Jak to si? mog?o sta?, ?e w granicach miasta powstaje p?kilometrowa droga rowerowa i nikt nawet si? publicznie nie zaj?knie na ten temat? Fakt, ?e inwestycja pojawi?a si? na zupe?nym skraju miasta, w?rd kilkunastu wyka?czanych w?a?nie domkw, ale dobra jako?? tej drogi zach?ca do zamieszczenia pochwa? i krtkiej relacji z terenu.

 

Tzw. "Rowerowa Trasa Polski Wschodniej" ju? w fazie planw i koncepcji zdaje si? by? prawdziwym symbolemniepowa?nego podej?ciado tematu rozwoju turystyki rowerowej...

Po perturbacjach zwi?zanych z wyborem przebiegu tej trasy na terenie naszego wojewdztwa (przeczytasz o tym> tutaj), k?opotami ze znalezieniem firmy gotowej wykona? studium wykonalno?ci nadszed? czas na radosn? twrczo?? "badawcz?", ktra ma wspomc powstanie tego studium.

 
UM: Rowerowo

Sport dla wszystkich, rozrywka dla ka?dego tak reklamowa? nadchodz?ce olszty?skie imprezy kolarskie Czes?aw Lang, dyrektor Lang Team, organizatora wy?cigw: Skania Maraton i Grand Prix MTB.

 
szkolenie "Rowerowa szko?a"

25 lutegow Warmi?sko-Mazurskim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odb?dzie si? szkolenie "Rowerowa szko?a, czyli dzia?ania na rzecz ?rodowiska mog? mie? dwa ko?a".

Szkolenie jest skierowane do dyrekcji i nauczycieli placwek o?wiatowych, zainteresowanych wszechstronn? promocj? transportu rowerowego (codzienne dojazdy, turystyka, sport, itp.).

 
"JAd?, NIE TANKUJ?" zaprasza

Najwy?szy czas rozpocz?? organizowanie tegorocznej edycji Kampanii 'JAd?, NIE TANKUJ?'.

B?dzie to ju? sidma (!) edycja olszty?skiej Kampanii, ktra wykorzystuje wszelkie formy turystyki i sportw rowerowych w celu promowania ekologicznych i zdrowotnych korzy?ci zwi?zanych z u?ywaniem dwch k?ek.
Je?li dotychczasowe edycje nie spe?ni?y Waszychoczekiwa?, je?li macie pomys?, ktry wzbogaci?by sezon rowerowy 2010, je?li chcecie pomc przy realizowaniu wycieczek, zawodw czy konkursw, zapraszamy na otwarte spotkanie >>

 
(rowerowy) kurs przewodnicki

Oddzia? Warmi?sko-Mazurski PTTK w Olsztynie organizuje kurs, b?d?cy ciekaw? propozycj? dla osb chc?cych zdoby? ciekawe uprawnienia oraz po??czy? rozwini?cie zainteresowa? turystycznych z mo?liwo?ci? zarabiania. Uko?czenie kursu pozwala uzyska? pa?stwowe uprawnienia przewodnika turystycznego (tak?e dla grup rowerowych) po wojewdztwie warmi?sko-mazurskim.
Pe?na informacja >TUTAJ<

 
po spotkaniu SKP Olsztyn (+ artyku? w GW)

W sobot? /06 lutego/ w Spichlerzu MOK w Olsztynie odby?o si? spotkanie Stowarzyszenia SKP Olsztyn.G?wnymi tematami by?o uzgodnienie zarysu prac w skateparku 'Kusocin' na sezon 2010, wst?pne planyweekendowego festiwalu sportw ekstremalnychoraz ustalenie stategii dzia?a? na rzeczstworzenia krytego obiektu.

 
Brakuje krytego skateparku

Dwch mi?o?nikw deskorolek, rolek i rowerw postanowi?o oficjalnie wyst?pi? z wnioskiem o wybudowanie w Olsztynie krytego skateparku, ktry umo?liwi uprawianie wielu dyscyplin miejskich sportw ekstremalnych przez ca?y rok. Rafa? Kierc i Tomasz ?ygo wystosowali petycj?do Prezydenta miasta, pod ktr? aktualnie zbieraj? podpisy.Zach?camy do wsparciatej inicjatywy.To tylko kilka klikni??:)

A ?eby udowodni?, ?e specjalnie przygotowany i zadaszony skatepark nie jest tylko czcz? fanaberi? alborzecz? niemo?liw? do wykonania w Polsce, przedstawiamy przyk?ady miast, ktre ju? zapewni?y takie "miejscwki".

 
Nowa droga do Ostrzeszewa

Wczoraj (21 stycznia) Prezydent Miasta podpisa? umow? na przebudow?alei Pi?sudskiego na odcinku od skrzy?owania z Leonharda/Wyszy?skiego do wiaduktu nad torowiskiem Olsztyn/Szczytno.

W ramach tej inwestycji (wartej niemal 10 mln z?), wzd?u? przebudowanegofragmentu (1,4 km) pojawi si? infrastruktura rowerowa w postacici?gu pieszo-rowerowego zlkalizowanego po jednej ze stron jezdni.

 
rowerowa Wielka Orkiestra

W tym roku olszty?skim rowerzystom/-tkom nie uda?o si? solidarnie zebra? i aktywnie uczestniczy? w zbieraniu funduszy w ramach WO?P...:( Wbrew pozorom nawet najpro?ciej wygl?daj?ca akcjawymaga zaanga?owania czasu i energii i tego niestety zabrak?o.

Tym bardziej sympatycznie jest wspomnie?jak wygl?da?a nasza ubieg?oroczna (2009) obecno?? na za?nie?onych ulicach Olsztyna.By?o to tak >>

 
Unijne fundusze dla Olsztyna

Nareszcie odnotowujemy pozytywne drgania w temacie pozyskiwania przez w?adze naszego miasta funduszy na rozwj rowerowej sieci drg. W tej sprawie pad?o ju? wiele s?w, s?yszeli?my mas? obietnic i w ko?cu ujrzeli?my konkretny fina? w postaci wi???cych dokumentw.

 
Szkolenie "Rowerowa szko?a"

9 grudnia 2009 r. w siedzibie Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odby?o si? szkolenie pilotuj?ce kampani? "Rowerowa szko?a, czyli dzia?ania na rzecz ?rodowiska mog? mie? dwa ko?a".

W tym roboczym spotkaniu wzi??o udzia? 42 nauczycieli z Olsztyna, powiatu olszty?skiego, szczycie?skiego, k?trzy?skiego i ostrdzkiego.

Organizatorami szkolenia by? Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" i Olszty?skie Centrum Edukacji Ekologicznej przy W-MODN w Olsztynie.

 
Rowerowa szko?a!

"Rowerowa szko?a, czyli dzia?ania na rzecz ?rodowiska mog? mie? dwa ko?a!".
Pod takim has?em rozpoczyna si? wsp?praca Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Stowarzyszenia Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" iOlszty?skiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmi?sko-Mazurskim O?rodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Jej celem b?dzie wszechstronne zach?cenie ca?ych spo?eczno?ci szkolnych do czynnego w??czenia si? w propagowanie zrwnowa?onego transportu, z po?o?eniem szczeglnego akcentuna upowszechnianie komunikacji rowerowej.
Pierwsze spotkanie dla przedstawicieli szk? odb?dzie si? o9 grudnia...

 
zamiast Masy Krytycznej w listopadzie

W tym miesi?cu zamiast rowerowego przejazdu ulicami miasta po??czonego z atrakcjami, od razu zapraszamy na atrakcje:)
Olsztyn zosta? zaproszony do wsp?pracy, ktra w ramach sieci "Miasta dla rowerw" zosta?a nawi?zana na linii polscy cykli?ci- polscy palamentarzy?ci. Kilka dni temu odby?o si? wa?ne spotkanie w Sejmie i o efektach i potencjalnych mo?liwo?ciach tego w?a?nie spotkania porozmawiamy w najbli?sz? sobot?.

 
Rowerowa Sie? Spo?ecznego Nadzoru

Trwaj? prace nad wprowadzeniem pro-rowerowych zmian w polskich przepisach ruchu drogowego. Wa?nym elementem tych przygotowa? jest wsp?praca ustawodawcw z przedstawicielami u?ytkownikw, czyli sieci? "Miasta dla rowerw".Ostatnie z takich spotka? (z udzia?em naszego przedstawiciela) odby?o si? 18.11.2009 r.w budynku Sejmu.

 
Wojska Polskiego

W ostatnich dniach go?ym okiem wida? wzmo?one prace nad zmian? nawierzchni (i cz??ciowo przeznaczenia) chodnika na fragmencie al. Wojska Polskiego (Browary- ul. Radiowa).

 

Po wakacyjnej labie powrci?a do aktywno?ci Parlamentarna Grupa do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej. 22 wrze?nia by? okazj? do zaprezentowania poselskich propozycji zmian w polskich przepisach ruchu drogowego.

Warto w??czy? si? w te dzia?ania podpisuj?c petycj? skierowan? do wszystkich cz?onkw Grupy, poniewa? bez znacz?cego nacisku spo?ecznego zaproponowane zmiany mog? po raz kolejny zagin?? w ustawodawczych czelu?ciach Sejmu...

 
kwartalnik do wzi?cia

Ju? od jutra /22 wrze?nia/ b?dzie dost?pny najnowszy numer papierowej wersji rowerowy.olsztyn.pl! W numerze:
- kompletny kalendarz imprez na nadchdz?ce tygodnie
- du?o o realnym obrazie stanu rowerowej infrastruktury parkingowej w mie?cie
- kolejny test ze stoperam w r?ku z cyklu "ci??kie ?ycie na street'cie"
- 2 nowe felietony wydumane podczas jazdy olszty?skimi ulicami
- subiektywny test zapi?? rowerowych
- i inne...
Do ka?dego egzemplarza tradycyjnie do??czyli?my kolorow? pocztwk? pt. "rowerowy Olsztyn".

 
konsultacje spo?eczne!

W najbli?szy czwartek (24.o9) w Urz?dzie Miasta w Olsztynie odb?dzie si? spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych budow? drg rowerowych w Olsztynie. Pe?na wersja materia?w, ktre zostan? przedstawione podczas tego spotkania zamieszczono na specjalnej stronie: www.olsztyn.zm.org.pl.

 
Rowerowe drzewko
poniedziałek, 21 września 2009 01:21

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu olszty?scy rowerzy?ci/-stki zostali zaproszeni przez Urz?d Miasta do posadzenia jednego z 42 drzewek, symbolizuj?cych zielone p?uca miasta.

 
Dzie? Bez Samochodu- pe?ny program

W jednej pigule podajemy informacje o wszystkich inicjatywach rowerowych
przewidzianych w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, ktry w naszym warunkach przekszta?ci? si?w prawdziwy Olszty?ski Tydzie? Bez Samochodu:)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5