"1 grosisz" alleycat > relacja
wtorek, 02 sierpnia 2011 17:01


Takie inicjatywy wspieramy z wielk? rado?ci?.
Oryginalny pomys?, sprawna organizacja i dobra zabawa dla uczestnikw, a to wszystko przyzerowym bud?ecie. Za nami alleycat "1 grosisz".

 
Zbigniew Rojek nie ?yje
wtorek, 02 sierpnia 2011 13:43


03 sierpnia 2011r. po?egnamy Zbigniewa Rojka, wszechstronnegomuzyka, kompozytora i zdobywc? licznych nagrd muzycznych.Nieco mniej znan?, lecz dla nas- olszty?skich rowerzystw,szczeglnie znacz?c? p?aszczyzn? Jego aktywno?ci by?o dzia?anie na rzecz rozwoju transportu rowerowego w Olsztynie.

 
Olsztyn na rowery!
wtorek, 02 sierpnia 2011 05:55


Wsplnie z Gazet? Wyborcz? zapraszamy wszystkichposiadaczy/wszystkie posiadaczkirowerw do zaj?cia miejsca za kierownic? i przyjazd na specjalne spotkanie. W sobot? (06 sierpnia) o godz. 12 pod hal? Urania spotykamy si? na rowerach aby weso?ym, g?o?nym i kolorowym peletonemprzejecha? g?wnymi ulicami miasta. Celem akcji jest zwrcenie uwagi w?adz Olsztyna na dwie, mo?liwe do szybkiego za?atwienia, kwestie:
* w dziedzinie jazdy rekreacyjnej- rozbudowa Systemu Tras Rowerowych w Lesie Miejskim,
* w dziedziniejazdy u?ytkowej- zapewnieniebezpiecznych i wygodnych stojakw rowerowych na ulicach miasta.

 
30 i 31 lipca = alleycat + sprinty + wycieczka
wtorek, 26 lipca 2011 09:01


Najbli?szy weekend znowu mo?emy sp?dzi? pod znakiem rowerowych imprez.
W sobot? rowerowa gra miejska isprinty, a w niedziel? wycieczka 'zaawansowana' Olsztyn.Aktywnie!

 
Olsztynianie na rowery! Poka?my, ilu nas jest
sobota, 23 lipca 2011 10:46


Niewa?ne, czy je?dzisz codziennie, raz w tygodniu, czy tylko sporadycznie. 6 sierpnia musisz by? z nami. Przejedziemy przez centrum miasta i przedstawimy w?adzom postulaty rowerzystw.

Je?d??cy rowerami ka?dego dnia na w?asnej skrze odczuwaj?, ?e w mie?cie brakuje ?cie?ek, ktrymi mogliby si? porusza?. Wielu z nich jad?c ruchliwymi ulicami czy dziurawymi chodnikami zadaje sobie pytanie, czy na pewno urz?dnicy wiedz?, jak du?? grup? stanowi? rowerzy?ci. Dlatego chcemy, wsplnie ze spo?ecznikami z kilku organizacji rowerowych, pokaza?, ilu nas jest.

 
Prawdziwie zakr?cony weekend
środa, 13 lipca 2011 23:52


Wnadchodz?cy weekend mo?emy TO robi? na kilka sposobw! Peda?owanie, bo o tym mowa,niejedno ma imi? i nie zawsze przyjmuje powszechnie znane formy. Peda?owanie podczas "tradycyjnej" wycieczki nie jest niczym oryginalnym, wy?cigi MTB te? nie wyr?niaj? si? zbytnio, ale ju? maraton na rowerach stacjonarnych (spinning) czy wy?cigi na rowerach wodnych nie?le "podkr?caj?" atrakcyjno?? nadchodz?cego weekendu.

 
sobota, 09 lipca 2011 07:18


Lada dzie? rozpocznie si? dobudowywanie brakuj?cego odcinka ?cie?ki rowerowej i chodnika wzd?u? ul. Krasickiego, a w przysz?ym tygodniu drogowcy wybior? wykonawc?, ktry wybuduje tras? dla rowerzystw wok? Jeziora D?ugiego. Zdaniem rowerzysty Miros?awa Arczaka w Olsztynie wci?? jednak robi si? za ma?o, by usprawni? komunikacj? na dwch k?kach.

 
Polska w Rowerowej Europie
środa, 06 lipca 2011 18:23


28 czerwca odby?a si? w Sejmie RP
mi?dzynarodowa konferencja "Polska w Rowerowej Europie" po?wi?conazagadnieniom wspierania ruchu rowerowego poprzez w??czanie spo?ecze?stwa do procesw decyzyjnych, prowadzeniu kampanii promocyjnych, tworzeniu ram ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych przyjaznych rowerzystom. Polscy i zagraniczni prelegenci przedstawili przyk?ady dobrych praktyk wprowadzonych zarwno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Olsztyn by? tam reprezentowany przez Miros?awa Arczaka.

 
Rowerzy?ci o nowym prawie
wtorek, 21 czerwca 2011 18:14


Miesi?c temu (21 maja br.) wesz?a w ?ycie od dawna postulowana i oczekiwana pro-rowerowa nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zmiany przepisw s? istotne i w znacz?cy sposb zmieniaj? zasady poruszania si? rowerem oraz podnosz? status rowerzystw na drogach. W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? okresem wakacji i daj?cym si? bez trudu przewidzie? zwi?kszeniem liczby rowerzystw w ruchu drogowym postanowili?my przypomnie? kierowcom i rowerzystom na czym polegaj? najwa?niejsze zmiany. Przeprowadzony w Olsztynie happeningjest dzia?aniem w ramach sieci "Miasta dla rowerw" we wsp?pracy z Krajow? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego.

 
Aktywny! Weekend > wyniki
poniedziałek, 20 czerwca 2011 06:32


Pierwszy Aktywny! Weekend w historii olszty?skiego Lasu Miejskiego mamy za sob?! Co prawda sobotnie aktywizowanie Olsztyniakw przebiega?opod surowe dyktando g?sto padaj?cego deszczu, ale za to pogodna niedziela pozwoli?a na ukazanie potencja?u jaki tkwi w prostym pomy?le skumulowania w ci?gu dwch dni wielu dyscyplin organizowanych w ramach Olsztyn.Aktywnie! Osi?Aktywnego! Weekenduby?a graterenowa, w ktrej mogli uczestniczy? wszyscy ch?tni biegacze, rowerzy?ci i spacerowicze.

 
niedziela, 19 czerwca 2011 08:09


Po naszych doniesieniach (artyku? > tutaj> tutaj) o niew?a?ciwej jako?ci nawierzchnidwch drg rowerowych(ul. Witosa i Wilczy?skiego) czerwonyasfalt jest w?a?nie "zwijany"...
Na szcz??cie nie na zawsze- wykonawcatej inwestycjiwybra? po prostu taki sposb naprawy gwarancyjnej iwspomnianeodcinki nied?ugo znowu b?d? przejezdne. Dziwi tylko zapowied? ponownego wyboru czerwonej barwy nawierzchni, zw?aszcza, ?e na niedawno otwartych (zlokalizowanych w bezpo?rednim s?siedztwie) odcinkach na ulicach: Witosa, P?oskiego iJanowiczadrogi rowerowe maj? "naturalny" kolor asfaltu (artyku? i zdj?cia > tutaj).Lokalna prasa pisze o tym tak:

 
Rowerowi policjanci w Olsztynie
poniedziałek, 13 czerwca 2011 23:15


Policjanci w czasie s?u?by je?d?? na rowerach? To coraz mniej egzotyczny widok na ulicach polskich miast. I cho? wci?? funkcjonariuszy i funkcjonariuszekw taki sposbpatroluj?cych miasto nie napotkamy zbyt wielu, to na pewno warto zastanowi? si? nad mo?liwo?ciami upowszechnienia tego rodzaju s?u?by. Aby uczy? si? od najlepszych, w dniach 17-19 czerwcana zaproszenie Prezydenta Olsztyna oraz Komendanta Wojewdzkiego Policji w Olsztynie przyb?dzie 4-osobowa delegacja holenderskich policjantw, oczywi?cie wyposa?ona w s?u?bowy sprz?t. Oprcz spotka? roboczych w gronie fachowcw,odb?d? si? tak?e spotkania otwarte Holendrw z mieszka?cami Olsztyna.

 
Aktywny! Weekend w Lesie Miejskim
poniedziałek, 13 czerwca 2011 16:53


Czy salon jest odpowiednim miejscem do urz?dzania zabawy? Czy w salonie mo?na biega?? Czy po salonie powinni?my je?dzi? na rowerze? I to jeszcze z dum? i rado?ci?? Spokojnie, wszystko jest na odpowiednim miejscu, je?li biegi, przeja?d?ki i podchody odb?d? si? w Lesie Miejskim, czyli na terenie, ktry z pewno?ci? mo?na nazwa? zielonym salonem Olsztyna. Cho? raz w roku warto pokaza?, ?e ten teren i korzystaj?cy z niego ludzie tworz? pozytywn? wsplnot?. Niech raz w roku Las Miejski a? kipi od rozmaitych form aktywno?ci Olsztynian!
Aktywny! Weekend zaplanowany na 18-19 czerwca b?dzie takim w?a?nie czasem- pe?nym zabawy, ruchu i mile sp?dzonych chwil. Na wyj?tkowe traktowanie mog? oczywi?cie liczy? wszyscy, ktrzy odwiedz? Las Miejski na rowerach:)

 
Miasto*Mozaika > wyniki i foty


Niecz?sto zamieszczamy relacje z imprez, ale na tzw. alleycata (rowerowa gra miejska wzorowana na wy?cigu kurierw rowerowych) trzeba by?o w Olsztynie tak d?ugo czeka?, ?e ma?e sprawozdanko nie zaszkodzi. Zw?aszcza, ?e inicjatywa wypali?a nad wyraz dobrze:)

 
Otworzyli... czyli buduj? dalej
wtorek, 31 maja 2011 18:17


Z rzadko spotykan? pomp? (relacja GW, relacja GO, relacja Olsztyn24) otwarto nowe odcinki ulic na Jarotach: P?oskiego (przed?u?enie al. Sikorskiego w stron? Butryn) i Witosa (przed?u?enie tej ulicy od skrzy?owania z ul. Kanta). Z punktu widzenia rowerzystw nie mo?na jeszcze mwi? o sukcesie, poniewa?... infrastruktura rowerowa i piesza jest jeszcze w budowie. Dodatkowo, wykonawca drg rowerowych (Warmi?sko-Mazurskie Przedsi?biorstwo Drogowe)ju? po kilku miesi?cachod realizacji (pisali?my o tym >> tutaj) musia? wykonywa? znacz?ce naprawy pop?kanej nawierzchni asfaltowej barwionej na czerwono.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 21