Miros?aw Arczak ma pomys? na to, jak rozwi?za? problem ze ?cie?k? rowerow? wzd?u? al. Wojska Polskiego. Jednak komisja ds. bezpiecze?stwa odrzuci?a jego projekt.


Kiedy Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, powo?ywa? oficera podkre?la?, ?e zale?y mu na poprawie losu rowerzystów. - Ratuszowe wydzia?y zostan? zobowi?zane do s?uchania jego wskazówek - zapowiada?. - Oczekuj?, ?e b?dzie to konstruktywna wspó?praca. Wcze?niej takiej nie by?o, z winy urz?dników.
Równie? Miros?aw Arczak obejmuj?c stanowisko mia? nadziej?, ?e zmieni? si? relacje mi?dzy pracownikami magistratu a przedstawicielami ?rodowiska rowerowego. Jednym z pierwszych sprawdzianów jest sprawa kontrowersyjnej ?cie?ki wzd?u? modernizowanego fragmentu al. Wojska Polskiego. Zgodnie z projektem rowerzy?ci na bardzo krótkim odcinku musieliby dwa razy przeje?d?a? na drug? stron? ulicy. Chocia? mieszka?cy protestowali przeciwko temu rozwi?zaniu, urz?dnicy przekonywali, ?e to jedyny sposób na poprowadzenie tam ?cie?ki, gdy? chodnik (na wysoko?ci stacji paliw) jest za w?ski, ?eby wydzieli? pas dla rowerów, a tak?e, aby wprowadzi? tam ci?g pieszo-rowerowy. U?ytkownicy jedno?ladów oburzali si?, ?e i tak nikt nie b?dzie je?dzi? slalomem z jednej strony ulicy na drug?. 

Ca?y artyku?: Gazeta Wyborcza

 

Komentarze  

 
0 #2 profile1375 2018-10-31 07:28
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://flightgearsg.gameplayer.club/images/photos/616/4/55832aa0b4dcc8e84ffd1f58.jpg
Cytować
 
 
0 #1 ciemnogród 2013-01-05 17:24
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież