Zapraszamy do redakcji
czwartek, 10 listopada 2011 20:22


Jesie? sprzyja spotkaniom i bardziej teoretycznym rozwa?aniom... Dlategow poniedzia?ek /14 listopada/ o 18:00 zapraszamy do sali konferencyjnej Planety 11, aby w gronie zainteresowanych osb zastanowi? si? nad dotychczasow? funkcj? strony rowerowy.olsztyn.pl oraz do dyskusji i snucia planw na temat tego, jak powinna si? zmienia? ta stronka. Ch?tnie przyjmiemy s?owa krytyki, a wszelkie propozycje wsp?pracy przyjmiemy z otwartymi ramionami :)Takie spotkania redakcyjne b?d? si? odbywa? cyklicznie. Je?li kto? ma pomys?y, uwagi, wnioski, a nie mo?e przyby? na spotkanie, zapraszamy do kontaktu mailowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
?wietlisty szlak #2 > relacja
wtorek, 08 listopada 2011 09:15


Kolejny olszty?ski alleycat za nami.
Do puszukiwa? ?wiec?cych punktw kontrolnych stawi?o si? 21 osb, a kto nie by?, niech ?a?uje!

 
alleycat > ?wietlisty szlak # 2
poniedziałek, 31 października 2011 01:45


Po?egnali?my lato, a wi?c mamy do syspozycji calutki jesienny sezon:) W zwi?zku z tym zapraszamy na kolejn? ods?on? wieczornej gry rowerowej na ulicach Olsztyna. Pierwsza- sierpniowaedycja "?wietlistego szlaku" pokaza?a, ?e w mie?cie pe?no jest ciekawych punktw orientacyjnych, ktre staj? si? charakterystyczne dopiero po zmroku, kiedy rozb?ysn? swoim ?wiat?em. Relacja z tamtej znajduje si? > tutaj, a ju? w najbli?sz? niedziel? (06 listopada) nast?pny rajd.

 
Rower Flower > relacja


"Rower Flower"- takw tym roku nazywa?a si? gra miejska organizowana od trzech lat zokazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
Scenariusz gryby? banalnie prosty i polega? na odwiedzaniu osiedlowych bibliotek, pobraniu stamt?d specjalnych kuponw, ktre na koniec nale?a?o przywie?? do Planety 11 aby wzi?? udzia? w loterii fina?owej. G?wna zasadaby?a rwnie? czytelna- im wi?cej je?d?enia po mie?ciei "zaliczania" kolejnych bibliotek, tym wi?cej kuponw, a co za tym idzie, wi?ksze szanse w losowaniu.

 
Miasto Mozaika#2 > relacja


Niedzielne ?ciganie si?po mie?cie z delikatn? nutk? nabywania wiedzy na temat Olsztyna wyra?nie Wam si? podoba:) Nastarcie drugiejedycji rowerowej gry miejskiej "Miasto Mozaika" stan??o 40osb i niemal tyle samo dotar?o szcz??liwie na met?.

 
Spacery-Rowery > relacja


W sobot? (24 wrze?nia 2011)Las Miejski prawdziwiet?tni? ?yciem!
Wszystko za spraw? wyj?tkowej kulminacji projektu Olsztyn.Aktywnie!, ktra w godny tego projektu sposb zako?czy?a sezon wiosenno-letnich imprez. Na piechurw, biegaczy, mi?o?nikw marszw Nordic Walking oraz oczywi?cie rowerzystw czeka?a specjalnie oznakowana, niespe?na 2,5-kilometrowatrasa w okolicach Stadionu Le?nego oraz miasteczko imprezy z szeregiem ciekawych stoisk. Ka?dorazowe pokonanietrasy dawa?o jeden los na loteri?i szans? na ciekawe nagrody.

 
alleycat ::: Miasto Mozaika #2
niedziela, 18 września 2011 20:56


Ju? w niedziel? /25 wrze?nia/ nadarzy si? okazja udzia?u w kolejnej rowerowej grze miejskiej. B?dzie to zabawa?acz?ca w sobie elementy intensywnej wycieczki po mie?cie, rajdu na orientacj? oraz ulicznej gonitwy z czasem i pozosta?ymi uczestnikami. Poprzednia edycja odby?a si? wczerwcu i wygl?da?a tak > obszerna relacja.

 
Park(ing) Day 2011 > relacja
sobota, 17 września 2011 16:28


Park(ing) Day = kilka samochodw mniej!
Pod takim has?em 16 wrze?nia w kilkulokalizacjach na terenieOlsztynafragmenty parkingw zamieni?y si?wkawiarnie, miejsca spotka? iplace zabaw.W gronie profesorw, artystw i sportowcw nie zabrak?o oczywi?cielokalnych rowerzystw, ktrzy oprcz wyj?tkowo mi?ej kawiarenki/ciastkarniw samym centrum miasta zorganizowaliplenerowypunkt smarowania i naprawy.

 
Rowerem do biblioteki


Za jazd? po mie?cie mo?na dostawa? nagrody!Europejski Dzie? Bez Samochodu, obchodzony zawsze 22 wrze?nia to niezwyk?y czas, ktry od trzech lat w Olsztynie oznacza szczeglne traktowanie dla uczestnikwciekawej zabawy. "Rower Flower" polega na odwiedzaniu osiedlowych bibiliotek, pobieraniu stamt?d specjalnych kuponw, ktre nale?y przywie?? do Planety 11 i wrzuci? do konkursowej urny.

 
Spacery - Rowery
czwartek, 15 września 2011 11:32


24 wrze?nia /sobota/ czeka nas wyj?tkowa kulminacja projektu Olsztyn.Aktywnie!
Na piechurw, biegaczy, mi?o?nikw marszw Nordic Walking oraz oczywi?cie rowerzystw b?dzie czeka? specjalnie oznakowana, 2,5-kilometrowatrasa w okolicach Stadionu Le?nego, ktrej pokonanie b?dzie szans? na ciekawe nagrody. Ka?de przej?cie, przejechanie lub przebiegni?cie tej trasy zamieni si? w jeden los w loterii fina?owej.
50 nagrd gwarantowanych trafi do 50 pierwszych osb, ktre zapowiedz? swj udzia? poprzez internetowy formularz zg?oszeniowy.Zapisy ruszaj? w pi?tek, 16 wrze?nia, od godz. 7:00.Szczeg?owe informacje iformularz znajduj? si? > tutaj

 
Trening XC w Lesie Miejskim


W Lesie Miejskim znowu zagoszcz? mi?o?nicy kolarstwa grskiego w prawdziwym wydaniu. Wymagaj?ca trasa stworzona przez cz?onkw Warmi?skiego Klubu Rowerowego FAN ioparta o fragmenty Systemu Tras Rowerowych na pewno spodoba si? wszystkim, ktrzy zechc? sprbowa? swoich si? w niedziel? 04 wrze?nia.

 
WIELKI przejazd > relacja


Sobota, 06 sierpnia 2011by?a w Olsztynie wybitnie rowerowym dniem!
Sta?o si? tak dzi?ki wsp?pracy Gazety Wyborczej, Stowarzyszenia "M?yn" iWarmi?skiego Klubu Rowerowego FAN, a przede wszystkim dzi?ki tym, ktrzy tego dnia zjawili si? na rowerach ipokazali, ?e samo mwienie o poprawie warunkw jazdy niczego nie zmienia i swoj? obecno?ci? postanowili wzmocni? apel do W?adz Olsztyna w sprawie konkretw dotycz?cych rowerowej komunikacji i rekreacji.

 
Alleycat "?wietlisty szlak" > relacja


Rowerowe gry miejskie wracaj? w Olsztynie do ?ask
i po kilkunastu miesi?cach niebytu od razu maj? szcz??cie do entuzjastycznych uczestnikw i sprawnych organizatorw:) Kolejny alleycat za nami.

 
"1 grosisz" alleycat > relacja


Takie inicjatywy wspieramy z wielk? rado?ci?.
Oryginalny pomys?, sprawna organizacja i dobra zabawa dla uczestnikw, a to wszystko przyzerowym bud?ecie. Za nami alleycat "1 grosisz".

 
Zbigniew Rojek nie ?yje


03 sierpnia 2011r. po?egnamy Zbigniewa Rojka, wszechstronnegomuzyka, kompozytora i zdobywc? licznych nagrd muzycznych.Nieco mniej znan?, lecz dla nas- olszty?skich rowerzystw,szczeglnie znacz?c? p?aszczyzn? Jego aktywno?ci by?o dzia?anie na rzecz rozwoju transportu rowerowego w Olsztynie.

 
Olsztyn na rowery!


Wsplnie z Gazet? Wyborcz? zapraszamy wszystkichposiadaczy/wszystkie posiadaczkirowerw do zaj?cia miejsca za kierownic? i przyjazd na specjalne spotkanie. W sobot? (06 sierpnia) o godz. 12 pod hal? Urania spotykamy si? na rowerach aby weso?ym, g?o?nym i kolorowym peletonemprzejecha? g?wnymi ulicami miasta. Celem akcji jest zwrcenie uwagi w?adz Olsztyna na dwie, mo?liwe do szybkiego za?atwienia, kwestie:
* w dziedzinie jazdy rekreacyjnej- rozbudowa Systemu Tras Rowerowych w Lesie Miejskim,
* w dziedziniejazdy u?ytkowej- zapewnieniebezpiecznych i wygodnych stojakw rowerowych na ulicach miasta.

 
Prawdziwie zakr?cony weekend


Wnadchodz?cy weekend mo?emy TO robi? na kilka sposobw! Peda?owanie, bo o tym mowa,niejedno ma imi? i nie zawsze przyjmuje powszechnie znane formy. Peda?owanie podczas "tradycyjnej" wycieczki nie jest niczym oryginalnym, wy?cigi MTB te? nie wyr?niaj? si? zbytnio, ale ju? maraton na rowerach stacjonarnych (spinning) czy wy?cigi na rowerach wodnych nie?le "podkr?caj?" atrakcyjno?? nadchodz?cego weekendu.

 
Rowerowi policjanci w Olsztynie


Policjanci w czasie s?u?by je?d?? na rowerach? To coraz mniej egzotyczny widok na ulicach polskich miast. I cho? wci?? funkcjonariuszy i funkcjonariuszekw taki sposbpatroluj?cych miasto nie napotkamy zbyt wielu, to na pewno warto zastanowi? si? nad mo?liwo?ciami upowszechnienia tego rodzaju s?u?by. Aby uczy? si? od najlepszych, w dniach 17-19 czerwcana zaproszenie Prezydenta Olsztyna oraz Komendanta Wojewdzkiego Policji w Olsztynie przyb?dzie 4-osobowa delegacja holenderskich policjantw, oczywi?cie wyposa?ona w s?u?bowy sprz?t. Oprcz spotka? roboczych w gronie fachowcw,odb?d? si? tak?e spotkania otwarte Holendrw z mieszka?cami Olsztyna.

 
Miasto*Mozaika > wyniki i foty


Niecz?sto zamieszczamy relacje z imprez, ale na tzw. alleycata (rowerowa gra miejska wzorowana na wy?cigu kurierw rowerowych) trzeba by?o w Olsztynie tak d?ugo czeka?, ?e ma?e sprawozdanko nie zaszkodzi. Zw?aszcza, ?e inicjatywa wypali?a nad wyraz dobrze:)

 
Otworzyli... czyli buduj? dalej


Z rzadko spotykan? pomp? (relacja GW, relacja GO, relacja Olsztyn24) otwarto nowe odcinki ulic na Jarotach: P?oskiego (przed?u?enie al. Sikorskiego w stron? Butryn) i Witosa (przed?u?enie tej ulicy od skrzy?owania z ul. Kanta). Z punktu widzenia rowerzystw nie mo?na jeszcze mwi? o sukcesie, poniewa?... infrastruktura rowerowa i piesza jest jeszcze w budowie. Dodatkowo, wykonawca drg rowerowych (Warmi?sko-Mazurskie Przedsi?biorstwo Drogowe)ju? po kilku miesi?cachod realizacji (pisali?my o tym >> tutaj) musia? wykonywa? znacz?ce naprawy pop?kanej nawierzchni asfaltowej barwionej na czerwono.

 
Skatepark rz?dzi!


Sobota (28 maja) w Olsztynie b?dzie nale?a?a do mi?o?nikw ulicznych sportw ekstremalnych
, ktrzy jak co roku maj? ochot? zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci, a przy okazji urz?dzi? sportow? rywalizacj? na lu?nych zasadach.Centrum imprezy Jam Kusocin 2011 b?dzie skateparkwParku im. J. Kusoci?skiego (pomi?dzyal. Pi?sudskiego i ul. Ko?obrzesk?).

 
Rowerowa gie?da wymiany pozytywnej


Niemal wszysycy mamy k?opot z rzeczami, ktre przek?adamy z miejsca na miejsce z nadziej?, ?e w bli?ej nieokre?lonej przysz?o?ci mog? nam si? przyda?:) Mo?e co jaki? czas warto przewietrzy? piwnic?, strych lub inny magazynnaszych rowerowych rupieci i przekaza? je innym, ktrym s? one potrzebne teraz? Do tego wszystkiego mo?na pobawi? si? w gie?d? i sprbowa? wymieni? si? z innymi osobami!
Taka okazja nadarzy si? w niedziel? (22 maja),w ramach obchodw ?wi?ta Osiedla Grunwaldzkiego. Kilka osb ju? zapowiedzia?o zjawienie si? z poka?n? pul? przydatnych rzeczy,a my zapraszamy kolejne.

 
Rowery na Uniwersytety


Z rado?ci? informujemy, ?ekwietniowe seminarium procentuje bardzo konkretnymi inicjatywami organizowanymi przez pracownikw Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztyniewsplnie z przedstawicielami?rodowisk rowerowych.10 maja na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM odby? si? otwarty wyk?ad na temat uwarunkowa?, zasad i praktycznych aspektw projektowania infrastruktury rowerowej.

 
Kampania z tradycjami


Kampania "JAd?, NIE TANKUJ?" kr?ci si? ju? po raz smy! Niewiele jest inicjatyw, ktreprzez tyle lat utrzymywa?ybyzainteresowanie uczestnikw oraz stopniowo dociera?y do nowych grup. Nie ma w tym zbyt wiele przypadku, poniewa? motorem tej akcji s? lokalne organizacje pozarz?dowe, gromadz?ce wok? siebie autentycznych pasjonatw/pasjonatki rozmaitych form u?ytkowania rowerw. W ci?gu ka?degoroku w r?nych przedsi?wzi?ciach Kampanii bierze udzia? oko?o 1,5 tysi?ca mieszka?cw Olsztyna.

 


Po kilku miesi?cach zimowej przerwy pora przypomnie? o Systemie Tras Rowerowych w Lesie Miejskim, ktra zosta?a stworzona w 2010 dzi?ki wsp?pracy Zarz?du Zieleni Miejskiej oraz olszty?skich rowerzystw, a w szczeglno?ci Warmi?skiego Klubu Rowerowego FAN. Nadchodzacy d?ugi weekend majowy mo?na uzna? za dobry czas na reaktywacj? sieci le?nych rekreacyjnych tras rowerowych i zaproszenie do odwiedzenia tego terenu. Zw?aszcza, ?e ZZM i Klub FAN mimo drastycznych ogranicze? finansowych wci?? dbaj? o odpowiedni stan Systemu.
Ju? na prze?omie roku 7 lokalnych stowarzyszen wystosowa?o apel do Prezydenta i olszty?skich Radnych o uwzgl?dnienie konserwacji i rozbudowy Systemu w 2011 r. (pisali?my o tym > tutaj), ale pomimo pozytywnego odbioru w?adz, ?rodki na wnioskowany cel nie zosta?y przyznane...

 
Rowerowe zmiany w Ustawie


W pi?tek 22 kwietnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisa? zmiany wPrawie o Ruchu Drogowym.
O sejmowych i senackich pracach nad tym dokumentem pisali?my > tutaj.
Praktyczne podsumowanie wprowadzonych zmian najlepiej opisa? portal Polska na rowery.
Teraz nowe przepisy czekaj? ju? tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw i przej?cie dwutygodniowego vacatio legis.

 
Seminarium transportowe w Olsztynie

"Miasta dla Rowerw" wraz z Pani? Ew? Wolak, Przewodnicz?c? Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej zapraszaj? na seminarium naukowe "Miasto dla rowerw - rowery dla miasta. Udzia? spo?eczny w tworzeniu iwdra?aniu polityki zrwnowa?onego transportu". Lokalnym organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" i Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie.

 
Elbl?g ma Oficera Rowerowego


Jak mwi Prezydent Elbl?ga, miasto "postanowil?o do??czy? do tej grupy, ktra powa?nie traktuje rowerzystw". W tym celu 15 marca 2011 r. wyda? zarz?dzenie (nr 87/2011)ustanawiaj?ce now? funkcj?- Oficera Rowerowego. Zosta? nim Marek Kamm, mi?o?nik turystyki rowerowej iznany w lokalnym ?rodowisku oragnizator r?nego rodzaju imprez rowerowych.
Rowerowy Olsztyn ?yczy Oficerowiwytrwa?o?ci i skuteczno?ci w dzia?anianiu!

 
Rowerzy?ci, POBUDKA!


Budzimy si? na wiosn?! to has?o przewodnieinauguracji Olsztyn. Aktywnie! 2011.
W tym roku projekt rusza z czterema nowymi dyscyplinami (joga, smocze ?odzie, golf i podwodne spacery) jednak najwa?niejsz? dla nas wiadomo?ci? jest to, ?e trzy r?ne odmiany rowerowania stanowi? najsilniejsze ogniwa przygotowanego ?a?cucha wydarze?. W?rd ?atwych i bardzo przyst?pnych wycieczek "rodzinnych" orazd?u?szych i bardziej wymagaj?cych wycieczek "zaawansowanych" znajdzie si? rwnie? miejsce dla rowerzystw szukaj?cych sposobwna aktywne podniesienie poziomu adrenaliny podczas otwartych treningw w Bikepark W?wz.

 


Postulowane od kilku lat przez ?rodowiska rowerzystw skupione w sieci "Miasta dla rowerw" zmiany w obowi?zuj?cym Prawie o Ruchu Drogowymzosta?y nareszcie pozytywnie odebrane przez pos?w, a kilka godzin temu przeg?osowaneprzez Sejm.

W g?osowaniu wzi??o udzia? 415 pos?w i ?aden z nich nie by? przeciwny proponowanym zmianom!
Teraz pro-rowerowe przepisy czeka jeszcze droga przez Senat i podpisanie przez Prezydenta.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5