sobota, 01 marca 2014 13:23


Jest pomys? i ch?? do dzia?ania w temacie porz?dnej trasy rekreacyjno-turystycznej ??cz?cej Olsztyn i okoliczne gminy.
21 lutego podpisano deklaracj? wsp?pracy przy stworzeniu oko?o 70-km p?tli biegn?cej przez najciekawsze tereny gminy Barczewo, Olsztyn, Purda i Dywity oraz przez tereny zarz?dzane przez Nadle?nictwo Olsztyn.

 
Ostro?nie przy przystankach!
sobota, 01 marca 2014 12:51


S? sytuacje, w ktrych piesi maj? realne poczucie zagro?enia ze strony rowerzystw! Jednymi z takich miejsc s? fragmenty drg dla rowerw poprowadzonych przez perony przystankw autobusowych. Na wniosek pasa?erw jeden z przystankw zosta? specjalnie oznakowany.

 
"Pod pr?d" na ul. Szpakowej
wtorek, 10 grudnia 2013 21:01


Miko?ajkowy prezent przygotowali nam w tym roku drogowcy! Po pozytywnej opinii Komisji BRD, wniosek Oficera Rowerowego o dopuszczenie mo?liwo?ci jazdy "pod pr?d" po ul. Szpakowej (os. Gutkowo) zosta? wdro?ony.

 
"Aura" nareszcie ze stojakami!
wtorek, 03 grudnia 2013 15:33


9 d?ugich miesi?cy trwa?a reakcja na wniosek Stowarzyszenia "M?yn" o porz?dne stojaki pod najwi?kszym centrum handlowym w mie?cie... W tzw. mi?dzyczasie C.H. "Alfa" zd??y?a nawet zmieni? nazw? na "Aura" Centrum Olsztyna, ale nareszcie dosz?o do (cz??ciowo) pomy?lnego za?atwienia sprawy i jedno z dwch wej?? do tego ogromnego obiektu zyska?o nowy parking rowerowy.

 
Nowy znak na ul. ?arskiej
czwartek, 28 listopada 2013 23:57


Patronka tej ulicy by?aby z nas dumna :) Za dzia?anie logiczne, buduj?ce wi?ksz? ca?o?? oraz po prostu przydatne. Tabliczka T-22 ("nie dotyczy rowerw") zawis?a pod znakiem informuj?cym o "?lepej ulicy" (D-4). Dzi?ki temu przekaz znaku jest w pe?ni zgodny ze stanem faktycznym.

 
Czy jest z nami psycholog?
środa, 27 listopada 2013 18:36


Czy ruch drogowy podlega jakimkolwiek psychologicznym regu?om? Chyba tak, bo przecie? to ludzie kieruj? samochodami, chodz? po drogach, je?d?? na rowerach. Wszelkie w?tpliwo?ci zostan? rozwiane w poniedzia?ek (02 grudnia) o 17:00 w bibliotece multimedialnej "Planeta 11", gdzie odb?dzie si? wyk?ad i dyskusja prowadzona przez mgr Jacka Grunt-Mejera, znanego chocia?by z bloga strefapiesza.blox.pl

 
czwartek, 21 listopada 2013 16:07


Zgodnie z wnioskiem Oficera Rowerowego (popartym licznymi g?osami rowerzystw), w lipcu 2013 r. przesuni?to znak zakazuj?cy wjazdu rowerw na al. Wojska Polskiego. Niby drobnostka, bo znak "przenis? si?" o nieca?e 90 metrw, ale dzi?ki temu nie ma ju? obowi?zku wykonywania karko?omnych ewolucji i korzystania z fatalnej gruntowej ?cie?ki biegn?cej wzd?u? ulicy.

 
Lepiej na Sielskiej
środa, 20 listopada 2013 08:12


W ko?cu uda?o si? na naprawi? b??d sprzed kilku lat, ktry pojawi? si? po wczesnym remoncie chodnika przy ul. Sielskiej. Droga dla rowerw nareszcie tworzy spjny odcinek, wykonano drobne poprawki jej przebiegu oraz wyznaczono przejazdy dla rowerzystw :)

 
Nowa ddr na Wyszy?skiego
niedziela, 17 listopada 2013 17:48


Jazda wzd?u? ul. Wyszy?skiego nareszcie b?dzie legalna i bardziej bezpieczna.
Ju? na pocz?tku lipca 2013 lokalne media donosi?y (przyk?adowy artyku? > TUTAJ), ?e do wydzielenia drogi dla rowerw przy ul. Wyszy?skiego mo?na wykorzysta? szerokie chodniki ci?gn?ce si? wzd?u? tej ulicy. By?o to szczeglnie istotne ze wzgl?du na fakt, i? znaczna wi?kszo?? rowerzystw korzysta?o z chodnikw aby doje?d?a? do swoich miejsc pracy, w tym do fabryki opon firmy Michelin.

 
Ba?tycka w budowie
piątek, 15 listopada 2013 20:26


Ekipy uwijaj?ce si? na budowie ul. Ba?tyckiej wyra?nie min??y ju? p?metek, wszystkie elementy drogowe s? ju? widoczne, a wi?c najwy?sza pora opisa? rowerowe elementy, jakie w przysz?ym roku zostan? oddane do u?ytku na tej ulicy.

 
Buduj? Park Centralny
sobota, 09 listopada 2013 23:07


Rowerzy?ci nieuchronnie zbli?aj? si? do ?rdmie?cia :) Na razie nie dzieje si? to od strony g?wnych ulic, ale od strony rzeki, gdzie elementem zagospodarowania terenw pomi?dzy ?yn? a ul. Ko?ciuszki, Niepodleg?o?ci i 22-Stycznia b?d? nowe drogi dla rowerw.

 
Nowe trasy nad jez. Ukiel
czwartek, 07 listopada 2013 23:19


Dobiegaj? ko?ca prace nad przygotowaniem Stref Przedsi?biorczo?ci nad Jeziorem Ukiel (Krzywe). W ramach tych robt powsta?y m.in. zupe?nie nowe odcinki drg rowerowych oraz kilka po??cze? z odcinkami ju? istniej?cymi.

 
Ma?e co nieco w Parku Jar
wtorek, 22 października 2013 21:50


Zgodnie z zapowiedziami sprzed niemal roku, o ktrych pisali?my > tutaj w Parku Jar powsta? spjny ??cznik pomi?dzy ul. ?o?niersk? a al. Pi?sudskiego. Do po??czenia dwch wyremontowanych wcze?niej odcinkw zabrak?o oko?o 60 metrw, ktre w ostatnim czasie otrzyma?y nowa nawierzchni?.

 
Nocna "Miasto-Mozaika" > relacja
poniedziałek, 21 października 2013 21:32


Niezale?nie od tematyki oraz pory dnia, w ktrej w tym roku organizujemy rowerowe gry miejskie pod has?em "Olsztyn.Miasto-Mozaika" niezmiennie mamy szcz??cie do dwch rzeczy: super-aktywnych uczestnikw oraz super-sprzyjaj?cej pogody :) Pa?dziernikowe nocne "podchody" ju? za nami, a wi?c pora na krtk? relacj?.

 
Historia i aktualno?ci oczami olszty?skiego Oficera
poniedziałek, 21 października 2013 11:01


Zapraszamy do lektury wywiadu z olszty?skim Oficerem Rowerowym,
jaki ukaza? si? na ?amach serwisu "Kurier Olszty?ski". Jest to nowe medium informacyjne, ktre od razu zabra?o si? za wa?ny dla nas temat- przedstawienia skrtowej, ale uporz?dkowanej historii oraz aktualnych dzia?a? na rzecz lepszych warunkw korzystania z roweru w Olsztynie. Oficer mocno si? rozgada?, ale warto przeczyta? ca?o?? :)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 21