sobota, 08 listopada 2014 11:53


W listopadowym numerze miesi?cznika „Rowertour” ukaza? si? ogólnopolski „Ranking miast przyjaznych rowerzystom”. Od 2010 roku jest to ju? trzecie zestawienie z udzia?em Olsztyna i dotyczy post?pów dokonanych w latach 2012-2014.

 

Tegoroczny ranking obejmuje 41 miast, w?ród których

Olsztyn uplasowa? si? na siódmym miejscu.

 

Ocena wydawana przez „Rowertour” uznawana jest za jeden z najbardziej miarodajnych i wiarygodnych wska?ników opisuj?cych dzia?ania na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej w polskich miastach.

 

Stosunkowo solidna pozycja Olsztyna wynika przede wszystkim z konsekwentnej realizacji celów za?o?onych w 2009 r.- mówi Miros?aw Arczak, olszty?ski Oficer Rowerowy. - Tempo tych dzia?a? z pewno?ci? nie jest w pe?ni satysfakcjonuj?ce, ale spe?nienie wi?kszo?ci oczekiwa? wymaga sporych nak?adów.

Istnieje jednak szeroka gama rozwi?za? prostych, tanich i skutecznych,

których stosowanie jest coraz popularniejsze w ca?ym kraju, a dodatkowo, s? szczególnie premiowane w  takich rankingach- wyja?nia Arczak. - Bazuj? one na wiedzy i do?wiadczeniach jasno wskazuj?cych, i? na terenie zabudowy miejskiej powinni?my odchodzi? od schematycznego wydzielania specjalnych dróg dla rowerów. Bardzo cz?sto nie jest to bowiem realne u?atwienie dla ruchu rowerowego, poniewa? generuje miejsca niebezpieczne i niewygodne dla u?ytkowników.

 

Oficer Rowerowy wskazuje rozwi?zania, które przyczyni?y si? do mocnej pozycji Olsztyna w tegorocznym rankingu: Asfaltowe nawierzchnie, które w Olsztynie s? ju? standardem na nowych drogach rowerowych, coraz powszechniej stosowana separacja ruchu rowerów od chodnika, liczne inwestycje drogowe s?u??ce tak?e rozwojowi komunikacji rowerowej, u?atwienia wprowadzone kompleksowo na ca?ej Starówce, stale zwi?kszaj?ca si? liczba dobrych stojaków rowerowych, mo?liwo?? jazdy po wi?kszo?ci olszty?skich parków. Olsztyn wyró?nia si? bogatym programem rozmaitych inicjatyw skierowanych do mi?o?ników rowerowej turystyki, rekreacji i sportu, co jest efektem wieloletniej wspó?pracy Urz?du Miasta ze ?rodowiskami skupiaj?cymi olszty?skich rowerzystów.

 

Miros?aw Arczak wskazuje na dzia?ania, które b?d? inicjowane i wzmacniane, aby poprawi? warunki przemieszczania si? na rowerze. - Trzeba zaj?? si? racjonalnym wykorzystaniem ju? istniej?cych dróg. W pierwszej kolejno?ci nale?y zaj?? si? jednorodnymi obszarami miasta o g?stej zabudowie (takich jak ?ródmie?cie czy obszary wewn?trz osiedli), gdzie

powinny pojawi? si? jednolite rozwi?zania drogowe zapewniaj?ce rowerzystom bezpiecze?stwo i wygod? jazdy po jezdni- podkre?la Aczak.


- S? to na pewno wszelkie sposoby strefowego uspokajania ruchu, wprowadzanie stref zamieszkania, stosowanie tzw. „kontraruchu”, czyli dopuszczenia ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych, pasy rowerowe wyznaczone na jezdni, ?luzy rowerowe na skrzy?owaniach. Niew?tpliwie potrzeba tak?e jeszcze wi?kszej ilo?ci stojaków rowerowych na terenie ca?ego miasta.

 


^ Jedna z tegorocznych inwestycji- droga dla rowerów na ul. Armii Krajowej.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież