Zmiany na Wojska Polskiego


Jeszcze przez oko?o rok aleja Wojska Polskiego nie b?dzie zbytlubian? arteri?, poniewa? tyle w?a?nie ma trwa? jej przebudowa. Dzi? mia?o miejsceustalenie ma?ej korekty przysz?o?ciowego przebiegu drogi rowerowej zaplanowanej wzd?u?jezdni.

Zmiana jest niewielka, bo obejmuje kilkudziesi?ciometrowy odcinek, ktry pierwotnie mia?biecpo zachodniej stronie al. WP poczynaj?c od p?nocnej strony skrzy?owania al. WP z ul. Jagiello?sk?,mia? przeci?? ul. Kasprowicza i po??czy? si? z drog? rowerow?, ktra istnieje obecnie.
Po zmianie, projektowanadroga rowerowa b?dzie wiod?a po wschodniej stronie al. WPdo skrzy?owania z ul. Kasprowicza i ?eromskiego i tam (po po?udniowej stronie) b?dzie zlokalizowany przejazd rowerowy na zachodni? stron? al. WP.Zastrze?enia budziprzerzucanie drogi rowerowejze strony wschodniej na zachodni? i spowrotem na odcinku oko?o 350 metrw.Jest prawie pewne, i? lokalni cykli?ci nie b?d? stosowa? zaproponowanego rozwi?zania i cz?ste b?d? przypadki jazdy chodnikiem (przy by?ym kinie "Grunwald", siedzibie MZPiTU i stacji Lukoil). Projektanci uzasadniaj? konieczno?? przejazdu na drug? stron? w?skim chodnikiem wzd?u? stacji Lukoil, ktry pojawi si?po otwarciuzatoki autobusowejwraz z kioskiem.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież