Pierwszy KONTRAPAS w Olsztynie
niedziela, 29 marca 2015 11:21


Wprowadzono kolejne rozwi?zanie znacznie u?atwiaj?ce jazd? w?rd g?stej zabudowy ?rdmie?cia
:)
Po dopuszczeniu na starwce ruchu "pod pr?d" bez wydzielania specjalnych pasw (tzw. "kontraruch", piszemy o tym > TUTAJ) nadesz?a pora na typowy kontrapas. Pierwszy odcinek powsta? na ul. Sk?odowskiej-Curie.

 
Nie ma z?ej pogody na rowerowanie!
środa, 03 grudnia 2014 18:52


Zima za pasem, wkrtce spadnie pierwszy ?nieg. Olszty?ski Oficer Rowerowy odpowiada na pytania "Kuriera Olszty?skiego", czy warto je?dzi? na rowerze zim?, jak nale?y utrzyma? rower w dobrym stanie i jakie korzy?ci mo?emy mie? z zimowego rowerowania.

 
sobota, 08 listopada 2014 11:53


W listopadowym numerze miesi?cznika Rowertour ukaza? si? oglnopolski Ranking miast przyjaznych rowerzystom. Od 2010 roku jest to ju? trzecie zestawienie z udzia?em Olsztyna i dotyczy post?pw dokonanych w latach 2012-2014.

 
Nowa trasa w Lesie Miejskim
środa, 29 października 2014 16:59


Po zapowiedziach konkretnych dzia?a? na rzecz rozwoju rowerowej rekreacji, na mapie miasta pojawi?a si? wreszcie zupe?nie nowa trasa wytyczona w terenie, ktry do tej pory zbyt cz?sto nie przyci?ga? rowerzystw. Decyzj? Zarz?du Drg, Zieleni i Transportu zrealizowano tras? "Rodzinn?", ktra umo?liwia niezbyt forsown?, le?n? przeja?d?k? w dogodnych warunkach.

 
Wygodniej przez rzek? Wad?g
środa, 29 października 2014 10:45


Chocia? od oficjalnego otwarcia nowej k?adki przez rzek? Wad?g min??y ju? oko?o 2 miesi?ce, wci?? otrzymujemy zapytania o t? przepraw? i jej lokalizacj?. W zwi?zku z tym, przedstawiamy krtki opis tej konstrukcji, ktra niew?tpliwie znacz?co u?atwia rowerowe dotarcie na teren s?siedniej gminy Dywity.

 
Bardziej rowerowo na ul. Hozjusza
sobota, 18 października 2014 23:01


Mieszka?cy os. Redykajny s? najlepszym przyk?adem na to, jak skutecznie stara? si? o realizacj? dawno oczekiwanych rowerowych inwestycji.
Pomg? w tym oczywi?cie Olszty?ski Bud?et Obywatelski, ale bez zaanga?owania mieszka?cw nie by?oby sukcesu. Jednym ze zwyci?skich projektw by?o powstanie dokumentacji oraz pierwszego fragmentu drogi dla rowerw biegn?cej wzd?u? ul. Hozjusza. W ostatnich dniach wymy?lona i wywalczona przez mieszka?cw rowerwka zosta?a oddano do u?ytku.

 
Nowe tablice nad Jez. Ukiel
sobota, 18 października 2014 18:52


Warto jeszcze skorzysta? z jesiennej, nastrojowej aury, aby odwiedzi? coraz ciekawsze okolice Jeziora Ukiel. Dzi?ki dotychczas wykonanym pracom jest to teren, w ktry mo?na z powodzeniem wybra? si? na ciekaw? przeja?d?k?. Na rozleg?ym obszarze pomi?dzy Pla?? Miejsk?, Zatok? Mi?? a S?oneczn? Polan? znajduje si? bogata sie? drg i ?cie?ek doskonale nadaj?cych si? na rodzinn? rowerow? wycieczk? lub spacer.
Aby u?atwi? zaplanowanie najbardziej dogodnej trasy, a nast?pnie wspomc orientacj? w terenie, Urz?d Miasta zapewni? 6 nowych tablic informacyjnych zlokalizowanych przy najbardziej ucz?szczanych drogach rowerowych i chodnikach.

 
środa, 24 września 2014 20:56


Do 10 pa?dziernika mo?na g?osowa? na projekty zg?oszone do Olszty?skiego Bud?etu Obywatelskiego (OBO).
Niektre z nich mog? bardzo u?atwi? jazd? na rowerze albo sprawi?, ?e niektre tereny b?d? bardziej przyjazne rowerzystom. Zebrali?my w jednym miejscu wszystkie "rowerowe" pomys?y czekaj?ce na Wasze wsparcie. Warto g?osowa?, poniewa? od Waszej aktywno?ci zale?y to, jak powa?nie b?d? postrzegane problemy olszty?skich rowerzystw i jak ch?tnie b?d? rozwi?zywane przez miejskie W?adze (nawet poza Bud?etem Obywatelskim).
Zasady g?osowania mo?na pozna? > TUTAJ

 
Stojaki-listki nadchodz?!
środa, 02 lipca 2014 22:33


W Olsztynie uda?o si? po??czy? funkcjonalno?? z estetyczn? form? oraz elementami promocyjnymi. Wszystko za spraw? rowerowych stojakw w kszta?cie "listka", ktre po raz pierwszy pojawi?y si? 3 lata temu nad Jeziorem D?ugim, a obecnie maj? szans? na upowszechnienie dzi?ki gestowi lokalnej firmy Green Taxi.

 
Rowerowe podchody tropem ?yny
niedziela, 01 czerwca 2014 14:01


Ju? po raz dziewi?ty zapraszamy do udzia?u w rowerowej grze miejskiej "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem tematem przewodnim zabawy b?dzie rzeka ?yna. Najbli?sza gra odb?dzie si? w sobot?, 7 czerwca.

 
Kolejne barierki zamienione na stojaki
piątek, 09 maja 2014 21:13


??te barierki stopniowo znikaj? z wielu olszty?skich ulic, ale na tym nie ko?czy si? ich przydatno?? mieszka?com Olsztyna. Zgodnie z dzia?aniami zapocz?tkowanymi na jesieni 2013 r., wiele niepotrzebnych ju? barierek jest z powodzeniem wykorzystywana jako materia? do tworzenia stojakw rowerowych.

 
wtorek, 22 kwietnia 2014 19:41


W ramach letniej organizacji ruchu wprowadzonej na obszarze Starego Miasta pojawi? si? szereg zmian korzystnych dla rowerzystw. Aby unikn?? niejasno?ci i ewentualnych problemw z interpretacj? nowych rozwi?za? prezentujemy zbir zasad pomocnych w je?dzie po Starym Mie?cie.

 
Nowy sklep i serwis rowerowy
wtorek, 01 kwietnia 2014 11:19

Na rowerowej mapie Olsztyna pojawi? si? nowy punkt.Zapraszamy do odwiedzenia i wyprbowania serwisu rowerowego dzia?aj?cego w nowych budynkach przy Ko?ciuszki ("Osiedle Parkowe nad ?yn?").

 
wtorek, 01 kwietnia 2014 04:54


Olsztyn.Aktywnie!
to projekt wyj?tkowy w skali ca?ego kraju. Spo?rd wielu aktywno?ci w ramach tej akcji mo?na uczestniczy? m.in. w cyklu zaj??/treningw dla mi?o?nikw kolarstwa grskiego. Tegoroczna edycja Szk?ki MTB zosta?a gruntownie zmodyfikowana i poza wyjazdami w teren obejmuje tak?e zaj?cia teoretyczne.

 
"Monumental Motion"- wystawa i gra miejska
niedziela, 30 marca 2014 13:45


Rowerowa kultura Kopenhagi poruszy Olsztyn! Po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowana wystawa fotograficzna najs?ynniejszego rowerowego blogera na ?wiecie! Mikael Colville-Andersen od wielu lat prowadzi bloga copenhagenize, ktry ukazuje jak znacz?c? rol? w spo?ecznym ?yciu Du?czykw odgrywa w?a?nie rower. Olszty?skiej wystawie towarzyszy gra miejska "Rower porusza Olsztyn".

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 21