niedziela, 15 września 2013 15:38


Olsztyn od kilku lat nale?y do grona miast aktywnie uczestnicz?cych w ETZT. S? to oglnoeuropejskie dzia?ania na rzecz propagowania alternatywnych sposobw przemieszczania oraz ograniczania negatywnych skutkw nadmiernego korzystania z prywatnych samochodw. W tym roku program ETZT w naszym mie?cie przedstawia si? nast?puj?co:

16 wrze?nia /poniedzia?ek/
Otwarcie forum S?siedzka podwzka
, ktry pos?u?y do promocji car-poolingu, czyli z doskonalszego korzystania z prywatnych aut i"wype?nianiu" ich wn?trza wi?cej ni?tylko kierowc?.Liczne badania i obserwacje wskazuj? bowiem, i? w wi?kszo?ci samochodwporuszaj?cych si? po ulicach polskich miast znajduje si? ?rednio 1,2 osoby. Przy mocach jakimi dysponuj? silniki spalinowe jest to zatem spore martnotrwstwo paliwa, a poza tym je?li ka?dydecyduje si? na samotne korzystanie z auta, to nie ma szans na unikni?cie sytuacji braku wolnych miejsc parkingowych w Olsztynie.
Forum pos?u?y do komunikowania si? osb oferuj?cych podwzk? lub poszukuj?cych mo?liwo?ci wsplnego przemieszczania si? w czyim? poje?dzie. Forum b?dzie dost?pne pod adresem:www.podwozka.olsztyn.eu
Realizacja: Urz?d Miasta Olsztyna

- - - - -

16-22 wrze?nia /poniedzia?ek-niedziela/
Konkurs fotograficzny "Masz Ci rower!"
Tematem konkursu jest przedstawienie osb przemieszczaj?cych si? po Olsztynie zgodnie z ide? propagowan? podczas ETZT, czyli przy wykorzystaniu ?rodka transportu innego ni? samochd (rower, pieszo, rolki, autobus, poci?g, kajak, itp.).
Nagrod? w konkursie jest rower warty 1200 z?!
Dok?adne informacje i regulamin > tutaj
Realizacja: Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR, Urz?d Miasta Olsztyna.

- - - - -

17-22 wrze?nia /wtorek-niedziela/
Odjazdowy Rowerzysta - plebiscyt fotograficzny

Propozycja zabawy polegaj?cej na "odjazdowym" zapozowaniudo zdj?cia, ktre wykona profesjonalny fotograf. W przygotowanym "punkcie fotograficznym mo?na zjawi? si? samodzielnie, w gronie rodzinnym lub z grup? znajomych. Organizatorzy nie przewiduj? ?adnych ogranicze? dla inwencji twrczej olszty?skich rowerzystw, ale z pewno?ci? nie zabraknie nagrd dla tych, ktrzy zbior? najwi?cej g?osw podczas plebiscytu na ?amach "Gazety Olszty?skiej" :)
Gdzie mo?na spotka?stanowisko fotografa?
* 17.09 (wtorek): od 15:30 do 17:30 w rejonie skrzy?owania al. Sikorskiego/ul. Tuwima/ul. Synw Pu?ku;
* 18.09 (?roda): od 15:30 do 17:30 w rejonie skrzy?owania ul. Pstrowskiego/ul. Wyszy?skiego;
* 19.09 (czwartek): od 15:30 do 17:30 w rejonie skrzy?owania al. Wojska Polskiego/ul. Jagiello?skiej.

Od 20 do 22 wrze?nia (pi?tek-niedziela) wszystkie wykonane zdj?cia zostan? opublikowane przez Gazet? Olszty?sk? i rozpocznie si? zbieranie internetowych g?osw na najbardziej "odjazdowego" rowerzyst?/ rowerzystk?/ rodzin?/ grup? przyjaci?/ itp.

Og?oszenie wynikw i wr?czenie nagrd nast?pi 24 wrze?nia (wtorek).

Sponsor: Salon Rowerowy Czes?awa Ciu?kowskiego.
Realizacja: Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn, Warmi?sko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR.
Wsp?praca: Gazeta Olszty?ska, Nasz Olsztyniak.

- - - - -

19 wrze?nia /czwartek/
Monta? pilota?owej serii stojakw rowerowych
wykonanych z barierek ochronnych zdemontowanych z olszty?skich ulic.
Pierwsze 30 stojakw zostanie zamontowanych pod kilkoma olszty?skimi szko?ami.
Realizacja: Zarz?d Drg, Zieleni i Transportu

- - - - -

21 wrze?nia /sobota/
Dzie? otwarty w zajezdni MPK
(ul. Ko?obrzeska 40).
Zapraszamy do odwiedzenia bazy olszty?skich autobusw.
Realizacja: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacujne w Olsztynie.

- - - - -

21 wrze?nia /sobota/
Specjalna linia turystyczna autobusu MPK
, czyli bezp?atny przejazd po specjalnie u?o?onej trasie, podczas ktrej Przewodnik PTTK opowie o ciekawej historii komunikacji miejskeij w Olsztynie.
Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? miejsc w poje?dzie obowi?zuj? wcze?niejsze zapisy. Osoby zainteresowane udzia?em prosimy o zg?oszenia:
- osobi?cie w biurze W-M PTTK przy ul. Staromiejskiej 1 (pon-czw w godz. 12:00-16:00)
- telefonicznie: 89 527 36 65 (pon-czw w godz. 12:00-16:00)
Realizacja: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Olsztynie.
Wsp?praca: Warmi?sko-Mazurski Oddzia? PTTK w Olsztynie.

- - - - -

21 wrze?nia /sobota/
Oszcz?dzaj przestrze? i swj samochd.
Nauka ekologicznej jazdy w?asnym samochodem w ruchu ulicznym wraz z b?yskawicznym kursem prawid?owego parkowania.
Zapraszamy na plac przed LO VI (ul. Pstrowskiego 5) w godz. 11:00-16:00. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? instruktorw obowi?zuj? wcze?niejsze zapisy. Ch?tnych prosimy o kontakt: Szko?a nauki jazdy "Campus": 89 541 71 39 lub 606 106 847.
Realizacja: Profesjonalne Centrum Kszta?cenia Campus, VI Liceum Oglnokszta?c?ce w Olsztynie.

- - - - -

21 wrze?nia /sobota/
Rowerowa gra miejska
Olsztyn. Miasto-Mozaika
Rowerowe podchody po?wi?cone postaci Ericha Mendelsohna, ciekawostkom olszty?skiej architektury oraz wielokulturowo?ci Olsztyna.
Liczba uczestnikw ograniczona!Zg?oszenia indywidualne lub ekip rodzinnych nale?y przesy?a? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najp?niej do 20 wrze?nia do godz. 16:00. 35 pierwszych zg?oszonych osb lub rodzin otrzyma unikalny, okoliczno?ciowy upominek.
Pe?na informacja o imprezie:
Realizacja: Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn
Zadanie dofinansowane ze ?rodkw Samorz?du Miasta Olsztyna.
Dzia?anie w ramach X edycji kampanii JAd?, NIE TANKUJ?.

- - - - -

22 wrze?nia /niedziela/
Bezp?atne przejazdy komunikacj? miejsk?
z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Aby skorzysta? z przejazdu wystarczy mie? przy sobie dowd rejestracyjny swojego auta.
Realizacja: Miejskie Przedsi?biorstwo Komunikacyjne w Olsztynie.

- - - - -

22 wrze?nia /niedziela/

"Rowerowa Akademia"
, czyli bezp?atne zaj?cia z zakresu teoretycznych zasad i praktycznych umiej?tno?ci jazdy na rowerzew ruchuulicznym.
Ze wzgl?dw organizacyjnych obowi?zuj? wcze?niejsze zapisy. Osoby zainteresowane udzia?em prosimy o zg?oszenia najp?niej do 20 wrze?nia do godz. 20:00 przes?ane na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (imi?, nazwisko, wiek). Dalsze informacje dotr? do zainteresowanych w odpowiedzi mailowej przes?anej przez Organizatorw.
Realizacja: Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn.
Dzia?anie w ramach X edycji kampanii JAd?, NIE TANKUJ?.

- - - - -

24 wrze?nia /wtorek/
Oficjalne rozstrzygni?cie konkursw:

-> "Rowerem szybciej. Autobusem wygodniej" skierowanego do pracownikw Urz?du Miasta w Olsztynie, ktrzy w okresie lipiec-wrzesie? doje?d?ali do pracy komunikacj? miejsk? lub na rowerach;
-> plebiscytu fotograficznego "Odjazdowy Rowerzysta".
Realizacja: Urz?d Miasta Olsztyna
Wsp?praca: PZU, Salon Rowerowy Czes?awa Ciu?kowskiego.

- - - - - - - - - - - - - -
Organizatorzy i partnerzy realizacji ETZT 2013 w Olsztynie:

- - - - - - - - - - - - - -

 

Komentarze  

 
0 #28 Melanialibc 2022-07-02 23:17
Привет господа!

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #27 Melanialiks 2022-07-02 21:24
Доброго времени суток друзья!

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #26 Melanialvnf 2022-07-02 21:18
Доброго времени суток господа!

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #25 Melanialeft 2022-07-02 19:18
Доброго времени суток господа!

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

От всей души Вам всех благ!
Cytować
 
 
0 #24 Patricklvqg 2022-06-19 21:28
Приветствую Вас дамы и господа!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 
 
0 #23 Patricklrms 2022-06-19 13:07
Добрый день господа!
Есть такой замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
Cytować
 
 
0 #22 Patricklutg 2022-06-19 13:02
Приветствую Вас уважаемые!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 
 
0 #21 Patricklzjv 2022-06-19 11:18
Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитован ия, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
Cytować
 
 
0 #20 Patricklmjq 2022-06-18 11:44
Доброго времени суток господа!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
Cytować
 
 
0 #19 Patricklack 2022-06-18 11:14
Здравствуйте друзья!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież