Na Wojska Polskiego ju? zakazuj??
piątek, 23 grudnia 2011 12:56


D?ugo jeszcze poczekamy na ostateczne zako?czenie prac modernizacyjnych na alei Wojska Polskiego. Przypominamy, i? rowerzy?ci b?d? tam mieli do dyspozycji asfaltow? drog? rowerow? (pisali?my o tym > tutaj). Zanim to jednak nast?pi ju? kilka dni temu na krtkim odcinku od skrzy?owania z ul. D?browskiego do skrzy?owania z ul. Jagiello?sk? pojawi?y si? znaki B-9 "zakaz wjazdu rowerw"...


Najszybciej jak to mo?liwe ustalimy jakie przes?anki sta?y za takim oznakowaniem.
Nosy olszty?skich cyklistw podpowiadaj? nam, ?e
czu? tu nadgorliwo?? wykonawcy modernizacji drogi,
ktry zbyt wcze?nie zawiesi? docelowy zestaw znakw, ktry powini?my zobaczy? dopiero po ostatecznym zako?czeniu wszytkich robt.


^ widok od skrzy?owaniaWP/D?browskiego.


^ tak to wygl?da od skrzy?owania z ul. Nad Jarem.

* * * * * * * *
Tak jak przeczuwali?my, znaki zakazu wjazdu dla rowerw s? przewidziane dopiero w ko?cowym projekcie organizacji ruchu.W zwi?zku z tym, tymczasowe rozwi?zania zastosowane na tym fragmencie al. Wojska Polskiego nie powinny zabrania? wjazdu rowerzystom.

Spo?eczny Pe?nomocnik Prezydenta wykona? jedno ze swoich ostatnich zada?


(wszak w przysz?ym tygodniu wy?oniony zostanie etatowy Oficer Rowerowy), adwa znakiprzesta?y dezinformowa?.


 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież