"Kawa?ek Olsztyna" miejskiego rowerzysty


O rowerowy akcent w cyklicznej rubryce "Mj ukochany kawa?ek Olsztyna" publikowany w Gazecie Olszty?skiej, zadba? nasz redaktor- Mirek Arczak. Text i fotomonta? jego autorstwa ukaza? si? 22 kwietnia 2011 r.

 


Na blisko 300 metrach trasy rowerowej w tzw. cz??ci miejskiej nad Jeziorem D?ugim zostanie wylany asfalt. - To wymuszony kompromis mi?dzy ekologi? a mo?liwo?ciami finansowymi miasta - uwa?a naukowiec.

 


Dzia?aczom rowerowym z Polski, w tym z Olsztyna, uda?o si? przekona? pos?w do zmiany przepisw o ruchu drogowym. Teraz je?d??cy rowerem maj? si? czu? na drogach bezpieczniej.

 
Drogowcy testuj? ?cie?ki rowerowe w Olsztynie


Olszty?scy drogowcy postanowili przeprowadzi? test, zanim wezm? si? za budowanie ?cie?ek rowerowych nad Jeziorem D?ugim. Przy ulicy Sikorskiego zrobili kawa?ek ?cie?ki z naturalnego materia?u i obserwuj?, jak si? sprawdza. My te? przyjrzeli?my si? testowanemu fragmentowi i po pierwszej zimie wysz?y dziury.

 
Wygra?o jezioro. Trasa bez barierek, ale z drzewami


Projektowanie ?cie?ki rowerowo-pieszej wok? Jeziora D?ugiego zako?czone. Kolejny krok to rozpisanie przetargu na jej wykonanie.

 
Szko?y przyjazne rowerzystom otrzyma?y ?wiadectwa


Pi?? placwek na Warmii i Mazurach, w tym jedna olszty?ska, otrzyma?o certyfikaty skutecznego zach?cania uczniw do ekologicznego transportu.
"Rowerowa szko?a" to projekt Stowarzyszenia Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn", Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz regionalnych centrw edukacji ekologicznej.

 
GO: Wywiad z trenerem olszty?skich kolarzy


Kolarstwo jest tak? dyscyplin?, w ktrej jest niesamowicie trudno zdoby? medal mistrzostw Polski mwi Zdzis?aw Trojga, trener WMKS Olsztyn.

 
GW: Rowerowi spo?ecznicy: nie chcemy konsultacji na niby

- Organizowane na chybcika spotkania na temat przebiegu trasy przez p?nocn? i wschodni? Polsk? nie maj? sensu - alarmuj? rowerowi aktywi?ci. - W efekcie ani my, ani mieszka?cy nie uzyskaj? wp?ywu na jej kszta?t.

 

GAZETA WYBORCZA. W Olsztynie zosta?a wy?o?ona ?cie?ka rowerowa z niespotykanego dotychczas w mie?cie materia?u.

 
Skr?cenia, wybicia? Gdy chcesz lata?, to nic strasznego!

GAZETA OLSZTY?SKA. 17-letni Rafa? Kierc to jedno z najwi?kszych objawie? polskiej sceny BMX. Kilka dni temu nastolatek z Olsztyna zaj?? 11 miejsce na ?wiecie! A dzi? nam opowiada o swojej pasji i niebezpiecze?stwach, jakie si? z ni? wi???.

 
GW Rowerzy?ci zadowoleni ze ?cie?ek w Lesie Miejskim

Olsztynianie i tury?ci mog? ju? korzysta? z nowych tras dla mi?o?nikw jedno?ladw. Spo?ecznicy i urz?dnicy przyznaj? jednak, ?e oznakowanie nie jest idealne i b?d? musieli jeszcze kilka rzeczy poprawi?.

 
GO Rowerowa wyprawa po nowych ?cie?kach

W niedziel? mieszka?cy Olsztyna mogli wzi?? udzia? w uroczystym otwarciu pilota?owego systemu tras rowerowych w Lesie Miejskim. Mi?o?nicy dwch k?ek zebrali si? popo?udniu nad Jeziorem D?ugim przy pomo?cie ?ubra.

 

GAZETA OLSZTY?SKA. W niedziel? mieszka?cy Olsztyna b?d? mogli wzi?? udzia? w uroczystym otwarciu systemu tras rowerowych w Lesie Miejskim. Zbirka o godz. 12 nad Jeziorem D?ugim przy pomo?cie ?ubra. Szlaki s? zr?nicowane: od rodzinnych po ekstremalnie trudne.

 
GW Rowerzy?ci opanuj? Las Miejski, bo dostali znaki

GAZETA WYBORCZA. Spo?ecznicy wsplnie z urz?dnikami wyznaczyli ?cie?ki dla mi?o?nikw jedno?ladw. Zapewniaj?, ?e to przyk?ad wzorowej wsp?pracy.

 
GO: Dzi?ki nim nie zgubisz si? w Lesie Miejskim

Od 1 sierpnia mieszka?cy Olsztyna b?d? mogli korzysta? z nowego systemu tras w Lesie Miejskim. Mierzy on 30 kilometrw i jest podzielony na 4 stopnie trudno?ci od szlakw rodzinnych po trasy ekstremalnie trudne. System powsta? dzi?ki wsp?pracy ratusza i organizacji pozarz?dowych.

 
GW: Jedno?lad najlepsz? recept? na olszty?skie korki


Zadanie: z centrum Olsztyna wyjecha?o dziesi?? osb - rowerami, skuterem, motocyklem, samochodami i autobusami. Maj? si? spotka? na Jarotach. Pytanie: kto dojecha? pierwszy?

 

Mi?o?nicy jazdy na deskorolkach i rowerach nie odpuszczaj?. By przekona? prezydenta Olsztyna, ?e zadaszone centrum sportw ekstremalnych jest naprawd? potrzebne m?odym ludziom, zebrali 2 i p? tysi?ca podpisw.

 
GW: Kryty skatepark- co dalej?


Pasjonaci przedstawili miastu pomys? budowy krytego skateparku. Urz?dnicy szukaj? miejsca
i sposobu, by mo?na by?o taki obiekt w Olsztynie wybudowa?. Mi?o?nikom deskorolki, rowerw i rolek
zale?y na tym, ?eby mo?na by?o uprawia? te sporty przez ca?y rok.

 
GO: Olsztyn w ko?cu b?dzie miastem przyjaznym rowerzystom?

Do sierpnia w Lesie Miejskim ma powsta? rodzinna trasa rowerowa. Niebawem zostan? wyznaczone trzy kolejne o wy?szym stopniu trudno?ci. Znajdzie si? nawet co? dla specjalistw od ekstremalnej jazdy na dwch k?kach. W Lesie Miejskim ma powsta? sie? drg, jakich nigdzie w Polsce nie ma.

 
GW: Etat dla rowerowego spo?ecznika. Czy to dobrze?

Mia? reprezentowa? interesy ?rodowiska rowerowego w rozmowach z urz?dni-
kami olszty?skiego ratusza, a teraz jest o krok od znalezienia pracy w Urz?dzie
Miasta jako specjalista od problemw rowerzystw.

 

Grzegorz Szyd?owski: Oglnopolskie rankingi pokazuj?, ?e sytuacja rowerzystw w Olsztynie si?
nie poprawia. Najlepiej wida? to na ?cie?ce, ktra zosta?a w?a?nie zbudowana przy ul. Lubelskiej. (...)
Marta Be?za: Olsztyn nie mo?e pochwali? si? dziesi?tkami kilometrw ?cie?ek rowerowych ani ich
jako?ci?. (...)

 
GW: Po??czmy wreszcie ?cie?ki rowerowe w sie?

Miasto wybuduje w tym roku kilka nowych drg rowerowych. - To zdecydowanie za ma?o, a poza tym nale?y skupi? si? na po??czeniu istniej?cych ju? odcinkw - twierdz? jednak radni.

 
UM: Maraton rowerowy

Omwieniem trasy nadchodz?cej imprezy rowerowej Skandia Maraton Lang Team rozpocz??o si? spotkanie zespo?u roboczego wy?cigu. Najd?u?sza trasa liczy 73 km, najkrtsza 8 km.

 
GO: Nowowiejskiego pojedziemy rowerem pod pr?d

W Gda?sku ju? nied?ugo rowerem b?dzie mo?na wjecha? wsz?dzie tam, gdzie nie mo?na si? dosta? autem. Olsztyn te? zaczyna pod??a? t? drog?. Jeszcze w tym roku zacznie si? budowa dwukierunkowej ?cie?ki rowerowej wzd?u? jednokierunkowej ul. Nowowiejskiego zapowiada Miros?aw Arczak.

 
GW: Zima cyklistom niestraszna

Jad?cego rowerem w mrozie po ?liskiej ulicy ?atwo uzna? za bohatera b?d? ryzykanta. Miros?aw Arczak, ktry od lat walczy o prawa rowerzystw i jest przedstawicielem cyklistw w ratuszu, przekonuje jednak, ?e zimowe peda?owanie to nie ?aden wyczyn. Kluczem do sukcesu s? dobre przygotowanie, praktyka i zdrowy rozs?dek.

 
GW: Rewolucyjne pomys?y, by u?atwi? ?ycie rowerzystom

Gdyby zrealizowa? cho? cz??? propozycji dzia?aczy rowerowych, Olsztyn czeka?aby w najbli?szych latach komunikacyjna rewolucja. Na razie tymi pomys?ami zajm? si? urz?dnicy. Wtedy oka?e si?, co z tego zostanie.

Wi?cej

 
GW: Mogli naprawi?, nie naprawili. Bubel zostanie na lata

By?a okazja, by u?o?y? prawid?owo fragment ?cie?ki rowerowej przy ul. Sikorskiego. Okazja zosta?a zmarnowana, bo ?eby zrobi? prost? rzecz, trzeba uruchomi? skomplikowan? procedur?
 
Trzy profesjonalne stojaki rowerowe pojawi?y si? w Olsztynie. Stan??y przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. ?o?nierskiej.

Okazj? by? obchodzony wczoraj Europejski Dzie? bez Samochodu. - Stojaki wygl?daj? jak odwrcona litera "U", d?uga na 1 metr, a wysoka na 80 cm - mwi Miros?aw Arczak, rowerowy aktywista. - ??cznie pojawi si? ich 12. W nast?pnej kolejno?ci ustawione zostan? przy SP 34 przy ul. Herdera.
Gazeta Wyborcza2009-09-22 18:17
 
GW: B?d? dobre stojaki na rowery.
Starania cyklistw, by w mie?cie w ko?cu by?y bezpieczne stojaki na rowery, sko?czy?y si? sukcesem. Na pocz?tek stan? przy dwch olszty?skich podstawwkach. Nast?pne b?d? tak?e w centrum Olsztyna. Konstrukcje w kszta?cie litery "U" zostan? ustawione w Olsztynie dok?adnie w Europejski Dzie? bez Samochodu, czyli 22 wrze?nia.
 
Tak zapowiedzia? Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. A we wtorek, podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu, kierowcy b?d? mogli bezp?atnie korzysta? z komunikacji miejskiej.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3