Rower = ?
czwartek, 01 listopada 2012 22:48

Czym jest rower dla olszty?skiego Oficera Rowerowego? Jaki jest jego najwi?kszy sukces w pro-rowerowych staraniach? Portal 'konkordia.org.pl' wypytuje Miros?awa Arczaka.

Odkilku lat dzia?asz konsekwentnie dla poprawy sytuacji rowerzystw wOlsztynie. Odczego si? zacz??o? Co sk?oni?o Ci? dozaanga?owania si? wwalk? oprawa mi?o?nikw jedno?ladw?

Zacz??o si? odosobi?cie do?wiadczanych problemw zeswobodnym korzystaniem zroweru naolszty?skich ulicach. 14 lat temu sytuacja kogo?, kto chcia? wygodnie ibezpiecznie je?dzi? pomie?cie by?a naprawd? trudna. Zgrup? aktywnych inie boj?cych si? pracy cyklistw icyklistek rozpocz?li?my przenoszenie nalokalny grunt wydarze? pro-rowerowych, ktre zacz??y pojawia? si? wpolskich miastach. By?y tonp. Masy Krytyczne (czyli spontaniczne spotkania du?ych grup ludzi narowerach iwsplna jazda pog?wnych ulicach wmy?l motta: My nie blokujemy ruchu, my jeste?my ruchem!), wycieczki rowerowe wokolicach miasta, happeningi oraznie?mia?a dzia?alno?? wydawnicza wpostaci gazetek, plakatw iulotek powielanych naxero. [...]

Obserwuj?c ulice miasta wydaje si?, ?ewiele wtym czasie zmieni?o si? nalepsze: coraz wi?cej ludzi porusza si? rowerem dopracy, szko?y, czy sklepu, liczba ?cie?ek ro?nie, wi?cej jest akcji promuj?cych ten rodzaj aktywno?ci, g?os rowerzystw nie jest ju? bez echa. Co uwa?asz zaswoje najwi?ksze sukcesy?

Olszty?scy rowerzy?ci najwi?ksze sukcesy napewno maj? jeszcze przedsob?.

Tak naprawd? dopiero ten rok pokazuje, ?ejazda narowerze mo?e by? realn? alternatyw? dla stania wkorkach, drogich biletw, drogiego paliwa, braku miejsc postojowych ibraku aktywno?ci fizycznej w?rd wi?kszo?ci mieszka?cw miasta. Dotego dochodz? atuty roweru wpostaci ma?ych wymaga? przestrzennych niezb?dnych dojazdy iparkowania, co jest szczeglnie istotne wsytuacji deficytu dobrze zagospodarowanych przestrzeni publicznych. Moj? rol? jest jedynie praca narzecz ci?g?ego rozwoju olszty?skiej sieci komunikacji rowerowej, poprawa warunkw jazdy przy zapewnieniu mo?liwie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa.

Jak oceniasz obecn? sytuacj? w?a?cicieli jedno?ladw wOlsztynie, infrastruktur?, wsp?prac? zurz?dem miasta?

Wszystko zale?y odtego, kogo b?d? mia? namy?li.

Wbrew pozorom, rowerzy?ci jako og? nie tworz? jednolitej grupy
,

poniewa? istnieje ca?a masa sposobw korzystania zroweru. Inne potrzeby ioczekiwania ma dzia?kowiec podr?uj?cy narowerze zkoszykiem pe?nym warzyw, elegancka studentka zmierzaj?ca modnym rowerem doulubionej kawiarni w?rdmie?ciu, mi?o?nik rowerowych sportw ekstremalnych czy ucze? podstawwki, ktryze ?wie?o zdobyt? kart? rowerow? prbuje codziennych dojazdw zdomu doszko?y. [...]

Wobecnym ?wiecie gruje technika ipo?piech. Wydawa? bysi? mog?o, ?enie ma ju? miejsca dla rowerw. Ajednak mamy doczynienia zczym? zupe?nie przeciwnym. Jak chcia?by? zach?ci? m?odych ludzi, alenie tylko, aby cz??ciej wybierali rower jako ?rodek transportu, szczeglnie wmie?cie?

Przede wszystkim

zapomnijmy omicie, wed?ug ktregorower jest przeznaczony tylko dla m?odych ludzi!

Nawet wOlsztynie coraz cz??ciej wida? osoby dojrza?e istarsze, doskonale radz?ce sobie narowerze.

Wbrew pozorom rower jest dobrym uzupe?nieniem stylu ?ycia, wktrym dominuje wspomniana przez Ciebie technika ipo?piech. [...]

Jako zach?t? namawiam poprostu dowyprbowania roweru przez kilka dni docodziennych dojazdw dopracy, szko?y czy nazakupy. Jestem pewien, ?eka?dy dostrze?e sporo zalet roweru.

Ceny paliwa rosn?, korki naulicach tak?e. Sam cz?sto je?d?? rowerem iobserwuj? podenerwowanych kierowcw. Ekologia staje si? rwnie? coraz cz?stszym argumentem. Mo?na przypuszcza?, ?eludzie coraz cz??ciej b?d? wybierali jedno?lady? Czy jest moda narower, jako styl ?ycia isposb naaktywne sp?dzanie czasu?

Tak? wyra?n? tendencj? w?a?nie obserwujemy.

Ka?dy ma swoj? motywacj? dowyboru roweru-

zdrowie, oszcz?dno?? pieni?dzy, szybko?? przemieszczania si?, poprawa stanu ?rodowiska naturalnego, tworzenie pozytywnej wsplnoty, wyr?nienie si? zt?umu, itd. Rowerzystw irowerzystki wka?dym wieku wida? tak samo wweekendy, jak wdni powszednie. Zgodnie znaszymi badaniami mamy wOlsztynie skrzy?owania, przez ktre dziennie przeje?d?a nawet 1500 rowerzystw. Ina pewno jeszcze daleko nam domaksymalnych warto?ci wtym zakresie.

Co tobie, prywatnie, daje jazda narowerze?

By? mo?e b?d? banalny, alerower daje mi swobod?, oszcz?dno?ci idobre samopoczucie.

Ca?y wywiad na portalu 'konkordia.org.pl'


 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież