Mazovia MTB Marathon w Olsztynie


Od kilku lat w Olsztyniego?cijedna z kilku du?ych, oglnopolskichimprez kolarskich.

W tym roku b?dzie to Mazovia MTB Marathon.

W latach 2005-2008 mieli?my okazj? kibicowa?zawodnikom mkn?cym w Tour de Pologne.Wy?cig ten by? jednak nieco elitarny, poniewa? nie dawa? okazji bezpo?redniego udzia?uwszystkich ch?tnych, a samoobserwowanie wy?cigu ogranicza?o si? do kilkunastu sekund, podczas ktrych kolarze przemykalig?wnymi ulicami miasta.

 
Certyfikaty Kampanii 'Rowerowa Szko?a"


Ju? wiadomo, ktre placwki o?wiatowe z terenuwojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiegootrzymaj?pierwsze Certyfikaty "Rowerowa Szko?a, czyli edukacja na rzecz ?rodowiska mo?e mie? dwa ko?a".
Dzia?ania Kampanii rozpocz?to w grudniu 2009, a ostateczny terminnadsy?ania zg?osze? do tegorocznej edycji up?yn?? 15 pa?dziernika. Teraz nadszed?czas na og?oszenie oficjalnych wynikw!

 


W dniach 27-28 listopada w Gda?sku odby?o si? kolejne spotkanie oglnopolskiej sieci
Miasta dla Rowerw.
Niemal 30-osobowa grupa uczestnikw sk?ada?a si? z przedstawicieli lokalnych grup dzia?aj?cych w kilkunastu miastachw ca?ej Polsce (m.in. Warszawa, Wroc?aw, Krakw,Gda?sk, Pozna?, ?d?, Szczecin, Lublin, Radom, Toru?).
Olsztyn by? rerezentowany przez Mirka Arczaka ze Stowarzyszenia Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" i redakcji "rowerowy.olsztyn.pl".

 
Trasa Wschodnia c.d.


Przed nami kolejny etap prac nad tzw. Tras? rowerow? Polski Wschodniej- konsultacje spo?eczne Studium Wykonalno?ci.

Projekt ten (wraz z jego realizatorami) nie ma szcz??cia do zjednywania sobie sprzymierze?cw, chocia? wydawa? by si? mog?o, ?e powstanie w regionie oko?o 350 kilometrowej trasy rowerowej po??czonej z podobnymitrasami w czterech sasiaduj?cych ze sob? wojewdztwach przynosi same korzy?ci. Sprzymierze?cw nie ma zbyt wielu, poniewa? od samego pocz?tku przyj?to zasady, ktreutrudnia?y publiczne przedstawianie pomys?w alternatywnych wobec planw Urz?du Marsza?kowskiego w Olsztynie.

 
Ma?e podsumowanie "Olsztyn.Aktywnie!"


Letnie miesi?ce by?y w tym roku szczeglnie aktywne. Nowatorski projekt Olsztyn.Aktywnie! pokaza?, i? wsrd mieszka?cw miasta i okolic drzema?a poka?na energia, ktr? uda?o si? wyzwoli? i bardzo pozytywnie spo?ytkowa? podczas wsplnych wyjazdw. Imprezy rowerowe obejmowa?y zorganizowanie 21 wycieczek na dwch poziomach trudno?ci- rodzinnym i zaawansowanym.
Klub "4R" przy Warm.-Maz. PTTK, ktry odpowiada? za trasy zaawansowane zaprasza na spotkanie podsumowuj?ce letni sezon tych imprez. Spotkanie odb?dzie si?w poniedzia?ek /15 listopada/ o godz. 17:3o wsidzibie W-M PTTK przy ul. Staromiejskiej 1(przy Wysokiej Bramie, wej?cie wsplne z Informacj? Turystyczn?).

 


Czasopismo "rowerowy.olsztyn.pl" zosta?o wyr?nione w konkursie na Najlepsz? Inicjatyw? Organizacji Pozarz?dowych Miasta Olsztyn za "propagowanie ruchu rowerowego wsrd mieszka?cw Olsztyna".
Przypominamy, i? czteroletnia historiatego wydawnictwa to 13 numerw wypuszczonych przez Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" wniemal 20 tysi?cach egzemplarzy i porz?dnie kolportowanych na terenie ca?ego miasta przez redakcyjn? ekip?.

 
Fajne rowery do kupienia!


Pora na zakup roweru miejskiego zawsze jest dobra. Zwlaszcza, gdy rowery s? do obejrzenia i przetestowania w Olsztynie, maj? swj holenderski "charakterek" i oglnie s? to bardzofajnerowery.pl, czyli prba zasiania w Olsztyniakach i Olsztyniankach ch?ci codziennej jazdy na ?adnych, stylowych maszynach.

 
nowy sklep


Dla osb zorientowanych w temacie "co w olszty?skim rowerowym ?wiatku piszczy" raczej nie b?dzie to news, tym niemniej donosimy, i? jaki? czas temu na osiedlu Likusy otwarto nowy sklep rowerowy, a w dodatku jest tam aktuanie posezonowa wyprzeda? z poka?nym rabatem.

 
billboard OK!


Olszty?skie media po?ywia?y si? dzi? m.in. brakiem lokalnych obchodw Europejskiego Dnia bez Samochodu. Okazuje si? jednak, ?eniektrzy mieszka?cy nie zapomnieli o tej specjalnej dacie i postanowili przypomnie? o tym pozosta?ym. Tajemnicza ekipa WSAT (WarmiaStreetArtTerror) przemwi?a do kierowcw umieszczaj?c sugestywny billboard wprost przed ich oczami-przy ruchliwym skrzy?owaniuul. Sikorskiego i Obroncw Tobruku.

 
Rowerowe Rodziny Olsztyna


Znamy ju? zwyci?skie rodziny, ktre przez kilka poprzednich miesi?cy braly czynny udzia? w konkursieprzeznaczonym specjalnie dla nich.
Wyniki "Rowerowej Rodziny", bo o tym w?a?nie mowa, zosta?y dzi? (11 wrze?nia) oficjalnie og?oszone.

 
Puchar Warmii i Mazur w Olsztynie


Chcia?by? rozpocz?? przygod? z kolarstwem grawitacyjnym? A mo?e potrenowa? pod okiem utytu?owanego zawodnika? W najbli?sz? sobot? b?dzie mo?na zobaczy? najlepszych polskich kolarzy ekstremalnych w akcji. Bikepark W?wz Olsztyn zaprasza!

 
rowerowy dodatek 'Gazety Wyborczej'


Z pierwszej r?ki wiemy, ?e warto kupi? sobotnie (04 wrze?nia) wydanie "Gazety Wyborczej".
Dodatkiem do olszty?skiego wydania b?dzie przewodnik turystyczny dla mi?o?nikw i mi?o?niczek dwch k?ek.

 
Rowerowo tak?e w Elbl?gu


"rowerowy.olsztyn.pl" ma m?odzsze rodze?stwo w postaci pro-rowerowej gazetki pt. "rowerowy Elbl?g". Od poniedzia?ku (06 wrze?nia) pierwszy numer tego wydawnictwa b?dzie mo?na znale?? w tamtejszych sklepach rowerowych, bibliotekach, szko?ach, domach kultury, niektrych urz?dach iinformacji turystycznej.

 
Go?cinny szlak
niedziela, 22 sierpnia 2010 06:57


Trasa 'Go?ciniec Niborski' od kilku dni jest w pe?ni oznakowanym szlakiem turystyki rowerowej
, dzi?ki ktremu mo?naw interesuj?cy sposb zapozna? si? z terenami pomi?dzy Bart?giem (pod Olsztynem) a Napiwod? (pod Nidzic?).

 

III Festiwal Podr?niczy "Strefa Przygody" to m.in.: przygodowe kino samochodowe, "Podr? do wn?trza Ziemi" z archeologami i paleoarcheologami, a tak?e festyn orientalny na Starym Mie?cie. Trzy dni wype?ni zabawa dla m?odszych i starszych i prze?ycia czasem ekstremalne.

 
13 numer kwartalnika


Ukaza? si? 13 numer czasopisma lokalnych rowerzystek i rowerzystw.

W numerze: texty na tematspecyfiki rajdw na orientacj?, "?wiadectwo" m?odej, przedsi?biorczej olsztynianki, ?e rower mo?e by? dogodnym sposobem przemieszczania si? w mie?cie,wielce udanyfelieton Marcina Hy?y z sieci "Miasta dla Rowerw", a tak?e informacje dla spragnionych zamiejskich wyjazdw, czyli informacje o nowej sieci tras w Lesie Miejskim oraz wizytwka Go?ci?ca Niborskiego (z Bart?ga do Napiwody).

 
System otworzony!

W doskona?ych nastrojach i przy dobrej pogodzie zosta? otworzony SYSTEM TRAS ROWEROWYCH w Lesie Miejskim. Zapraszamy do galerii oraz do relacji Gazety Olszty?skiej i Gazety Wyborczej opisuj?cych to wydarzenie.

 
otwieramy System!

Nied?ugo po tym, jak zamie?cili?my wiadomo??, ?e fragment Lasu Miejskiego stanie si? przyja?niejszy dla rowerowej rekreacji, z rado?ci?informujemy, i?w najbli?szy weekend (niedziela 01 sierpnia) nast?pi otwarcie pierwszych tras.

 
Szlachetna wyprawa


Bart?omiej ?uczak pokona rowerem prawie 2,5 tys. kilometrw, aby dotrze? do Sanktuarium ?wi?tego Oblicza w Manoppello. Nag?a?niaj?c wypraw? chce wesprze? dwjk? ci??ko chorych dzieci.

 
Triathlon w Olsztynie

B?d? p?ywa? w wodach jez. Krzywego, b?d? je?dzi? po le?nych ost?pach w okolicach Dajtek, a na koniec b?d? biega? le?nymi duktami w okolicznych lasach. Kto to wszystko potrafi, i to w dodatku w jednym ci?gu, bez chwili wytchnienia?

 
Ze ?wiadectwem po rower


WAKACJE! Na co najmniej dwa miesi?ce mo?emy zapomnie? o szkole:) Warto jednak pami?ta?,
?e po ostatnich formalno?ciach zwi?zanych ze szkolnymi murami, czyli po wr?czeniu?wiadectw
mo?na uda? si? do skleu rowerowego ARPIS (al. Pi?sudskiego 46) po odbir rabatu na
nowy rower
.

 
Fina?owe zawody pe?ne marze?


Przez ostatnie 2 miesi?ce Kampania "JAd?, NIE TANKUJ?" r?kami Stowarzyszenia "M?yn" przeprowadzi?a kilkana?cie szkolnych i osiedlowych eliminacji, w ktrych byli wy?aniani najlepsi rowerzy?ci i rowerzystki.
Teraz przysz?a pora na zawody fina?owe i przekonanie si? kto zas?uguje na miano Mistrza i Mistrzyni Olsztyna w?rd szk? podstawowych i gimnazjw.
Szczeglnym momentem tej imprezy b?dzie spe?nienie marzenia pi?cioletniego ?ukasza, ktry bardzo chce mie? w?asny rower.

 
Do??cz do Redakcji

Szykujemy trzynasty numer czasopisma "rowerowy.olsztyn.pl". W zwi?zku z tym zapraszamy na otwarte spotkanie redakcyjne.

 
Legenda kolarstwa w Olsztynie
W czwartek 10 czerwca 2010 roku w olszty?skim Muzeum Sportu (w hali Urania)odb?dzie si? spotkanie z Lechem Piaseckim- jednym z najlepszych polskich kolarzy ubieg?ego stulecia.
 
Skandia Maraton w Olsztynie


Podobnie jak w przed rokiem, tak i w sezonie 2010 w Olsztynie zago?ci jednaz edycji
cyklu wy?cigw MTB "Skandia Maraton LangTeam".
Ju? 13 czerwca /niedziela/ na trasy
o rznym poziomie trudno?ci wyjedzie poka?ny peleton rowerzystw w ka?dym wieku.

 

Chcia?by? zacz?? przygod? z kolarstwem grawitacyjnym? A mo?e raczejszlifowa? swoje umiej?tno?cipod okiem utytu?owanego zawodnika? BikePark W?wz Olsztyn znowu odradza si? do ekstremalnie aktywnej egzystencji!

 

Czego? takiego jeszcze w Olsztynie nie by?o. Sze?? stowarzysze? zebra?o pomys?y, troch?
pieni?dzy, a na koniec zebra?o si? w sobie i przygotowa?o weekendow? imprez? sportowo-
rekreacyjn?, ktra na pewno na d?ugo utkwi w pami?ci widzw i uczestnikw.

 
Rowerowe przedszkole


Sobotnie (15 maja) przedpo?udnie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Olsztynieby?o najlepszym dowodem na to, i? rower mo?e by? dobrym towarzyszem zabawy dla przedszkolakworazpodstaw? ciekawie sp?dzonego czasu dla ca?ych rodzin.

 

Na nic si? zda?y liczne zapowiedzi poprawy jako?ci nowobudowanych drg rowerowych
w Olsztynie...
Nawierzchni? pod ko?ami rowerw mia? by? ju? tylko asfalt, a poprawno?ci zastoso-
wanych rozwi?za? mia? pilnowa? Pe?nomocnik ds. Transportu Rowerowego.Remont na fragmencie
ul. Lubelskiej pokazuje, ?e jako??prac projektantw izamawiaj?cych jest wci?? niska, a negatywne
opinie Pelnomocnika nie s? w stanie uchroni? przed wykonywaniem kolejnych bubli dla rowerzystw.

 
ciekawy Go?? w Olsztynie

Nie sposb nie zauwa?y? tego rowerzysty!

Od dwch dni w Olsztynie go?ci wyj?tkowy cyklista. Jest to ?otysz- Leontijs Romanovskis, ktry odbywa w?a?niekolejn? podr? po Europie.Przyznaje, ?e Olsztyn i Olsztyniacy/Olsztyniankis? dla niego bardzo uprzejmi, dlatego jeszcze nie wie dok?adnie kiedy wyruszy w dalsza drog? w kierunkuTrjmiasta.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 5