sobota, 28 maja 2016 19:44


S? w Olsztynie 3 miejsca, gdzie widoczno?? jest na tyle utrudniona, ?e zastosowano lustra drogowe, aby pomc rowerzystom w bezpiecznej je?dzie. W zasadzie lustra maj? pomc kierowcom w wypatrywaniu nadje?d?aj?cych cyklistw, jednak wato wiedzie?, gdzie one s? i tak?e tam spogl?da?. Ostro?no?ci nigdy za wiele!

 
"Pod pr?d" na Sk?odowskiej-Curie
piątek, 13 maja 2016 14:20


Maria Sk?odowska-Curie by?aby z nas dumna :) Nowy uk?ad komunikacyjny w ?rdmie?ciu Olsztyna umo?liwi? wyznaczenie kontrapasa (pas ruchu do jazdy "pod pr?d") na fragmencie ul. Sk?odowskiej-Curie. Pomimo niewielkiej d?ugo?ci jest to dogodny skrt w kierunku Starwki.

 
ROWER moja dobra energia
niedziela, 01 maja 2016 21:54


Zapraszamy do udzia?u w majwkowym konkursie. "ROWER moja dobra energia" to temat, ktry nale?y wyrazi? w dowolny, plastyczny sposb. Czekamy na zdj?cia, malunki, grafiki komputerowe, filmy, rysunki, wyklejanki, itd. Nagrodzimy najlepsze prace oraz odb?dzie si? losowanie w?rd wszystkich nades?anych.

 
Kontraruch na Jarotach
piątek, 29 kwietnia 2016 21:40


W Olsztynie pojawia si? coraz wi?cej rozwi?za? wprowadzanych z my?l? o rowerzystach. Cz?sto nie s? to jednak wydzielone drogi dla rowerw czy ci?gi pieszo-rowerowe. Najnowszym wdro?eniem tzw. kontraruchu jest dopuszczenie jazdy pod pr?d rowerzystw po ul. Janowicza i ul. Mroza.

 
Drogi rowerowe do remontu
sobota, 23 kwietnia 2016 07:12


Wiosna przywita?a nas kilkoma remontami nawierzchni drg rowerowych. Skupimy si? na dwch odcinkach, ktre znaj? chyba wszyscy olszty?scy rowerzy?ci: czerwonym asfalcie na ul. Witosa oraz uszkodzeniach na ul. Synw Pu?ku (wzd?u? muru z legalnym graffiti).

 
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 14:14


Niedawne zamieszanie z pomys?ami na temat obowi?zkowych Kart Rowerowych sprawi?o, ?e na nowo wyp?yn??o mnstwo mitw, plotek i nierzetelnych "?rde? wiedzy" o prawach i obowi?zkach rowerzystw. Nasz pomys? na edukowanie doros?ych jest niezmienny- Rowerowa Wieczorwka, czyli bezp?atne i b?yskawiczne szkolenie teoretyczne i praktyczne. Zapraszamy do udzia?u w V edycji tych zaj??.

 
niedziela, 17 kwietnia 2016 09:37


Pozytywne zmiany na Starwce to blisko 30 miejsc, w ktrych rowerzy?ci mog? swobodnie porusza? si? po uliczkach b?d?cych ca?kowicie lub cz??ciowo niedost?pnych dla samochodw. Wi?kszo?? z tych u?atwie? jest znana z poprzednich dwch sezonw letniej organizacji ruchu, a obecnie wprowadzone nowo?ci s? uzupe?nieniem brakw zg?aszanych przez rowerzystw. Aby unikn?? niejasno?ci i problemw z interpretacj? tych rozwi?za?, prezentujemy zbir zasad pomocnych podczas jazdy po Starwce.

 
Rowerowe Laboratorium w Olsztynie
sobota, 09 kwietnia 2016 13:30


Mi?dzynarodowy projekt badawczy BikeLab (Rowerowe Laboratorium) zawita? do Olsztyna.
Zagraniczni go?cie ze szwedzkiego Vxj oraz litewskiej K?ajpedy go?cili w naszym mie?cie w dniach 5-6 kwietnia. Je?dzili na rowerach, obserwowali, dyskutowali, oceniali, radzili, planowali.

 
Debata "Rowerowy Olsztyn 2020"
sobota, 26 marca 2016 09:46


Olsztyn uczestniczy aktualnie w mi?dzynarodowym projekcie badawczym BikeLab (relacja z I etapu).
W celu zebrania olszty?skich pomys?w i do?wiadcze? na potrzeby kolejnych etapw warto zebra? potrzeby, uwagi i wnioski od u?ytkownikw lub obserwatorw istniej?cego systemu komunikacji rowerowej. Oficer Rowerowy Urz?du Miasta Olsztyna oraz Miejski O?rodek Kultury w Olsztynie zapraszaj? do udzia?u w debacie "Rowerowy Olsztyn 2020".

 
30 km/h jest w sam raz!
niedziela, 06 marca 2016 21:16


Olsztyn wci?? czeka na powa?ne podej?cie do tematu uspokojenia ruchu samochodowego w ?rdmie?ciu.
Korzy?ci dla ruch rowerowego s? tutaj szczeglnie, poniewa? tam, gdzie ko?czy si? infrastruktura dla rowerw, tam zaczyna si? problem z jazd? po jezdni w?rd wielu kierowcw ?ami?cych przepisy i je?d??cych bardzo niekulturalnie. Obszarowe ograniczenie dopuszczalnej pr?dko?ci do 30 km/h jest pierwszym i obowi?zkowym krokiem do wykonania, je?li chcemy mwi? o centrum Olsztyna przyjaznym dla rowerzystw! Oto liczne argumenty za wprowadzeniem tego rozwi?zania w naszym mie?cie.

 
Olsztyn w Rowerowym Laboratorium
sobota, 05 marca 2016 10:09


Co ??czy Olsztyn z K?ajped? na Litwie i Vxj w Szwecji?
Przekonanie, ?e rower mo?e by? rozwi?zaniem pewnych problemw komunikacyjnych w miastach, ?wiadomo??, ?e jazda na rowerze wymaga umiej?tnego promowania oraz to, ?e warto wsp?pracowa? w mi?dzynarodowym gronie. Wsplnym dzia?aniem tych trzech miast jest projekt BikeLab, ktry mia? swoj? pierwsz? ods?on? na prze?omie lutego i marca 2016.

 
Kierowco! Rowerzysta z prawej!
czwartek, 04 lutego 2016 21:54


Po pi?ciu latach powrci? pomys? szczeglnego oznaczenia skrzy?owa?, gdzie rowerzy?ci maj? pierwsze?stwo, a kierowcom zbyt cz?sto zdarza si? o tym zapomina?.
Kiedy w roku 2011 wchodzi? nowy przepis reguluj?cy pierwsze?stwo rowerzystw jad?cych na wprost ponad pojazdami skr?caj?cymi w drog? poprzeczn? w ca?ej Polsce odby? si? cykl happeningw akcentuj?cych nowe przepisy. W Olsztynie tak?e. Problemy wci?? wyst?puj?, wi?c przysz?a pora na oficjalne wdro?enie tablicy informacyjnej maj?cej przypomina? o tej zasadzie.

 
Zimowe kr?cenie pod dachem
piątek, 15 stycznia 2016 13:35


Zimowa aura i krtkie dni cz?sto zniech?caj? do d?u?szych wyjazdw, a wiele osb teraz ?atwiej znajduje wymwki do odpuszczenia sobie przeja?d?ki w plenerze. Uwa?amy, ?e nie ma to jak kontakt z natur?, hartowanie si? i prze?amywanie swoich s?abo?ci, ale warto korzysta? z mo?liwo?ci kr?cenia pod dachem, czyli zaj?? spinningowych. Body Perfect wraz z partnerami przygotowali bogat? ofert? na r?nych poziomach trudno?ci.

 
"Obywatelskie" stojaki na osiedlach
poniedziałek, 04 stycznia 2016 21:18


Przegl?d inwestycji zrealizowanych w ramach Olszty?skiego Bud?etu Obywatelskiego daje pozytywne wnioski, poniewa? dzi?ki zaanga?owaniu samych mieszka?cw udaje si? upowszechni? stosowanie bardzo przydatnych detali. Jedn? z takich rzeczy jest montowanie dobrych stojakw rowerowych przy okazji porz?dkowania osiedlowych placw rekreacyjnych. W 2015 r. mamy dwa takie przyk?ady: os. Nagrki i os. Brzeziny.

 
środa, 30 grudnia 2015 10:46


Po oko?o trzech latach prac ca?y Park Podzamcze jest ju? w pe?ni dost?pny. Zgodnie z oczekiwaniami i zapowiedziami jest to teren otwarty tak?e na ruch rowerowy :)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 21