Rowerowe "podchody"
niedziela, 15 września 2013 14:20


Zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji rowerowej gry miejskiej z cyklu "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem trasa powiedzie ?ladami Ericha Mendelsohna- wybitnego architekta urodzonego w Olsztynie oraz tropem olszty?skiej wielokulturowo?ci.

Najbli?sza gra odb?dzie si? w sobot? /21 wrze?nia/

Cztery poprzednie edycje tejzabawy nawi?zywa?y do:
- obiektw zwi?zanych z pi?k? no?n? (z okazji mistrzostw Euro 2012) > czerwiec 2012
- olszty?skich instytucji kultury > wrzesie? 2012
- dyscyplin sportowych uprawianych na terenie Olsztyna > maj 2013
- postaci Miko?aja Kopernika> lipiec 2013

- - - - - - - - - - - - - -

Start: 21 wrze?nia /sobota/ o godz. 15:30 pod Hal? "Urania" (przy pomniku). Mapka > tutaj
Biuro zawodw b?dzie czynne w tym miejscu ju? od 15:00 (warto przyby? wcze?niej aby unikn?? kolejki i dope?ni? wszystkich formalno?ci).

Zg?oszenia: Liczba startuj?cych jest ograniczona dlatego obowi?zuj? obowi?zkowe zapisy! Zg?oszenia indywidualne oraz sk?ady dru?yn rodzinnychnale?y przes?a? do 20 wrze?nia do godz. 16:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
35 pierwszych zg?osze? (indywidualnych lub rodzinnych) zostanie nagrodzonych specjalnymiupominkami!

Trasa: oko?o 2 godzin jazdy. Jest mo?liwo?? udzia?u w specjalnie opracowanym, ?atwiejszym wariancie trasy.

Wyposa?enie: sprawny rower, punktualny zegarek, co? do pisania. Pozosta?e materia?y zostan? wr?czone na starcie.

Nagrody: atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestnikw indywidualnych oraz rodzin (akcesoria rowerowe i turystyczne, odzie? sportowa, wej?ciwki do kina, na basen, do Planetarium). Pami?tkowe upominki za sprawne zg?oszenie udzia?u + bezp?atny bufet na mecie dla wszystkich.

UDZIA? BEZP?ATNY.

- - - - - - - - - - - - -


Organizator: Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn".
Zadanie dofinansowane ze ?rodkw Samorz?du Miasta Olsztyna.
Wsp?praca: Fundacja i Stowarzyszenie BORUSSIA.

- - - - - - - - - - - - - -
Nagrody rzeczowe zapewnone dzi?ki:

- - - - - - - - - - - - - -

Partnerzy:
- kampania "JAd?, NIE TANKUJ?",
- Klub Turystyki Rowerowej przy Oddziale Zak?adowym PTTK Michelin,
- impreza w ramach olszty?skich obchodw Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu.

- - - - - - - - - - - - -

Regulamin rowerowej gry miejskiej "Olsztyn. Miasto Mozaika"

I. Organizator:
- Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn. Kontakt: 507 617 656; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

II. Cele:
- promocja zdrowego i aktywnego stylu ?ycia;
- popularyzacja rowerowych gier miejskich jako prostej, taniej i przyst?pnej formy rekreacji;
- ukazanie wyj?tkowo?ci i atrakcyjno?ci Olsztyna.

III. Termin i miejsce:
Gra zostanie przeprowadzona 21 wrze?nia 2013 r. na terenie Olsztyna.

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Udzia? w grze jest mo?liwy po dokonaniu wcze?niejszego zg?oszenia wys?anego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (do 19 wrze?nia do godz. 16:00).
2. Udzia? w grze jest bezp?atny.
3. Zadaniem uczestnikw jest dok?adne post?powanie wed?ug wytycznych zawartych w karcie startowej (tzw. manifest). Manifest zawiera wskazwki dotycz?ce lokalizacji punktw kontrolnych, ktre nale?y odnale?? i wykona? zalecone przez Organizatora zadanie.
4. Kolejno?? zaliczania poszczeglnych punktw kontrolnych jest podana w karcie startowej.
5. Za brak zaliczenia punktu kontrolnego Organizator zastosuje kary czasowe doliczone do ko?cowego wyniku. Kary czasowe o r?nej warto?ci (w zale?no?ci od lokalizacji pomini?tego punktu kontrolnego) s? ustalone przez Organizatora.
6. Niedopuszczalne jest korzystanie z jakiegokolwiek pojazdu silnikowego podczas udzia?u w imprezie.
7. Niedopuszczalna jest pomoc osb trzecich w zaliczaniu punktw kontrolnych.
8. Zapisy na list? startow? odbywaj? si? na podstawie okazania dowolnego dowodu to?samo?ci ze zdj?ciem.
9. Uczestnicy maj? mo?liwo?? wyboru spo?rd kilku wariantw udzia?u w imprezie:
- indywidualna "hobby" (pojedyncze osoby pokonuj?ce ?atwiejszy wariant trasy);
- indywidualna "pro" (pojedyncze osoby pokonuj?ce trudniejszy wariant trasy);
- rodzinna "hobby" (rodziny z dzie?mi pokonuj?ce ?atwiejszy wariant trasy);
- rodzinna (rodziny bez udzia?u dzieci pokonuj?ce wariant ?atwiejszy lub trudniejszy).
Za rodzin? (zgodnie z definicj? przyj?t? na potrzeby tej imprezy) uznaje si? minimum dwie osoby o udokumentowanym pokrewie?stwie w linii:
- rodzic dziecko;
- rodze?stwo;
- dziadek/babcia wnuk/wnuczka;
10. Osoby niepe?noletnie mog? bra? udzia? w imprezie tylko pod opiek? osb pe?noletnich lub po okazaniu pisemnej zgody na udzia? w imprezie podpisanej przez rodzica lub innego prawnego opiekuna.
11. Impreza odbywa si? przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy s? obowi?zani stosowa? si? do odpowiednich przepisw ruchu drogowego.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek zdarzenia z udzia?em uczestnikw imprezy. Udzia? w imprezie odbywa si? na odpowiedzialno?? w?asn? uczestnikw.

V. Nagrody:
1. Organizator gwarantuje okazjonalne upominki za 35 pierwszych zg?osze? nades?anych na wskazany adres e-mail.
2. Organizator gwarantuje nagrody rzeczowe dla uczestnikw indywidualnych oraz rodzin.
Podczas oceny ko?cowej Organizator bierze pod uwag? prawid?owo?? zaliczenia zada? zawartych w manife?cie oraz szybko?? pokonania ca?ej trasy.
3. Dodatkowo, w?rd wszystkich uczestnikw gry zostan? rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecno?? podczas losowania przeprowadzonego na zako?czenie imprezy.
4. W przypadku uczestnikw wykazuj?cych identyczne wyniki ko?cowe, decyzj? o podziale nagrd podejmie Organizator.

VI. Postanowienia ko?cowe:
1. Wszelkie pytania i w?tpliwo?ci dotycz?ce imprezy mo?na przesy?a? do 20 wrze?nia 2013 r. do godz. 16:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2. Interpretacja niniejszego regulaminu jest zastrze?ona wy??cznie dla Organizatora.
3. Owszystkich sprawach zwi?zanych z imprez?, a nieobj?tych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Komentarze  

 
0 #44 Melanialflp 2022-07-02 23:04
Здравствуйте дамы и господа!

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #43 Melanialkzr 2022-07-02 22:57
Добрый день уважаемые!

Есть такой замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #42 Melanialfpj 2022-07-02 20:01
Доброго времени суток друзья!

Есть такой интересный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #41 Patricklyhe 2022-06-19 21:15
Добрый день друзья!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
Cytować
 
 
0 #40 Patricklbpc 2022-06-19 21:09
Доброго времени суток дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 
 
0 #39 Patricklnng 2022-06-19 12:22
Добрый день дамы и господа!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 
 
0 #38 Patricklrgn 2022-06-19 11:50
Доброго времени суток уважаемые!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 
 
0 #37 Patricklpbk 2022-06-19 10:34
Здравствуйте господа!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 
 
0 #36 Patricklbbj 2022-06-19 10:26
Здравствуйте дамы и господа!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Конечно, никто не хочет давать деньги в долг и особенно никому не хочется брать их взаймы. Но иногда ситуация решает за нас и приходится очень срочно искать, откуда взять деньги. В первую очередь обычно обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, но во многих случаях они могут отказать. Хорошим выбором будет обратиться в финансовую компанию, в которой можно на выгодных условиях взять кредит, чтобы улучшить свое положение. Причем важно не только оформить кредит быстро с хорошими требованиями, но и взять кредит наличными под низкий процент. Никто не хочет влезать в долги, которые еще не понятно, как придется отдавать.
Cytować
 
 
0 #35 Patricklwon 2022-06-19 10:24
Привет дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież