Rowerowe Szko?y po raz drugi
sobota, 17 listopada 2012 22:53

Mamy zasob? drug? edycj? programu edukacyjnego "Rowerowa Szko?a, czyli eduakcja na rzecz ?rodowiska mo?e mie? dwa ko?a". W poszczeglnych etapach tej inicjatywy wzi??o udzia? niemal 140 przedstawicieli placwek o?wiatowych z ternu ca?ego wojewdztwa warmi?sko-mazurskiego.

Cel:
Celemprogramu jest wszechstronne aktywizowanie szk? podstawowych, gimnazjw oraz przedszkoli,
aby sta?y si? lokalnymi o?rodkami rozwoju i promocji "kultury rowerowej".
Ide? tej inicjatywy jest pomoc w rozbudzaniu i wzmacnianiu pro-rowerowego potencja?u placwek o?wiatowych, a tak?e zach?ta do prowadzenia dzia?a? teoretycznych i praktycznych w?rd uczniw, kadry nauczycielskiej oraz rodzicw.

Termin:
Program by? prowadzony od kwietnia do po?owy wrze?nia 2012 r., a jego adresatami by?y wszystkie placwki o?wiatowe na terenie wojewdztwa warmi?sko-mazurskiego.

Organizatorzy programu:
- Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn",
- Olszty?skie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmi?sko-Mazurskim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Elbl?skie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmi?sko-Mazurskim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w Elbl?gu,
- Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej dzia?aj?ce w strukturze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Patronat nad tegoroczn? edycj? konkursu obj?? Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.


Zasi?g konkursu:
??czna liczba uczniw ucz?szczaj?cych do fina?owych placwek to ponad 5500 osb. Przez fakt, i? szkolne dzia?ania prowadzone w ramachprogramu maj? charakter masowy i powszechny, mo?na uzna?, i? niemal wszyscy uczniowie wymienionych placwek byli jego adresatami. W wielu przypadkach do tej liczby nale?y tak?e doda? kadr? nauczycielsk? oraz rodzicw, ktrzy uczestniczyli w wielu inicjatywach podejmowanych w poszczeglnych placwkach.

Kolejno?? dzia?a?:

Pierwszymetapem realizacji konkursuby?o przeprowadzenie cyklu szkole?


dotycz?cych zasad i sposobw realizacji konkursu na terenie poszczeglnych placwek. ??cznie w szkoleniach przeprowadzonych w Olszynie, Elbl?gu, I?awie, Gi?ycku i Mr?gowie wzi??o udzia? blisko 140 nauczycieli, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarz?dowych oraz w?adz samorz?dowych.
Szkolenia by?y przygotowane merytorycznie przez Miros?awa Arczaka ze Stowarzyszenia Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn, a sfinansowane ze ?rodkw WFO?iGW w Olsztynie.Drugi etap obejmowa? realizacj? pro-rowerowych dzia?a? na terenie placwek

ubiegaj?cych si? o miano Rowerowej Szko?y. Pula mo?liwychdo podj?cia aktywno?ci by?a niemal nieograniczona, poniewa? ka?da szko?a czy przedszkole dysponuje odmiennymi warunkami lokalowymi, r?norodn? kadr?nauczycielsk? orazznajduje si? w odmiennym otoczeniu spo?ecznym.
Na tym etapie niektre placwki korzysta?y z r?nych form dotacji udzielonych przez WFO?iGW za po?rednictwem lokalnych Centrw Edukacji Ekologicznej.
Placwki o?wiatowe mia?y tak?e do dyspozycji mo?liwo?? korzystania z dora?nej pomocy i konsultacji ?wiadczonych przez Stowarzyszenie M?yn.

W trzecim etapie placwki przygotowa?y raporty z podj?tych dzia?a?.

Raporty zosta?y ocenione pod wzgl?dem wype?nienia 8 kryteriw:
* wzrost poziomu infrastruktury rowerowej;
*prowadzenie dzia?alno?ci edukacyjnej skierowanej na wzrost podr?y rowerowych w?rd spo?eczno?ci szkolnej;
* organizowanie rowerowych imprez turystycznych, sportowych i innych;
* wsp?praca z instytucjami samorz?dowymi na r?nym szczeblu;
* wsp?praca z parterami spo?ecznymi;
* zasi?g oddzia?ywania danej inicjatywy;
* poziom innowacyjno?ci;
* poziom pozyskania oraz sposb wydatkowania ?rodkw finansowych na realizacj? dzia?a? zwi?zanych z udzia?em w konkursie.

- - - - - - - - - -

Placwki o?wiatowe z przyznanym Certyfikatem Rowerowa Szko?a

Miejskie Przedszkole i ??obek Ekoludki w E?ku
Prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie transportu rowerowego w?rd najm?odszych. Konsekwencja w dzia?aniu (udokumentowana kilkuletnia historia dzia?a?). Umiej?tna wsp?praca z mediami lokalnymi.

- - - - - - - - - -

Szko?a Podstawowa nr 19 w Elbl?gu
Szerokie spektrum dzia?a? i wykorzystanie ciekawych form edukacyjno-informacyjnych skierowanych nie tylko do uczniw (ankieta i debata dla rodzicw). Umiej?tne wpisanie tematyki rowerowej w program realizowany na r?nych przedmiotach: informatyka, j?zyk polski, przyroda, plastyka, technika /modele/. Nawi?zanie i utrzymywanie szerokiej wsp?pracy z rozmaitymi partnerami.- - - - - - - - - -

Zesp? Szk? Nr 1 z Oddzia?ami Integracyjnymi w K?trzynie
Konsekwentne dzia?anie podejmowane na bazie dobrych rozwi?za? nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu, dodatkowo uzupe?nione o nowe, ciekawe elementy, np. tematyczne lekcje terenowe w formie wycieczek rowerowych, nawi?zanie wsp?pracy z warsztatem rowerowym. Szeroki dobr partnerw przy realizacji r?norodnych inicjatyw.
Funkcjonuje tu Szkolne Ko?o Turystyczno-Krajoznwcze oraz Centrum Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego z rozbudowanym miasteczkiem ruchu drogowego (od 2008 r.).- - - - - - - - - -

Zesp? Szk? im. Rodu Dzia?y?skich w Bratanie
Obszerne, przemy?lane sprawozdanie, ktre umiej?tnie wskazuje dzia?ania pro-rowerowe w kontek?cie oglnego funkcjonowania szko?y.
Zadaszony parking rowerowy (z planowan? rozbudow? w 2013 r. z funduszu so?eckiego). Szeroka wsp?praca z r?norodnymi partnerami.
?wiadome i konsekwentne dzia?anie.
Wielo?? dzia?a? pro-ekologicznych, ktre w przysz?o?ci w ?atwy sposb pozwalaj? w??czy? rower w ich realizacj?.- - - - - - - - - -

SP Nr 3 im. Or?a Bia?ego w Biskupcu
Umiej?tne wpisanie roweru do ca?okszta?tu dzia?a? edukacyjnych szko?y. Niemal wzorcowy parking rowerowy. Udane imprezy o du?ej skali (np. festyn z udzia?em ponad 100 uczniw na rowerach). Podj?te dzia?ania s? adekwatne do potrzeb i mo?liwo?ci placwki. Dobra dokumentacja realizacji konkursowych zada?.

- - - - - - - - - -

SP Nr 7 w Olsztynie
Otwarto?? na rozmaite inicjatywy pro-rowerowe. Pomimo skromnego sprawozdania, placwka jest znana z czynnego udzia?u w r?norodnych imprezach, akcjach o tematyce rowerowej. Dobra lokalizacja placwki pozwalaj?ca w niedalekiej przysz?o?ci na wypracowanie modelu szko?y otwartego na ruch rowerowy i promuj?cego go w?rd szkolnej spo?eczno?ci.

- - - - - - - - - -

Wyr?nienia konkursu Rowerowa Szko?a


W uznaniu za dostrze?enie istotnej roli tematyki pro-rowerowej i podj?cie dzia?a? na rzecz jej propagowania w?rd dzieci i m?odzie?y.
Z podzi?kowaniami za podj?t? aktywno?? oraz udzia? w tegorocznej edycjiprogramu mamy nadziej?, ?e niniejsze wyr?nienia b?d? podstaw? do podejmowania kolejnych lokalnych dzia?a? w ramach nast?pnej edycji Rowerowej Szko?y.

- SP Nr 4 im. prof. W?adys?awa Szafera w E?ku

- Gimnazjum Piecki

- Zesp? Szk? Ponadgimnazjalnych w Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

- SP w Jonkowie

- Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych Nr 3 w Olsztynie.

- - - - - - - - - -

I edycja programu:
Pierwsza edycja mia?a podobn? skal? i zasi?g w grupie docelowej (oko?o 5 tysi?cy uczniw). Zim? 2010 r. przyznano 5 Certyfikatw Rowerowej Szko?y. Certyfikaty s? przyznawane na 2 lata.

W I edycji Certyfikaty otrzyma?ynast?puj?ce placwki:

- SP Nr 22 w Olsztynie
- Zesp? Szk? w Bratanie
- SP w Bo?wince
- SP Nr 3 w Go?dapi
- Zesp? Szk? Nr 1 w K?trzynie.

- - - - - - - - - -

Wszelkie pytania zwi?zane z programem "Rowerowa Szko?a" prosimy kierowa? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr 507 617 656.

 

Komentarze  

 
0 #13 HhvZK 2022-01-30 10:13
seroquel
Cytować
 
 
0 #12 PemKI 2021-12-04 06:30
where to buy doxycycline online
Cytować
 
 
0 #11 Tammi 2021-04-23 00:07
Having read this I thought it was very informative.
I appreciate you finding the time and effort to put this article together.
I once again find myself personally spending a lot of time
both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!


Also visit my web site ... www.voininatangra.org: http://www.voininatangra.org/userinfo.php?uid=156965
Cytować
 
 
0 #10 Hal 2021-04-22 23:00
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next write
ups thanks once again.

Also visit my web blog - http://biblioray.pusku.com: http://biblioray.pusku.com/user/Judith2426/
Cytować
 
 
0 #9 Thelma 2021-04-22 06:20
Great website! I am loving it!! Will come back again.
I am bookmarking your feeds also

Here is my web blog http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=LattimorePamela: http://www.craksracing.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=LattimorePamela
Cytować
 
 
0 #8 Willis 2021-04-22 04:05
Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG
editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!Here is my web blog Rosalina: http://duna-anapa.net.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=EagleCleta
Cytować
 
 
0 #7 Nicole 2021-04-22 00:10
Perfect work you have done, this site is really cool with superb information.

my site jnuacsf.org: https://jnuacsf.org/community/profile/henschkealine/
Cytować
 
 
0 #6 Clark 2021-04-21 13:26
Real informative and fantastic body structure of content, now that's user genial (:.


Feel free to surf to my web page; new.miamisprings.com: http://new.miamisprings.com/community/profile/boydvalencia/
Cytować
 
 
0 #5 Salvatore 2021-04-20 23:33
You made some good points there. I checked on the internet to learn more
about the issue and found most individuals will go
along with your views on this website.

Feel free to visit my homepage: http://www.cowerdesign.com/: http://www.cowerdesign.com/wikI/CordidoMatlocksg
Cytować
 
 
0 #4 Aundrea 2021-04-20 18:23
When someone writes an post he/she retains the image of a
user in his/her mind that how a user can understand it.
Thus that's why this article is outstdanding. Thanks!

Review my site ... http://www.pdelite.org/forum/index.php?action=profile;u=145198: http://www.pdelite.org/forum/index.php?action=profile;u=145198
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież