:18


Niech nikogo nie zmyli nazwa tej imprezy. Senior Bike Marathon to propozycja sprawdzenia swojej formy nie tylko dla tytu?owych seniorw.
Olszty?ski Las Miejski po raz kolejny stanie si? aren? rowerowych zmaga?dla zawodnikw i zawodniczek w ka?dym wieku.

 
Rowerowa zgaduj-zgadula


Na olszty?skich ulicachtrwaj? badania nat??enia ruchu rowerowego. Szczeglnie ciekawe s? wyniki wyrywkowych bada? dokonywanych w miejscach, gdzie niedawno otwarto nowe inwestycje. Jedn? z takich lokalizacji jest Rondo Ofiar Katastrofy Katy?skiej,??cz?ce nowowybodowan? ul. Artyleryjsk? (z drog? rowerow? prowadz?c? z Zatorza),stworzone od zeradrogi rowerowe i ci?gi pieszo rowerowe wzd?u? brzegw Jeziora D?ugiego oraz drog? rowerow?naci?gu ulic: Nowowiejskiego, Konopnickiej i Grunwaldzkiej.
Wyniki liczenia rowerzystw wymagaj? jeszcze uzupe?nienia danych, a potem ich ca?o?ciowego opracowania, ale ju? dzi? mo?emy si? nimi nieco pobawi? :)

 
Olsztyn na rowery!
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 20:52


Podobnie jak rok temu, wsplnie z Gazet? Wyborcz? zapraszamy wszystkich zroweryzowanych na wsplny przejazd ulicami miasta.
Wsobot? /25 sierpnia/ b?dziemy hucznie otwiera? nowetrasy rowerowebiegn?ce wok? Jeziora D?ugiego oraz przeka?emy Prezydentowi Olsztyna postulaty dalszych dzia?a? na rzecz rowerzystw.

 
Nowy serwis rowerowy
piątek, 06 lipca 2012 23:07


Na rowerowej mapie Olsztyna pojawi? si? nowy punkt. Zapraszamy do odwiedzenia i wyprbowania nowego serwisu rowerowego dzia?aj?cego w budynku marketu Real (ul. Sikorskiego 2b).

 
Miasto-Mozaika > relacja
wtorek, 26 czerwca 2012 19:09


Wtrzeciej grze miejskiej pod has?em "Olsztyn. Miasto-Mozaika" by?o wszystko co by? powinno.
Przede wszystkim by?o to wszystko, na co wskazujenazwa tej rowerowej zabawy: jazda po Olsztynie, poznawanie nieznanych lub odwiedzanie zapomnianych okolic miasta orazuk?adanie kolejnych punktw kontrolnych w ca?? tras?, w?a?nie tak, jak tworzy si? mozaik?.Mozaikowa by?a tak?e rznorodno?? miejsc odwiedzanych przez uczestnikw- od najwi?kszego miejskiego stadionu, poprzez boiska pi?karskie"Orlik", a? po podwrkowe klepiska z dwoma odrapanymi bramkami. A wygl?da?o to tak:

 
Gra miejska "Olszyn. Miasto Mozaika"
piątek, 15 czerwca 2012 10:33


Czy jazda na rowerze ??czy si? z pi?k? no?n??
Jak ciekawie po??czy? pi?karsk? eufori? z aktywnym wypoczynkiem oraz szczypt? ciekawostek o Olsztynie?
Ju? w sobot? /23 czerwca/ przekonamy si?, ?e jest to mo?liwe! Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn zaprasza do udzia?u w rowerowej grze miejskiej z cyklu Olsztyn. Miasto Mozaika.

 
Akcja-Rekreacja!
wtorek, 12 czerwca 2012 23:29


Rowerzy?ci wszelkiej ma?ci, biegacze, piechurzy oraz maszeruj?cy z kijkami Nordic Walking spotkaj? si? na jednej imprezie. Akcja-Rekreacja po??czy wszystkich, ktrzyznajd? czas iochot? na niedzielny, aktywny relaks.

 
Rowerowa Artyleria
środa, 30 maja 2012 21:36


Odzyskiwanie niezagospodarowanej przestrzeni miejskiej bez wielkich nak?adw finansowych i w zabawowej atmosferze to domena Kolektywu Artyleria. W najbli?sz? sobot? /02 czerwca/ w Olsztynie odb?dzie si? kolejna ods?ona dzia?a? squatterskich pod has?em Wolny Festyn dla Wolnych Ludzi, aw ramach tego Monopoly Alleycat, czyli rowerowy wy?cig na orientacj?.

 
Odjazdowy Bibliotekarz 2012 > podsumowanie
wtorek, 22 maja 2012 16:25


Olszty?ska premiera akcji Odjazdowy Bibliotekarzprzynios?a same korzy?ci!
Zadowoleni s? bibliotekarze, rowerzy?ci, uczestnicy gry miejskiej i wycieczki, a tak?e czytelnicy z Sz?bruka i okolic. Podsumowanie trzech inicjatyw zorganizowanych w ramach tegorocznej akcji wygl?da nast?puj?co:

 
wtorek, 15 maja 2012 22:21


Gra miejska pod has?em Odjazdowy Bibliotekarz okaza?a si? nie lada generatorem rowerowych podr?y po mie?cie, a tak?e odwiedzin w olszty?skich bibliotekach. Rowerzy?ci ?migaj?cy po mie?cie w poszukiwaniu konkursowych kuponw "zaliczyli" ??cznie ponad 650 wizyt w miejskich i wojewdzkich bibliotekach na terenie ca?ego miasta.

 


Sklepy sportowe Olimp w?a?nie ujawni?y wygl?d oficjalnych koszulek Olsztyn.Aktywnie! na ten sezon.
Wzorem poprzedniego roku, s? to porz?dne ciuchy techniczne (tym razem firmy Adidas), a mo?na sta? si? ich posiadaczem uczestnicz?c wspotkaniach poszczeglnych dyscyplin. Rowerzy?ci s? tu szczeglnie premiowani, poniewa? w ramach Olsztyn.Aktywnie! mamy a? cztery dyscypliny zwi?zanez r?nymirodzajamikorzystania z rowerun (klikaj, aby dowiedzie? si? wi?cej):
>wycieczki krtkie ("rodzinne"),
> wycieczki d?ugie ("zaawansowane"),
> otwarte treningiMTB,
> otwarte treningi kolarstwa grawitacyjnego.

 
Spotkanie "Rowerzysta w przestrzeni miasta"


Stowarzyszenie Warnija zaprasza na spotkanie z cyklu "Moje miasto, czyli jakie miasto?", ktre tym razem b?dzie po?wi?cone zagadnioniom rowerowym.

 
Odjazdowy Bibliotekarz


Czas na twrcze porozumienie pomi?dzy bibliotekarzami a rowerzystami!
Olszty?scy bibliotekarze i cykli?ci postanowili wykorzysta? oglnopolsk? akcj? "Odjazdowy Bibliotekarz" aby wsplnie zaproponowa? kilka wyj?tkowych atrakcji.

 
Nowy sklep rowerowy


"MAR BIKE" na Dworcowej 23 w Olsztynie to nowy sklep i serwis rowerowy.

 
9 000 km po Kanadzie
środa, 28 marca 2012 22:05


Po raz kolejny zago?ci w Olsztynierowerowy podr?nik Robert Barthe.
W 2009odwiedzi? nasze miasto podczas podr?ydooko?a Ba?tyku, anajbli?sze spotkanie b?dziepo?wi?cone jego samotnej podr?y po Kanadzie, jak? odby?w 2011 r.

 
Ruszy? konkurs "Rowerowa Szko?a"
piątek, 23 marca 2012 23:57


Czy szko?a mo?e by? lokalnym centrum dzia?a? na rzecz popularyzacji roweru?
Konkurs o wszystko mwi?cym ha?le"Rowerowa Szko?a, czyli edukacja na rzecz ?rodowiska mo?e mie? dwa ko?a" ma by? inspiracj? do podejmowania takich w?a?nie dzia?a?.
Konkurs jest skierowany do placwek o?wiatowych na terenie wojewdztwa warmia?ko-mazurskiego.
Jest to II edycja akcji, ktrej pilota?owa ods?ona w 2010 r.spotka?a si? ze znacznym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem w?rd przedstawicieli szk? i przedszkoli. W?a?nie rozpocz?? si? cykl spotka? informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorw szk?.

 


Je?eli Twj rower zapad? w sen zimowy, czas go obudzi?! Ju? w sobot? 17 marca ruszaIII edycja projektu Olsztyn. Aktywnie!

 


Jak b?dzie wygl?da?a jazda rowerem po ?rdmie?ciu Olsztyna zale?y od ka?dego z nas.

Teraz nadarza si? niepowtarzalna okazja do wyra?enia swojej opinii i przedstawienia w?asnej koncepcji przemieszczania si? w centrum Olsztyna.

 
Czy warto peda?owac do pracy?
piątek, 20 stycznia 2012 11:20


Na samym wst?pie, musz? napisa?, ?e jest mi bardzo mi?o rozpocz?? cykl felietonw przemy?le? rowerowych i tych oko?o rowerowych. Od lat czego? takiego brakowa?o mi na lokalnym rynku bajkersw, wi?c ciesz? si? z przestrzeni jak? daje "rowerowy.olsztyn.pl".

O przydatno?ci roweru, jego zaletach w ruchu miejskim napisano tysi?ce stron. Jednak cz?sto teoria sobie, a praktyka sobie. Rower u?ywany jest do transportu rzeczy, rekreacji oraz zwyk?ego codziennego przemieszczania si? po mie?cie. I na takim w?a?nie u?ytkowaniu chcia?bym si? tu skupi?.

 
Olsztynianka w Afryce
wtorek, 27 grudnia 2011 19:00


Cz?sta uczestniczka rowerowych wycieczek 'zaawansowanych' Olsztyn.Aktywnie! postanowi?a cho? na krtko zamieni? byle jak? polsk?zim? na porz?dne afryka?skieupa?y. Zgodnie z obietnicami przes?a?a bogate fotogalerie z tej egzotycznej podr?y.

 
Wiosn? wi?cej Systemu w Lesie?
poniedziałek, 26 grudnia 2011 21:36


Zarz?d Zieleni Miejskiej realizuje zapowiedziany w sierpniu 2011 przez PrezydentaOlsztyna rozwj sieci tras rowerowych na terenie Lasu Miejskiego
.Jest to drugi z postulatw olszty?skiego ?rodowiska rowerowego wypowiedziany podczas przejazdu ulicami miasta, o ktrym pisali?my > tutaji tutaj

 
Na Wojska Polskiego ju? zakazuj??
piątek, 23 grudnia 2011 12:56


D?ugo jeszcze poczekamy na ostateczne zako?czenie prac modernizacyjnych na alei Wojska Polskiego. Przypominamy, i? rowerzy?ci b?d? tam mieli do dyspozycji asfaltow? drog? rowerow? (pisali?my o tym > tutaj). Zanim to jednak nast?pi ju? kilka dni temu na krtkim odcinku od skrzy?owania z ul. D?browskiego do skrzy?owania z ul. Jagiello?sk? pojawi?y si? znaki B-9 "zakaz wjazdu rowerw"...

 
Miasto szuka Oficera
wtorek, 13 grudnia 2011 23:53


Zgodnie z zapowiedzi? Prezydenta Olsztyna wyg?oszon? podczas konferencji prasowej 2 grudnia, Urz?d Miasta rozpocz??nabr na stanowiskoetatowego Oficera Rowerowego.
Oficjalne og?oszenie znajduje si? > tutaj
Pisze o tym portal Olsztyn24 > tutaj
Gazeta Wyborcza pisze o tym > tutaj

 
?miertelne potr?cenie na Sikorskiego/Tuwima
wtorek, 15 listopada 2011 04:56


Jak donosz? lokalne media (> tutaj> tutaj), 14 listopada, ci??arwkaskr?caj?ca z al. Sikorskiego w ul. Tuwima ?miertelnie potr?ci?a 59-letni? rowerzystk?przeje?d?aj?c? na zielonym ?wietle.
Tymczasem wystarczy czyta? fora internetowe oraz cokolwiek uwa?nie rozglada? si? wok? aby stwierdzi?, ?e co? jest nie tak z wieloma sygnalizacjami ?wietlnymi, maj?cymi przecie? regulowa? ruch i gwarantowa? po??dane przez wszystkich bezpiecze?stwo...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 5