Czy w Olsztynie rower stanie si? jednym z wa?niejszych ?rodków komunikacji? Niewykluczone. Chc? tego nie tylko mi?o?nicy jazdy na dwóch kó?kach bez silnika, ale równie? w?adze miasta. Prezydent Piotr Grzymowicz zaprosi? w?a?nie do Olsztyna przedstawicieli spó?ki Nextbike Polska, która we Wroc?awiu eksploatuje bezobs?ugowe wypo?yczalnie rowerów.


- Do spotkania dojdzie 23 sierpnia w Olsztynie - mówi Monika Stankiewicz z Biura Komunikacji Spo?ecznej olszty?skiego ratusza.

- Na razie chcemy si? dowiedzie?, jak ten system dzia?a.


Firma Nextbike ma by? wiod?c? w organizowaniu i eksploatowaniu bezobs?ugowych wypo?yczalni rowerów. To pierwszy krok ku temu, by idea miejskiego roweru, o której wiele si? w Olsztynie ju? powiedzia?o, mog?a by? w przysz?o?ci zrealizowana.

Jak mo?na zobaczy? na zdj?ciach zamieszczonych na stronie internetowej firmy Nextbike, bezobs?ugowa wypo?yczalnia rowerów, to jakby po??czenie parkomatu ze stojakami dla rowerów. W parkomacie (terminalu) uiszcza si? op?at? za wypo?yczenie. Wypo?yczenie trzeba potwierdzi? numerem telefonu lub akceptowan? w systemie kart?. Po zap?aceniu i autoryzacji wypo?yczenia otrzymujemy kod odblokowuj?cy elektrozamek stojaka z rowerem i link? zabezpieczaj?c?. Zwracaj?c rower w wypo?yczalni w innym miejscu miasta, równie? przekazujemy za po?rednictwem terminala (parkomatu) pewne dane identyfikacyjne. Po komunikacie „zwrot przyj?ty, zapnij rower” mo?na rower zabezpieczy? w stojaku z elektrozamkiem i przypi?? go dodatkowo link? zabezpieczaj?c?. Rowery w wypo?yczalni turystyczne, zunifikowane jedno?lady, z powierzchniami reklamowymi, pozwalaj?cymi prowadz?cemu wypo?yczalni? uzyskiwa? te? inne dochody, ni? tylko z op?at za wypo?yczenie pojazdu. 

O zaproszeniu przedstawicieli firmy Nextbike do Olsztyna oficjalnie nie wie Miros?aw Arczak, pe?nomocnik prezydenta Olsztyna ds. „rowerowych”. Chocia? dodaje, ?e „swoimi kana?ami” dowiedzia? si?, i? takie spotkanie jest przygotowywane.

- To norma w olszty?skim ratuszu, ?e ja o wa?nych dla rowerzystów sprawach nie dowiaduj? si? wcale, albo dowiaduj? si? w ostatniej chwili - mówi Miros?aw Arczak. - Ju? si? do tego przyzwyczai?em. Jak zostan? zaproszony na to spotkanie, to podziel? si? moj? wiedz? na temat wroc?awskiego systemu, a mam j? od tamtejszych rowerzystów. I nie wszystko jest tam tak, jakby rowerzy?ci sobie ?yczyli. Ale jako pe?nomocnik prezydenta nie chc? si? w tej sprawie wypowiada?, dopóki nie b?d? mia? konkretnych danych - dodaje.

Udaje si? nam jednak uzyska? od Miros?awa Arczaka, jako „zwyk?ego” rowerzysty, kilka informacji o dzia?aj?cych we Wroc?awiu wypo?yczalniach.

- Wiem od tamtejszych rowerzystów, ?e podstawowy mankament systemu zorganizowanego przez firm? Nextbike, to zbyt ma?a liczba rowerów i ich wypo?yczalni


- We Wroc?awiu rowerów jest oko?o dwustu, a potrzeba kilka tysi?cy. Potrzeba te? du?o wi?cej stacji, w których te rowery mo?na wypo?yczy?. Wtedy dopiero by?aby szansa, ?eby rowery tak naprawd? co? zmieni?y w uk?adzie komunikacyjnym Wroc?awia.

Mimo ?e nasz rozmówca nale?y do najzagorzalszych mi?o?ników rowerów (ze swoim bicyklem nie rozstaje si? nawet zim?), ostro?nie podchodzi do propozycji zorganizowania wypo?yczalni miejskich rowerów.

- Pomys? zaproszenia do Olsztyna i wys?uchania przedstawicieli wroc?awskiej firmy na pewno jest wart pochwa?y - mówi Arczak. - Wiele jest bowiem cennych inicjatyw podejmowanych w innych miastach, które i u nas mog?yby by? z powodzeniem zastosowane.


Ale zanim b?dziemy chcieli ocenia? ofert?, musimy zebra? wiele wa?nych danych. Na przyk?ad, kto sfinansuje to przedsi?wzi?cie? Czy miasto b?dzie musia?o co? dok?ada?, czy wystarcz? tylko op?aty za wypo?yczenie, za reklamy i pieni?dze z innych ?róde?, np. z programów unijnych? Bo je?eli projekt mia?oby finansowa? miasto, to jako mieszkaniec miasta uwa?am, ?e to jeszcze nie ten czas, ?e miasto ma jeszcze wiele innych, wymagaj?cych nak?adów finansowych problemów do rozwi?zania, ni? fundowanie mieszka?com wypo?yczalni miejskich rowerów. Jako rowerzysta na przyk?ad chcia?bym, ?eby najpierw w mie?cie pojawi?o si? wi?cej stojaków dla rowerów.

Nawet gdyby wypo?yczalnie rowerów pojawi?y si? w Olsztynie jako ca?kowicie komercyjna inicjatywa, to te? nie mo?na jej przyklasn?? bezkrytycznie. Jak mówi Miros?aw Arczak, powsta?yby wówczas pytania m.in o to, co miasto b?dzie mia?o z przedsi?wzi?cia? Jaki b?dzie „podzia? ?upów”?

- Tego wszystkiego musimy si? dowiedzie?, zanim zaczniemy wydawa? jakie? opinie w tej sprawie - podsumowa? Arczak.

- Ale pomys? z wypo?yczalni? rowerów jest jednym z takich pomys?ów, nad którymi warto si? „pom?czy?” - doda?.

Wac?aw Brudek
?ród?o: Olsztyn24

 

Komentarze  

 
0 #3 Janelle 2021-05-06 16:22
Tinder dating site: http://tinderentrar.com dating app ,
tindr
Cytować
 
 
0 #2 Jeffery 2021-04-22 12:29
I don't unremarkably comment but I gotta state thank
you for the post on this perfect one :D.

Also visit my web page ... utrish.com.ru: http://utrish.com.ru/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=HallmanDonnell
Cytować
 
 
0 #1 Dewey 2021-04-16 12:00
?ookmarked!!, I r?all? like yor we?site!Ch?ck ?ut my web-site: alternatives to payday loans: http://paydayloanusaone.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież