sobota, 31 grudnia 2011 13:47

W jednej z olszty?skich kamienic trwa cicha batalia o rower pozostawiony w piwnicy.  

 

 

 

 

 

Mieszka?cy utyskuj? na utrudnone przej?cie do swoich piwnic z powodu stoj?cego pod ?cian? roweru, a co ciekawe, nie maj? do kogo skierowa? swoich pretensji, poniewa? jego w?a?ciciel/-ka pozostaje nieznany/-a.
Zarz?d Wspólnoty Mieszkaniowej wystosowa? wi?c "urz?dowe pismo" do tej osoby z ??daniem usuni?cia roweru i zagrozi? "odci?ciem k?ódki", a nast?pnie "wyrzuceniem roweru na ?mietnik".
Termin tego ultimatum up?ywa 31 grudnia 2011 r.

Czekamy na kolejny sygna? od naszego Czytelnika w sprawie tego sporu.