Olsztyn rowerami stoi
wtorek, 24 listopada 2015 12:43


Cieszymy si?, ?e temat komunikacji rowerowej trafia na ?amy kolejnego olszty?skiego czasopisma.
Tym razem jest to "Nowe ?ycie Olsztyna", ktre na ciekaw? rozmow? z Miros?awem Arczakiem, oficerem rowerowym, przeznaczy?o wyj?tkowo du?o miejsca i uwagi. Tematem jest "tera?niejszo?? i przysz?o?? jedno?ladw w Olsztynie", a rozmow? przeprowadzi? Cezary Kap?on.

 
sobota, 14 listopada 2015 15:32


Po niemal 1,5 roku dopominania si?, nareszcie powsta?y przejazdy dla rowerzystw przez ul. Jagiello?czyka na skrzy?owaniu z ul. Armii Krajowej.
Po ostatecznym dopi?ciu w 2014 wszystkich fragmentw porz?dnej drogi dla rowerw wzd?u? ca?ego przebiegu ul. Armii Krajowej (pisali?my o tym > TUTAJ) brakowa?o jeszcze wa?nego elementu w postaci zapewnienia ci?g?o?ci przez to skrzy?owanie.

 
MILION z?otych na rowery!
środa, 28 października 2015 01:34


Ka?da droga dla rowerw zaczyna si? od... papieru, czyli dokumentacji potrzebnej do budowy. 26 pa?dziernika Prezydent Olsztyna podpisa? umow? z firm? Now-Eko opiewaj?c? na kwot? nieco ponad 1 miliona z?otych na wykonanie projektw budowlanych 10 priorytetowych fragmentw miejskiej sieci komunikacji rowerowej. Zadanie ma by? wykonane do ko?ca czerwca 2016 r.

 
"Autochodzik" nareszcie ROWEROWY!
środa, 14 października 2015 21:25


Od tego roku ROWEROWY AUTOCHODZIK dzia?a ju? nie tylko w olszty?skich przedszkolach. Wchodzi tak?e do szk? podstawowych!
W pa?dzierniku ruszy?a VII edycja Programu AUTOCHODZIK, ktry zosta? wzbogacony o dawno oczekiwane tre?ci skierowane do najm?odszych "rowerzystw". G?wnym celem programu jest przygotowanie najm?odszych mieszka?cw Olsztyna do samodzielno?ci w ruchu drogowym. W czasie najbli?szych 9 miesi?cy dzieci zrealizuj? 6 blokw tematycznych, ktre przybli?? nie tylko podstawy bezpiecze?stwa na drodze, ale te? wiele interesuj?cych kwestii zwi?zanych m.in. z rodzajami pojazdw, r?nymi formami podr?owania czy praktycznym dzia?aniem odblaskw. Ca?o?? zosta?a poprzedzona szkoleniami dla nauczycieli najm?odszych klas oraz dla kadry opieku?czej w przedszkolach.

 
Lepiej na Leonharda i Pstrowskiego
czwartek, 17 września 2015 19:21


W ostatnich dniach przyby?o drg rowerowych w Olsztynie.
Zarz?d Drg, Zieleni i Transportu na wniosek Oficera Rowerowego wydzieli? nowe odcinki z istniej?cych, szerokich chodnikw na ca?ej d?ugo?ci ul Leonharda oraz na fragmencie ul. Pstrowskiego.

 
wtorek, 15 września 2015 21:46


Do 30 wrze?nia mieszka?cy Olsztyna maj? mo?liwo?? bezp?atnego testowania rowerw ze wspomaganiem elektrycznym.
Warto odwiedzi? Olszty?ski Park Naukowo-Technologiczny, aby osobi?cie przekona? si? jak to dzia?a.

 
niedziela, 13 września 2015 23:26


Do 27 wrze?nia mo?na g?osowa? na projekty zg?oszone do Olszty?skiego Bud?etu Obywatelskiego (OBO).
Niektre s? bardzo rowerowe! Zebrali?my je wszystkie w jednym miejscu i zach?camy do g?osowania. Warto wykaza? aktywno??, poniewa? od tego zale?y w du?ym stopniu to, jak powa?nie s? postrzegane problemy olszty?skich rowerzystw i jak ch?tnie s? rozwi?zywane przez w?adze miasta (tak?e poza Bud?etem Obywatelskim).

 
Raj(d) dla duszy i cia?a
niedziela, 06 września 2015 19:24


Rower po raz kolejny poka?e, ?e jest nie tylko "zwyk?ym" pojazdem, ale tak?e wspania?ym narz?dziem wspomagaj?cym integracj? spo?eczn?.
Okazj? ku temu b?dzie przeja?d?ka pod has?em "Raj(d) dla duszy i cia?a" organizowana w ?rod? 09 wrze?nia o godz. 11:00 przez Stowarzyszenie "Nie l?kaj si?" pracuj?ce z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

 
sobota, 05 września 2015 23:31


Nareszcie doro?li Olsztynianie zaczynaj? docenia? popo?udniowe/weekendowe szkolenia z miejskiej jazdy na rowerze :) O drugiej edycji nawet nie informowali?my, poniewa? lista uczestnikw zape?ni?a si? w kilkana?cie godzin. W zwi?zku z popularno?ci? tych zaj?? zapraszamy na 3. edycj?.

 
Michelin sprzyja olszty?skim rowerzystom!
piątek, 04 września 2015 16:25


Bezpiecze?stwo najm?odszych rowerzystw oraz propagowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze w?rd ca?ych rodzin to zagadnienia bardzo aktualne i daj?ce pole do popisu dla nowatorskich dzia?a?. Do takich dzia?a? z pewno?ci? nale?y inicjatywa kilku pracownikw fabryki Michelin, ktrzy wygrali konkurs zorganizowany przez swj zak?ad pracy i jako wolontariusze b?d? prowadzili edukacj? w?rd olszty?skich rowerzystw.

 
Pierwsze stacje naprawy w Olsztynie
wtorek, 30 czerwca 2015 20:11


Ma?a rzecz, a bardzo cieszy! Spore zainteresowanie i zadowolenie wywo?uje pojawienie si? w Olsztynie 2 pierwszych stacji do samodzielnej naprawy roweru. Konkretnych pozytyww jest kilka:

 
Spotkanie na go?cinnym szlaku
wtorek, 09 czerwca 2015 16:22


Ju? po raz sidmy tradycji sta?o si? zado?? i rowerzy?ci z czterech gmin spotkali si? na wsplnym szlaku. Wa?n? ide? ??cz?c? cyklistw ze Stawigudy, Olsztyna, Nidzicy i Olsztynka jest Go?ciniec Niborski, czyli oznakowany szlak turystyki rowerowej, biegn?cy ?ladem historycznej trasy z Warszawy do Krlewca. 07 czerwca 2015 r. wszyscy uczestnicy VII Integracyjnego Rajdu Rowerowego dotarli do miejsca le??cego w po?owie szlaku, a fina?owy piknik zorganizowano na terenie O?rodka Wypoczynkowego w Rybakach.

 
Olszty?ski tramwaj przyjazny rowerom
poniedziałek, 08 czerwca 2015 07:11


Zgodnie z zapowiedziami, w?rd wielu korzy?ci tworzenia infrastruktury tramwajowej jest tak?e poprawa sytuacji rowerzystw. W wyniku realizacji projektu "tramwajowego" na mapie Olsztyna pojawi? si? bowiem zupe?nie nowe odcinki drg dla rowerw, powstan? pierwsze pasy rowerowe i ?luza rowerowa, a wiele istniej?cych rowerwek doczeka si? remontu i po?o?enia tam nowej- asfaltowej nawierzchni.

 
czwartek, 09 kwietnia 2015 07:23


Na nauk? nigdy nie jest za p?no!
Zw?aszcza, gdy chodzi o temat tak aktualny i przydatny, jak bezpieczne korzystanie z roweru w ruchu miejskim. Aby wyj?? naprzeciw licznym pytaniom i w?tpliwo?ciom olszty?skich rowerzystw, dotycz?cych prawid?owych zachowa? w ruchu drogowym zapraszamy na zaj?cia Rowerowej Wieczorwki.

 
poniedziałek, 06 kwietnia 2015 14:51

Drogowcy zafundowali rowerzystom ?wi?teczny prezent :)
6 znakw B-9 ("zakaz wjazdu rowerw") zosta?o zdj?tych tu? przed ?wi?tami Wielkanocnymi. Jest to efekt pozytywnej opinii Komisji BRD podj?tej w styczniu 2015 r. po wniosku Oficera Rowerowego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 21