Po IX Rajdzie "Vell vincere"
czwartek, 15 października 2009 12:54

W weekend zako?czy?a si?rywalizacja na trasach rowerowych zorganizowanych w ramach IX Rajdu na Orientacj? "Vell vincere". Jak zawsze by?a to rywalizacja z trudno?ciami terenu, pogod? i w?asnymi umiej?tno?ciamiradzenia sobie w nieznanym terenie. A by? to nawet przys?owiowy "ciemny las", poniewa? zawodnicy i zawodniczki zmagali si?za dnia, ale tak?ew nocy.

 
środa, 07 października 2009 13:24

Po dok?adnym zapoznaniu si? ze wszystkimi materia?ami sk?adaj?cymi si? na Program budowy uk?adu drg rowerowych na terenie miasta Olsztynawykonany na zlecenie Miejskiego Zarz?du Drg iMostw w Olsztynie przez konsorcjum sp?ki WYG International i stowarzyszenia Zielone Mazowszestwierdzam, i? dokument ten w sposb fachowy i rzetelny nakre?la kierunki, w ktrych nale?y rozwija? rowerow? sie? drogow? na terenie Olsztyna w latach 2010- 2016.

 
w sprawie "rekreacji"
piątek, 02 października 2009 13:42

01 pa?dziernika w olszty?skim Ratuszu odby?o si? spotkanie Prezydenta Szmita z przedstawicielami kilku miejskich wydzia?w w sprawie bie??cych dzia?a? zwi?zanych z rozszerzaniem oferty skierowanej do mieszka?cw zainteresowanych rowerow? rekreacj?. Obecny na spotkaniu Miros?aw Arczak zacz?? od zdefiniowania tej?e rekreacji, ktr? wszyscy obecni zdawali si? rozumie? w odmienny sposb...

 
IX Rajd na orientacj? "Vell Vincere" - 10-11.10.2009

10 i 11 pa?dziernika nadarzy si? kolejna okazja do sprawdzenia swojej szybko?ci, sprytu i wytrzyma?o?ci. Rajd na oriantacj? "Vell vincere" /"z ?ac. pragnienie zwyci?stwa/ nie jest imprez? ektremalnie trudn? czy wymagaj?c?. Dodatkowo, w nidziel? zaplanowano tras? "family", ktra w ultraprzyjemny sposb przybli?y specyfik? jazdy na orientacj?.

 
czwartek, 24 września 2009 21:11

Po wakacyjnej labie powrci?a do aktywno?ci Parlamentarna Grupa do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej. 22 wrze?nia by? okazj? do zaprezentowania poselskich propozycji zmian w polskich przepisach ruchu drogowego.

Warto w??czy? si? w te dzia?ania podpisuj?c petycj? skierowan? do wszystkich cz?onkw Grupy, poniewa? bez znacz?cego nacisku spo?ecznego zaproponowane zmiany mog? po raz kolejny zagin?? w ustawodawczych czelu?ciach Sejmu...

 
środa, 23 września 2009 08:31
Trzy profesjonalne stojaki rowerowe pojawi?y si? w Olsztynie. Stan??y przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. ?o?nierskiej.

Okazj? by? obchodzony wczoraj Europejski Dzie? bez Samochodu. - Stojaki wygl?daj? jak odwrcona litera "U", d?uga na 1 metr, a wysoka na 80 cm - mwi Miros?aw Arczak, rowerowy aktywista. - ??cznie pojawi si? ich 12. W nast?pnej kolejno?ci ustawione zostan? przy SP 34 przy ul. Herdera.
Gazeta Wyborcza2009-09-22 18:17
 
kwartalnik do wzi?cia
poniedziałek, 21 września 2009 23:27

Ju? od jutra /22 wrze?nia/ b?dzie dost?pny najnowszy numer papierowej wersji rowerowy.olsztyn.pl! W numerze:
- kompletny kalendarz imprez na nadchdz?ce tygodnie
- du?o o realnym obrazie stanu rowerowej infrastruktury parkingowej w mie?cie
- kolejny test ze stoperam w r?ku z cyklu "ci??kie ?ycie na street'cie"
- 2 nowe felietony wydumane podczas jazdy olszty?skimi ulicami
- subiektywny test zapi?? rowerowych
- i inne...
Do ka?dego egzemplarza tradycyjnie do??czyli?my kolorow? pocztwk? pt. "rowerowy Olsztyn".

 
konsultacje spo?eczne!
poniedziałek, 21 września 2009 22:47

W najbli?szy czwartek (24.o9) w Urz?dzie Miasta w Olsztynie odb?dzie si? spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych budow? drg rowerowych w Olsztynie. Pe?na wersja materia?w, ktre zostan? przedstawione podczas tego spotkania zamieszczono na specjalnej stronie: www.olsztyn.zm.org.pl.

 
GW: B?d? dobre stojaki na rowery.
poniedziałek, 21 września 2009 08:01
Starania cyklistw, by w mie?cie w ko?cu by?y bezpieczne stojaki na rowery, sko?czy?y si? sukcesem. Na pocz?tek stan? przy dwch olszty?skich podstawwkach. Nast?pne b?d? tak?e w centrum Olsztyna. Konstrukcje w kszta?cie litery "U" zostan? ustawione w Olsztynie dok?adnie w Europejski Dzie? bez Samochodu, czyli 22 wrze?nia.
 
Tak zapowiedzia? Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. A we wtorek, podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu, kierowcy b?d? mogli bezp?atnie korzysta? z komunikacji miejskiej.
 
Rowerowe drzewko
poniedziałek, 21 września 2009 01:21

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrwnowa?onego Transportu olszty?scy rowerzy?ci/-stki zostali zaproszeni przez Urz?d Miasta do posadzenia jednego z 42 drzewek, symbolizuj?cych zielone p?uca miasta.

 
Dzie? Bez Samochodu- pe?ny program
piątek, 18 września 2009 08:12

W jednej pigule podajemy informacje o wszystkich inicjatywach rowerowych
przewidzianych w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, ktry w naszym warunkach przekszta?ci? si?w prawdziwy Olszty?ski Tydzie? Bez Samochodu:)

 

Miasto zezwoli cyklistom na jazd? po uliczkach Starego Miasta, otwartym dotychczas tylko dla pieszych. O takie zezwolenie mi?o?nicy jedno?ladw starali si? od kilku lat. Po drugiej stronie barykady stoj? mieszka?cy skar??cy si? wci?? na rowerzystw.

http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,6914814,Starowka_dla_rowerzystow__ale_nie_dla_szalencow.html

?rd?o: Gazeta Wyborcza Olsztyn

 
III rajd na orientacj? "Orientuj si?!" po terenie gminy Dywity - 23 sierpnia - niedziela

Zabawa polega na szukaniu punktw kontrolnych ukrytych w terenie.W zale?no?ci od kategorii (indywidualna, dru?ynowa, rodzinna)przejechanie trasy nie powinno zaj?c wi?cej ni? 3-4 godziny.Na start przed budynkiem Urz?du Gminy w Dywitach mo?na przyje?d?a? wgodzinach 11:oo-11:3o.

Wyposa?enie: sprawny rower, ubir odpowiedni do warunkw pogodowych,co? do pisania, sprawny zegarek. Mapy i instrukcje zaliczenia trasyb?d? wr?czane na starcie.

Udzia? bezp?atny. nagrody rzeczowe za najlepsze wyniki w poszczeglnych kategoriach. Bezp?atny bufet na trasie i na mecie.Zapisy i pozosta?e informacje: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przedstartem.

org.: Stowarzyszenie "Nasza wie?" Fr?czki, Klub "4R" W-M PTTK - Olsztyn
wsp?praca: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urz?d Gminy w Dywitach

 

Witam w pe?ni wakacyjnego wypoczynku:) Oto propozycje rowerowych imprez na najblizsze dni:

26 lipca /niedziela/
Ratuszowy Rajd Rowerowy pod has?em "Rowerowe Fr?czki", czyli okazja do
odwiedzenia terenw gminy Dywity i udzia?u w IV Powiatowym Zlocie Rowerowym.
Trasa: Olsztyn-Dywity-R?nowo-Nowe W?ki-Tu?awki-Fr?czki-Olsztyn (58km).
W programie: konkursy i zawody z nagrodami, besp?atny bufet, rowerowy qiuz, loteria fantowa.
Specjalnym wydarzeniem b?dzie PO?WI?CENIE ROWERW przez ksi?dza miejscowej parafii.
org.: Stowarzyszenie "Nasza wie?" Fr?czki, Stowarzyszenie "Ko?odrom"

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 20 z 21