Inni o nas
Nie jeste?my leniuchami

By?oby cudownie, gdyby?my przekonali ludzi, ?eby na jeden dzie? zostawili auta pod domem i wsiedli na rowery - mwi Miros?aw Arczak, wsp?organizator Weekendu bez Samochodu - Fajna propozycja - zapewnia nas pan Tadeusz, mieszkaniec ul. Ko?ciuszki.
To jak z paleniem. Masz do wyboru: wydawa? pienidze, tru? siebie i innych lub rzuci? palenie i za te pienidze wyjecha? na Hawaje - mwi Kamil Romantowicz, student ochrony ?rdodowiska UWM. - Tak samo jest, kiedy masz do wyboru samochd lub rower. Je?li wsiadasz na ten drugi, kiedy to tylko mo?liwe, oszcz?dzasz na paliwie i dbasz o zdrowie.
Kamila Romaniewicza spotkali?my przed bibliotek na starwce.Przyjecha? wypo?yczy? ksi?ki.Oczywi?cie rowerem - Doje?d?am nim szybciej ni? zat?oczonym autobusem - dodaje.
Opini? studenta UWM podziela Miros?aw Arczak, organizator akcji Weekendu bez Samochodu, ktry rozpocz? si? w pitek.
- Nie wysilajc si?, z centrum do p?tli autobusowej przy ul.Parkowej doje?d?am o jakie? 7 minut szybciej ni? autobus - zapewnia Miros?aw Arczak. - Samochodu na tej trasie nie wyprzedz?, bo ma?o skrzy?owa?, ale jadc z centrum do Kortowa w godzinach szczytu samochody zostaj daleko w tyle.
Ci, ktrzy nie dowierzaj, ?e to mo?liwe, b?d si? mogli o tym przekona? w czasie Weekendu bez Samochodu. Zorganizowa?a go Kampania Olsztyn dla Rowerw, ktra chce przekona? olsztyniakw do jazdy na dwch k?kach. Przez ca? sobot? w amfiteatrze b?dzie trwa?o bicie rokordu w je?dzie rowerem w k?ko. w niedziel? spod ratusza wyrusza wycieczka po lasach ?a?skich, w okolicach Rusi.
Czy idea weekendu bez samochodu spodoba si? olsztyniakom? Stare Miasto, oko?o godz. 14. Spory ruch. Ko?o kona Awangarda spotykamy pana Tadeusza, mieszka?ca ul. Ko?ciuszki. Razem z ?on przyjecha? na zakupy. samochodem... - Ale hola,hola.. To,?e przyjecha?em samochodem a mieszkam kilka ulic dalej, nie oznacza, ?e leniuch jestem i ?e nie je?d?? rowerem - mwi pan Tadeusz. - Pozory myl. Prawie codziennie je?d?e z ?on na rowerze po parku Kusoci?skiego i ja na pewno przyjad? w sobot? rowerem na t? imprez? w amfiteatrze - zapewnia.
- Prosz? spojrze?.Jest mnstwo ludzi, ktrzy lubi rowery - dodaje jego ?ona i zaczyna liczy?.- Raz, dwa, trzy...
Przez niespe?na 10 min. obok Awangardy przejecha?o 14 rowerzystw.
Damian ktry codziennie doje?d?a rowerem do firmy przy ul.Dbrowszczakw, uwa?a, ?e wi?cej olsztyniakw polubi?oby ten ?rodek transportu, ale... do porzucenia auta zniech?ca ich jednak brak parkingw dla rowerw. - W ca?ym Olsztynie jest tylko 50 stanowisk do parkowania - mwi. - Mo?na przyczepi? do nich tylko przednie ko?o, ktre z?odzieje odkr?caj w kilka sekund.
Ten problem chcieli za?atwi? cz?onkowie Kampanii Olsztyn dla Rowerw. - Proponowali?my w?adzom miasta ustawienie specjalnych stojakw na rowery, ktre ?wietnie sprawdzaj si? w Gda?sku- Ratuszowi pomys? si? nie spodoba?.Na razie pozostaj nam barierki, latarnie i por?cze.

Micha? Bartoszewicz

Nasz Olsztyniak 27 czerwca 2004

O minut? d?u?ej

Czy mo?na je?dzi? rowerem zataczajc tras? po obwodzie ko?a w olszty?skim amfiteatrze przez jedena?cie godzin bez ustanku? - Mo?na.W tym roku trasa zaj??a mi 650 minut - mwi Miros?aw Arczak, stydent V roku zootechniki UWM. Trwa akcja "Weekend bez samochodu".
Akcj? zorganizaowano z okazji ?wiatowego Dnia bez Auta. Ale by? te? inny wa?ny powd- popularyzowanie zdrowego stylu ?ycia. Dzi? wszyscy zwolennicy rowerowych wypraw mog do?czy? do Ratuszowego Rajdu Rowerowego. Start przewidziano na godz. 10 spod ratusza. Wszyscy ch?tni mog przy?aczy? si? do wyprawy. Warunki? Trzeba mie? rower i dobry humor.- Trasa liczy 35 km. i prowadzi przez Lasy ?a?skie do okolic Rusi. Na miejscu b?dzie ognisko, konkursy, pocz?stunek dla uczestnikw i mnstwo atrakcji - zach?ca Mirek
Akcja realizowana jest od pitku. Ju? wtedy po olszty?skich ulicach mkn??a parada ubranych na zielono rowerzystw. Niestrudzonym uczestnikom rozdano nagrody. Szcz??liwcy otrzymali m.in. bidony, ksi?ki i inne akcesoria rowerowe.Co wi?cej, tych najbardziej wytrwa?ych upami?tniono na zdj?ciach, ktre wkrtce powi?ksz kolekcj? w Galerii Olszty?skich Rowerzystw (www.rowerowyolsztyn.prv.pl). A wytrwa?o?ci trzeba by?o niema?ej. W sobot? zawzi?cie bito bito rekord czasu jazdy w k?ko. Do uczestnikw do?cza?y nawet ma?oletni rowerzy?ci, abt cho? przez chwil? potowarzyszy? starszym kompanom.

Marta Kowalczyk

Gazeta Olszty?ska 27 czerwca 2003

Przyjecha? i si? wy?o?y?

Pechow opraw? mia?o wczorajsze spotkanie miejskich urz?dnikw z rowerzystami. W przerwie jeden z go?ci tak nieszcz??liwie si? wywrci? na rowerze, ?e "wyldowa?" w szpitalu.
Warsztaty szkoleniowe na temat komunikacji rowerwej w mie?cie to pomys? cz?onkw kampanii "Olsztyn dla rowerw". Z tej okazji zjawi? si? w Olsztynie Marcin Chy?a, Roger Jackowski i Tadeusz Kopta, przedstawiciele Gda?skiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego.
Do wypadku go?cia z Gda?ska dosz?o w czasie przerwy w spotkaniu. - A kurat wracali?my z obiadu- opowiada Maciej Turowski, cz?onek kampanii "Olsztyn dla rowerw". - Rower pana Kopty dos?ownie z?ama? si? w p?, gdy wje?d?a? na kraw??nik. On sam uderzy? g?ow w chodnik i trafi? do szpitala.To by? nieszcze?liwy wypadek.
Zanim do niego dosz?o, Tadeusz Kopta i pozosta?a dwjka go?ci z Gda?ska prowadzili wyk?ad w ratuszu.
- Opowidali o realizacji projektu w Gda?sku - relacjonuje Maciej Turowski. - Tam wszystko si? ?wietnie rozwija. Projekt uzyska? bardzo du?e dostacje na trasy rowerowe i promocj? dwch k?ek. Namawiali nas te?, by stwoerzy? jaki? komitet, ktry doradza?by prezydentowi miasta w sprawie inwestycji dotyczcych rowerw. W Trjmie?cie si? to sprawdzi?o.
Druga cz??? spotkania odby?a si? zgodnie z planem mimo wypadku. Na t? cz??? zaproszeni zostali urz?dnicy miejscy, ktrzy odpowiadaj za projektowanie i wykonywanie ulic i chodnikw.
- Pracowali?my z mapami miasta i zastanawiali?my si?, co mo?na zrobi? na konkretnych skrzy?owaniach, ?eby u?atwi? ?ycie rowerzystom i jednocze?nie nie utrudnia? go kierowcom - mwi Turowski.- My?l?,?e wysz?o od nas kilka niez?ych pomys?w.
Zdaniem Paw?a Jaszczuka, dyrektora Miejskiego Zarzdu Drg, Mostw i Zieleni, takie konsultacje s potrzebne. - Specjalnie wys?a?em na nie m?odego in?yniera, ktry dopiero niedawno sko?czy? studia - mwi Jaszczuk - Ma ?wie?e spojrzenie i nie?le si? dogaduje z m?odymi lud?mi. Nied?ugo b?dziemy przygotowywa? prezentacj? na temat ?cie?ek rowerowych i na pewno we?miemy pod uwag? sugestie olszty?skich rowerzystw.

Rados?aw Pa?dziorko

Gazeta Olszty?ska 7-8 czerwca 2003

?wi?towali w siode?ku

?eby uczci? jubileusz 650-lecia Olsztyna, rowerzy?ci postanowili wytrzyma? na rowerze 650 minut.Uda?o si? to jednemu z nich.Ten wyczyn mo?e trafi? do "Ksi?gi rekordw".
Klomb przed I LO, stylizowany na makiet? Olsztyna, sta? si? w pitek obiektem ?ywego zainteresowania przechodniw.
Wszystko za spraw grupy rowerzystw, ktrzy od samego rana kr?cili k?ka wok? kwietnika. Najwytrwalsi deklarowali, ?e wytrzymaj na rowerach dok?adnie 650 minut.Dlaczego akurat tyle? Bo to ich sposb uczczenia zbli?ajcych si? urodzin miasta i ?wiatowego Dnia bez Samochodu.
- Wystartowali?my o godz. 9.10 - mwi? nam w czasie krtkiego postoju Maciej Turowski, jeden z organizatorw happeningu. - O godz. 20 minie dok?adnie 650 minut i wtedy ko?czymy jazd?.
W imprezie uczestniczyli przedstawiciele siedmiu olszty?skich stowarzysze? skupiajcych rowerzystw. Happening "650 minut dooko?a Olsztyna" to element inicjatywy spo?ecznej "Olsztyn dla rowerw", ktrej celem jest promowanie wszelkich form wypoczynku z wykorzystaniem dwch k?ek.
- Nie ka?dy uczestnik naszej akcji zostanie do ko?ca - mwi? Maciej Turowski - Niektrzy maj obowizki, do ktrych musz wrci? w cigu dnia. Ale je?li znajd si? tacy, ktrzy wytrzymaj na rowerach ca?e 650 minut, zg?osimy osigniecie do "Ksi?gi Rekordw Niecodziennych i Osobliwo?ci".
Wytrzyma? jeden. Przejecha? w sumie 160 km. Wniosek o wpisanie tego rekordu trafi niebawem do autorw "Ksi?gi Rekordw".
Z racji prby ustanowienia rekordu, nie wypada?o nam przeszkadza? rowerzystom. Uda?o nam si? jednak pods?ucha? rozmowy dwjki z nich. - Wyliczy?em, ?e je?li zosytaniemy do ko?ca imprezy, zrobimy oko?o 2600 k?ek wok? makiety, "na oko" 150 km - stwierdzi? jeden z uczestnikw happeningu.
Zdaniem Anny Mrwczy?skiej, pe?nomocnika prezydenta miasta ds. obchodw 650-lecia miasta Olsztyna, inicjatywa olszty?skich rowerzystw jest bardzo cenna.
- Najwa?niejsze, ?e promuj przy tym rowery, aktywny wypoczynek, zdrowy tryb ?ycia- uwa?a Mrwczy?ska. - Je?li z okazji 650-lecia przyjm si? u nas tradycje rowerowe, tym lepiej dla miasta.

Rados?aw Pa?dziorko

Gazeta Olszty?ska 29 maja 2003

Rowerem dooko?a jubileuszu

650 minut jazdy rowerem wok? makiety Olsztyna. W taki sposb uczestnicy kampanii Olsztyn dla Rowerw b?d fetowa? 650- lecie miasta.
W przysz?y pitek na skwerze przed I Liceum Oglnokszta?ccym stanie tekturowa makieta Olsztyna. Przez 11 godzin, czyli 650 minut, ka?dy, kto chce, b?dzie mg? je?dzi? rowerem wok? makiety.
Start zaplanowano na godzin? 9, zako?czenie na 20. A potem b?dzie fina?owa impreza w pubie Boom Town.
- Najpierw chcia?em je?dzi? sam i pobi? rekord Guinessa w je?dzie rowerem - opowiada Mirek Arczak, student UWM, jeden z inicjatorw. - Okaza?o si?, ?e zbyt d?ugo musia?bym za?atwia? formalno?ci z wpisem do Guinessa, zmieni?em wi?c koncepcj?. Dooko?a skweru b?dzie mg? je?dzi? ka?dy, kto b?dzie chcia? i tak d?ugo, ile wytrzyma. Ja oczywi?cie mam zamiar peda?owa? ca?e 11 godzin...
- To b?dzie nasz wk?ad w obchody jubileuszu miasta - dodaje Maciek Turowski, drugi z inicjatorw.
Zapowiadaj, ?e makiet? zrobi sami, a zm?czenia si? nie boj. 11-godzinny rekord zamierzaj zg?osi? do Ksi?gi Rekordw Niecodziennych i Osobliwo?ci.
- Oby tylko pogoda dopisa?a. Wiadomo, im wi?cej ludzi przyjdzie, tym b?dzie lepiej - podsumowuje Maciek Turowski.
Ilu rowerzystw we?mie udzia? w nietypowym rajdzie, jeszcze nie wiedz. Swj akces zg?osi?o na razie ok. 20 osb.
W?adze miasta akceptuj pomys?. - Bardzo dobra inicjatywa, sam ch?tnie przyjd? i popatrz? - zapowiada prezydent Jerzy Ma?kowski.
To nie pierwsza akcja uczestnikw kampanii Olsztyn dla Rowerw. W ka?dy ostatni pitek miesica organizuj przejazd rowerami ulicami miasta. Mirek i Maciek podkre?laj, ?e w przeciwie?stwie do innych miast, w Olsztynie wszystko odbywa si? legalnie, za zgod s?u?b porzdkowych.
Do kampanii w?czy?y si? m.in. stowarzyszenia Vegan Active, Ko?odrom, klub turystyki rowerowej PTTK, kolarski klub Fan.
- Chodzi nam przede wszystkim o propagowanie zdrowego trybu ?ycia - t?umaczy Mirek Arczak.

Ewa Sieroci?ska

Gazeta Wyborcza 2 maja 2003

Na skrzy?owaniu ul. Ba?tyckiej i Brzozowej b?dzie sygnalizacja

Mieszka?cy Likus doczekaj si? wreszcie ?wiate? na skrzy?owaniu ul. Ba?tyckiej i Brzozowej. Z planw drogowcw ciesz si? nie tylko mieszka?cy osiedla, ale rwnie? rowerzy?ci
- O ?wiat?a na skrzy?owaniu walczyli?my od kilku lat - opowiada Kazimierz Go??biowski z olszty?skich Likus. - Rada osiedla s?a?a pisma do ratusza w tej sprawie kilka razy w roku. Wielu mieszka?cw pisa?o indywidualnie. Zawsze jednak s?yszeli?my, ?e nie ma potrzeby monta?u sygnalizacji w?a?nie na tym skrzy?owaniu.
K?opoty zmotoryzowanych mieszka?cw osiedla przybiera?y na sile. - Coraz trudniej wyjecha? autem z Likus w ul. Ba?tyck w lewo w kierunku Gutkowa - mwi Joanna Wieczorek, mieszkanka osiedla. - W godzinach szczytu trzeba czeka? po kilkana?cie minut. Skrzy?owanie blokuje si?.
Po kolejnych badaniach nat??enia ruchu na ul. Ba?tyckiej drogowcy w ko?cu zmienili zdanie. - Liczba aut na tej trasie rzeczywi?cie wzros?a w cigu roku - mwi Zbigniew Gustek z miejskiego dzia?u in?ynierii ruchu.
Budow? ?wiate? na skrzy?owaniu ul. Ba?tyckiej i Brzozowej wpisano do planu bud?etowego. W?a?nie dobiega ko?ca przetarg na monta? sygnalizacji. Jak obiecuj drogowcy, ?wiat?a zaczn dzia?a? ju? w po?owie czerwca.
Propozycje usprawnienia ruchu na tym skrzy?owaniu maj te? rowerzy?ci. Po obu stronach ul. Ba?tyckiej biegnie ?cie?ka rowerowa. Przedstawiciele olszty?skiego Ko?odromu i stowarzyszenia Vegan Active zabiegali o budow? sygnalizatora i przejazdu dla rowerzystw. - Aby dosta? si? na drug stron? ulicy Ba?tyckiej, musimy zsiada? z roweru i przeprowadza? go. To dla nas naprawd? du?e utrudnienie - mwi rowerzy?ci.
Podczas budowy sygnalizacji drogowcy uwzgl?dni ich pro?by.
- Bardzo dobrze, ?e taka propozycja jest zg?aszana jeszcze przed monta?em sygnalizacji - dodaje Gustek.
Zapewnia, ?e na skrzy?owaniu powstanie tak?e sygnalizacja i przejazd dla rowerzystw.

cha

Gazeta Wyborcza 25 kwietnia 2003

W pitek happening rowerowy

Rowerzy?ci z Olsztyna zaczynaj w pitek kolejny sezon manifestacji na ulicach miasta. Tak jak w czasie ubieg?orocznych akcji chc zwrci? uwag? na brak ?cie?ek rowerowych. Tym razem nie b?d jednak blokowa? ulic
Akcja mi?o?nikw jazdy rowerem odb?dzie si? pod has?em "Olsztyn dla rowerw". Podobne akcje odbywa?y si? ju? w poprzednim roku. Rowerzy?ci spotykali si? co miesic w centrum Olsztyna i w godzinach szczytu jechali g?wnymi ulicami miasta. Powstawa?y korki, interweniowa?a policja
Rozpoczynajce si? dzi? przejazdy maj odbywa? si? co miesic. Jednak, jak zapewniaj organizatorzy, tym razem b?d wyglda?y inaczej. Dzi? pierwsza akcja. Pocztek o godz. 17.30 przed olszty?skim ratuszem.
Marek Uhlenberg: Zwrcenie uwagi na brak ?cie?ek by?o celem waszych poprzednich akcji. Czy dzi?ki nim co? si? zmieni?o?
Maciej Turowski, jeden z organizatorw akcji: ?cie?ek w mie?cie wci? brakuje, ale zdajemy sobie spraw?, ?e ich budowa to wieloletni proces i potrzeba na to pieni?dzy. Wierzymy jednak, ?e dzi?ki akcji w przysz?orocznym bud?ecie znajdzie si? na ten cel wi?cej pieni?dzy.
Podczas poprzednich akcji dochodzi?o do konfliktw mi?dzy rowerzystami a policj...
- To nas wiele nauczy?o. Teraz chcemy, by imprezie towarzyszy? przyjazny klimat. Podczas przejazdu, b?dziemy promowali jazd? rowerem, a nie utrudniali ?ycie kierowcom. Sami zorganizowali?my grup? osb pilnujcych porzdku, b?dziemy zajmowa? tylko jeden pas ruchu i przestrzega? zasad ruchu drogowego. Do zabawy zaprosili?my te? stra? miejsk. Komendant obieca?, ?e kilku stra?nikw przyjedzie na nasz akcj? swoimi rowerami.
Z plakatw informujcych o akcji wynika, ?e ubranie ka?dego uczestnika ma posiada? zielone elementy. Dlaczego?
- Dla zabawy. Kolory dominujce w czasie przejazdu b?dziemy zmienia?. W maju kolorem wiodcym b?dzie ??ty, a w czerwcu niebieski.

uhli

Gazeta Wyborcza 17 kwietnia 2003

Rowerzy?ci u drogowcw

?cie?ki rowerowe w Olsztynie s ?le oznakowane, jazda po nich zagra?a bezpiecze?stwu rowerzystw i pieszych - alarmuj cz?onkowie Stowarzyszenia Vegan Active

O szybk interwencj? Stowarzyszenie zwrci?o si? do Miejskiego Zarzdu Drg, Mostw i Zieleni. Istniejce w mie?cie, ?le oznakowane ?cie?ki wcale nie u?atwiaj jazdy rowerem.
- Najwi?cej k?opotw mamy z pieszymi, gdy? ?cie?ki rowerowe biegn wzd?u? chodnikw i nie s wyra?nie oddzielone - mwi Mirek, jeden z autorw petycji. - W Olsztynie brakuje przeznaczonych wy?cznie dla rowerzystw przejazdw przez jezdni?.
Rowerzy?ci skar? si? te? na brak przejazdw obok przystankw autobusowych. - W oczekiwaniu na autobus piesi t?ocz si? na ca?ym chodniku, wi?c rowerzysta nie mo?e przejecha?. Dochodzi do awantur - mwi Andrzej, rwnie? ze Stowarzyszenia Vegan Active.
- Przejazdy przez jezdni? wymaga?yby budowy nowych sygnalizacji ?wietlnych, a na to nas nie sta? - mwi Zbigniew Gustek z MZDMiZ w Olsztynie. - Jak najszybciej postaramy si?, lepiej oznakowa? ?cie?ki rowerowe.
?cie?ki rowerowe w Olsztynie:
ul. Ba?tycka, Obro?cw Tobruku, Sikorskiego, Synw Pu?ku, Tuwima oraz w Lesie Miejskim wzd?u? al. Wojska Polskiego
w tym roku ?cie?ki rowerowe zostan wyznaczone na chodnikach wzd?u? ul. Krasickiego (od Leclerca do skrzy?owania z ul. Synw Pu?ku), Wyszy?skiego oraz Leonharda

cha

Gazeta Olszty?ska 7 kwietnia 2003

Rowerzy?ci chc nowych ?cie?ek

Zniszczeniem na starwce samochodu z tektury rozpocz??a si? kampania Olsztyn dla rowerw. Sobotni happening to pocztek proekologicznych akcji w mie?cie.

Pomimo silnego wiatru i zacinajcego ?niegu grupa rowerzystw przejecha?a w sobot? ulicami starwki, aby na Rynku dokona? symbolicznego rozprawienia si? z samochodem. Tekturowe auto gniecione ko?ami rowerzystw rozpad?o si? w mgnieniu oka. Przechodnie z zaciekawieniem obserwowali, jak sztuczny pojazd zamienia si? w papierow miazg?.

Organizatorzy wr?czali przechodniom ulotki, w ktrych porwnuj emisj? spalin i cz?stotliwo?? wypadkw z udzia?em r?nych ?rodkw transportu.
- Zale?y nam na u?wiadomieniu, ?e dzi?ki rowerom mo?na ograniczy? zanieczyszczanie powietrza spalinami. To dopiero pocztek naszych dzia?a? - zapewnia Maciek, jeden z organizatorw akcji. - W tym miesicu planujemy jeszcze zorganizowanie przejazd rowerowy dla olszty?skich radnych. B?d mieli okazj? przekona? si?, jak wyglda poruszanie si? rowerem po Olsztynie. B?dziemy te? regularnie przeje?d?a? rowerami przez nasze miasto. Kalendarz imprez rowerowych ustalili?my ju? na najbli?sze dwa miesice.

Olsztyn dla rowerw to inicjatywa ekologiczna, cz??? oglnopolskiej akcji Miasta dla rowerw. Od ubieg?ego roku grupa zapalonych rowerzystw regularnie organizuje happeningi na ulicach Olsztyna. Promuje rowery jako ?rodek komunikacji w mie?cie, aktywny wypoczynek i rekreacj?.

- Przeje?d?ajc regularnie przez olszty?skie ulice staramy si? zwrci? uwag? kierowcw i urz?dnikw - t?umaczy Maciek. - Podobne przejazdy s organizowane na ca?ym ?wiecie. Zale?y nam te? na poprawie bezpiecze?stwa ruchu drogowego. Chcemy wywalczy? jak najwi?cej ?cie?ek dla rowerw odseparowanych od samochodw i przechodniw. W mie?cie s fatalne chodniki.
Rowerzy?ci dodaj, ?e przy odrobinie dobrej woli mo?na zaoferowa? mi?o?nikom ekologicznych jedno?ladw co? wi?cej, ni? dziurawe chodniki i niebezpieczne ulice, takie jak np. ul. Sikorskiego.

Beata Wa?

Gazeta Olszty?ska 21 grudnia 2002

Zbierali pienidze na kuchni? dla bezdomnych

Zebrane w sobot? przez rowerzystw ze stowarzyszenia Vegan Active pienidze starcz na obiady dla bezdomnych na ca? zim?. Olszty?scy rowerzy?ci ze stowarzyszenia Vegan Active urzdzaj nie tylko manifestacje w sprawie budowy ?cie?ek rowerowych, ale tak?e dokarmiaj bezdomnych. Czyni tako jako polski od?am ?wiatowego ruchu "Food not bombs" (Jedzenie zamiast bomb).
Wszystkie koszty ponosz sami. W sobot? stowarzyszenie zorganizowa?o na Starwce rowerow parad?. Poprowadzi? j Miko?aj na rowerze. Miko?aj wszystkim, ktrzy stawili si? na dwch k?kach rozdawa? prezenty - pierniczki w?asnor?cznie upieczone przez cz?onkw Vegan Active i pocztwki.
- Zrobili?my t? parad?, ?eby zebra? pienidze na ?ywno?? dla bezdomnych, a przy okazji aby zwrci? uwag? na to, ?e rowery mog by? pojazdami ca?orocznymi - mwi Maciej Turowski przebrany za Miko?aja. Chocia? rowerzystw przyby?o niewielu - to jednak bicie w b?bny, puste butelki i transparenty zwraca?y uwag? przechodniw.
- Niektrzy ludzie na rowerzystw patrz dziwnie, ale kiedy si? dowiaduj, ?e zbieramy na jedzenie dla bezdomnych, to ch?tnie daj - mwi Magdalena Wilde.
- Teraz po Olsztynie rowerem je?dzi si? do?? trudno. Chodniki ze ?niegu s s?abo uprztni?te, a ulicami nie mog? je?dzi?, bo du?y ruch i nie mam karty rowerowej - dzieli si? wra?eniami Grzesiek Dbrowski. Grzesiek je?dzi rowerem ca?y rok, a przerywa jazd? tylko wtedy, kiedy jest naprawd? du?y ?nieg. - B?dziemy robi? wi?cej takich akcji - zapowiada niezra?ony s?ab frekwencj Maciej Konowski, jeden z organizatorw akcji.
Happening na Starwce trwa? p?torej godziny. Uda?o si? zebra? kilkaset z?otych, co powinno starczy? na obiady na ca? zim?. Jeden garnek zupy (50 litrw) kosztuje 50 z?. Cz?onkowie Vegan Active co niedziel? karmi bezdomnych na Dworcu Zachodnim oraz przy wiadukcie kolejowym.

Lech Krysza?owicz

Gazeta Wyborcza 02-12-2002

Stowarzyszenia rowerzystw domagaj si? budowy ?cie?ek

Prawie 2000 podpisw pod petycj o potrzebie utworzenia ?cie?ek rowerowych w mie?cie zebrali olszty?scy rowerzy?ci. Wczoraj petycj? wr?czono prezydentowi Razem z podpisami, urz?dnikom miejskim przekazano rwnie? uaktualnion wersj? projektu tras rowerowych, ktry spoczywa w ratuszu od 2000 r. i, zdaniem sympatykw bicyklw, nieco si? ju? zdezaktualizowa?. W spotkaniu z prezydentem oraz urz?dnikami uczestniczyli m.in. przedstawiciele stowarzyszenia Ko?odrom oraz Vegan Active. - To dopiero pocztek naszej akcji - zapowiada Mirek Arczak, g?wny inicjator kampanii "Olsztyn dla rowerw". - W mie?cie brakuje ?cie?ek, a te, ktre istniej, nie s ze ze sob po?czone i maj wady techniczne. Chcemy to zmieni? i poprawi?.
Urz?dnicy przyznali, ?e na wiele inwestycji brakuje pieni?dzy. - Jednak ka?da nowa ulica powstajca w Olsztynie, ma w swoim za?o?eniu trakty rowerowe i s one realizowane - mwi? Jaros?aw Bera, zast?pca dyrektora miejskiego zarzdu drg.
Prezydent Olsztyna jest zdania, ?e na wybudowanie nowych ?cie?ek potrzeba te? czasu. - To nie jest kwestia kilku dni, miesi?cy czy roku i ?adne protesty tego nie przy?piesz - mwi
Sympatycy kampanii "Olsztyn dla rowerw" nie rezygnuj jednak z protestw. - Postaramy si? je zalegalizowa? - mwi. - Ale nie zaprzestaniemy propagowania naszej idei.
Obecnie w Olsztynie s trzy g?wne trakty rowerowe: wzd?u? ulic: Sikorskiego, Obro?cw Tobruku i Ba?tyckiej.

Gazeta Olszty?ska 02-12-2002

Nie zawiesimy protestw

Zawieszenie protestw rowerowych na dwa lata zaproponowa? rowerzystom prezydent miasta Jerzy Ma?kowski. Ci jednak na t? propozycj? raczej nie przystan.
Wczoraj w ratuszu z inicjatywy stowarzysze? Vegan Activ, Ko?odrom i rowerzystw z oddzia?u Warmi?sko-Mazurskiego PTTK dosz?o do spotkania olszty?skich cyklistw z Jerzym Ma?kowski.
- ?cie?ek rowerowych nie da si? stworzy? w kilka miesi?cy - powiedzia? na wst?pie prezydent. I zaproponowa? cyklistom, ?eby na rok, dwa zawiesili protesty i dali miastu czas na wybudowanie ?cie?ek.
- Zawieszenie protestw nie wchodzi w gr?. Nie chcemy robi? zadym, anga?owa? policji, ale poprzez sta?y nacisk chcemy zmusza? urz?dnikw do dzia?ania - mwi Miros?aw Arczak z Vegan Activ, ktre od wiosny do zimy co miesic organizowa?o protesty rowerowe. Jego stowarzyszenie zbiera podpisy pod petycj do prezydenta w sprawie budowy ?cie?ek. Ma ich ju? dwa tysice.
Rowerzy?ci spotkaj si? jednak w marcu przysz?ego roku z dyrekcj Miejskiego Zarzdu Drg Mostw i Zieleni. - Wtedy b?dziemy wiedzie?, jaki mamy bud?et i wsplnie ustalimy, co za pienidze przeznaczone na ?cie?ki mo?emy zrobi? - mwi Jaros?aw Bera, zast?pca dyrektora MZDMiZ.
Rowerzy?ci chcieliby jednak, ?eby wcze?niej ?cie?ki sta?y si? przedmiotem obrad Rady Miasta. - Jak radni podejm uchwa?? o ich budowie, to urz?dnicy przestan nas wreszcie traktowa? jak oszo?omw -t?umaczy Ryszard Prtkowski, przewodniczcy Stowarzyszenia Ko?odrom. Teraz w Olsztynie jest ok. 11 km ?cie?ek rowerowych.
Lech Krysza?owicz

Tygodnik Warmi?ski 09-12-2002

Rowerem przez wyboje

Przedstawicieli w?adz miasta spotkali si? 2 grudnia z cz?onkami organizacji rowerowych. Inicjatorem spotkania by?o Stowarzyszenia Ekologiczo-Kulturalnego "Vegan Active". Rozmawiano o rozwoju drg rowerowych w Olsztynie.
Blisko dwu godzinna dyskusja pokaza?a, ?e wszystkie strony bardzo ch?tnie widzia?y by drogi rowerowe w Olsztynie, zgodzili si? rwnie? co do tego, ?e wiele drg rowerowych nie odpowiada przyj?tym standardom, i ?e jest jeszcze du?o do zrobienia. R?nice polega?y jedynie na tym, ?e rowerzy?ci olszty?scy chcieliby, aby prace rozpocz?to natychmiast i z rozmachem, natomiast przedstawiciele w?adz dopiero po uzyskaniu pieni?dzy, ktrych brakuje (bud?et Olsztyna ostatnich lat wystarczy?yby na zbudowanie 200 metrw trasy rocznie!). Umwiono si? na kolejne robocze. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Jerzy Ma?kowski, zast?pca dyrektora MZDMiZ, przedstawiciele policji, stra?y miejskiej, wydzia?u promocji urz?du miasta. Stowarzyszenia Centrum Turystyki Aktywnej "Ko?odrom", Klubu Turystyki Rowerowej przy Warmi?sko-Mazurskim PTTK, klubw kolarskich oraz niezrzeszeni rowerzy?ci.
Maciej Turowski

Tygodnik Warmi?ski 09-11-2002

Kultura na rowerach

W najbli?sz sobot?, 9 listopada, o godzinie 18 w Warmi?skiej Bibliotece Wolno?ciowej zostanie otwarta wystawa zdj?? i plakatw z akcji rowerowych przeprowadzonych w tym roku w Olsztynie.
Zobaczymy rwnie? zdj?cia Masy Krytycznej, czyli czerwcowego zlotu rowerzystw w Warszawie oraz Akcji M1 w Berlinie. Nie zabraknie tak?e nieco starszych fotografii holenderskich ulic z pocztku lat dziewi??dziesitych. Autorem zdj?? jest Marcin Hy?a. Na wystawie obejrzymy oko?o 50 fotografii, upami?tniajcych wszystkie akcje protestacyjne przeciwko brakowi ?cie?ek rowerowych w naszym mie?cie oraz artyku?y, jakie ukaza?y si? z tej okazji w lokalnej prasie.
Zdj?cia b?dzie mo?na oglda? w siedzibie Warmi?skiej Biblioteki Wolno?ciowej przy ul. Grunwaldzkiej 23A/2 (wej?cie od ul. Trby) przez nast?pne dwa miesice. Organizator wystawy, Stowarzyszenie Ekologiczo-Kulturalne "Vegan Active", zach?c rwnie? do korzystania ze zbiorw bibliotecznych. Na czytelnikw czeka 150 tytu?w prasy m?odzie?owej, a tak?e wiele interesujcych pozycji z takich dziedzin jak: feminizm, ekologia, prawa zwierzt i muzyka. - Wiele czasopism i ksi?ek zosta?o sfinansowanych z w?asnej kieszeni. Cz??? z nich pochodzi z Anglii, Szwecji i Niemiec - mwi Maciej Konarski, cz?onek Stowarzyszenia. Wkrtce zostan otwarte dwa nowe dzia?y, m. In. O Unii Europejskiej.
Anna Dziuban

Gazeta Wyborcza 14-09-2002

Na pikiecie g?siego

Podczas wczorajszej demonstracji rowerzystw nie dosz?o do blokady ulic. Cyklistw powstrzyma?y ostrze?enia policji o ewentualnej interwencji.
Rowerzy?ci zebrali si? o godz. 15 przy fontannie na Starym Mie?cie. W sumie by?o ich ok. 30.
Demonstrujc, chcieli zwrci? uwag? w?adz Olsztyna na brak ?cie?ek rowerowych w mie?cie. Na pocztku spotkania zastrzegli jednak, ?e podczas przejazdu przez miasto nie b?d blokowa? ulic. - W przeciwie?stwie do poprzedniej pikiety, nie zajmiemy ca?ego pasa jezdni. Otrzyma?em informacje, ?e b?d nas za to "kosi?" policjanci. Przejedziemy wi?c g?siego - mwi jeden z organizatorw demonstracji.
Cykli?ci rozpocz?li przejazd od ul. Pieni??nego. Cho? nie utrudniali ruchu, widok sznura rowerw zirytowa? kierowcw.
Przy skrzy?owaniu z ul. 22 Stycznia dosz?o do incydentu.
Jeden z rowerzystw zablokowa? wjazd od strony ul. Jedno?ci S?owia?skiej. Wwczas kierowca opla zacz? torowa? sobie drog?, naje?d?ajc na grup? cyklistw. Nast?pnie rowerzy?ci przejechali al. Pi?sudskiego, Dworcow, a w pobli?u dworca PKP skr?cili na os. Zatorze.
Przejazd cyklistw wzbudzi? spore zainteresowanie w?rd przechodniw, ktrzy z ciekawo?ci przygldali si? protestujcym.
- W Olsztynie rzeczywi?ci nie ma warunkw do jazdy rowerem - uwa?a Jzef Szefel - Istniejce ?cie?ki rowerowe nie s ze sob po?czone, co uniemo?liwia przejazd z jednej dzielnicy do drugiej.
Rowerow pikiet? organizuj m?odzi ludzie okre?lajcy si? jako Kolektyw Rote Ermland. Zapowiadaj, ?e za miesic ponownie pojawi si? na ulicach miasta. B?dzie to ju? czwarta pikieta w cigu ostatnich kilku miesi?cy.
Grzegorz Szyd?owski

Gazeta Olszty?ska 08-06-2002

Zadyma na dwch k?kach

Pitkowy zlot rowerzystw, zorganizowany z okazji Olszty?skich Dni bez Samochodu, zako?czy? si? blokad przej?cia dla pieszych i przepychankami z policj.
Rowerzy?ci chcieli zamanifestowa? brak ?cie?ek rowerowych w Olsztynie. Wczorajszy zlot by? ju? trzecim, ale pierwszym w czasie ktrego dosz?o do takich zdarze?.
Gwizdy i obelgi
O godz. 15.20 grupa oko?o 60 rowerzystw wyruszy?a al. Pi?sudskiego gwi?d?c i skandujc co jaki? czas ?Olsztyn dla rowerw?. Zajmowali dwa pasy ruchu. Zdenerwowani kierowcy wykrzykiwali pod ich adresem r?ne uwagi. Po kilkuset metrach drog? cyklistom zajecha? radiowz, ci jednak omin?li go i pojechali dalej.
Spisali dane
Potem policjanci jeszcze raz prbowali zatrzyma? grup? blokujc jej przejazd. Perswazje policjantw spe?z?y na niczym. Wwczas funkcjonariusz zacz? spisywa? dane jednego z ch?opcw. To rozgniewa?o pozosta?ych. Na znak protestu zacz?li przechodzi? z rowerami przez przej?ciem dla pieszych w obie strony. Korek zrobi? si? od ratusza do ul. Dworcowej. Jeden z kierowcw najecha? Polonezem na rower. Ch?opca, ktry d?o?mi uderza? w dach Poloneza, policjanci zabrali do radiowozu.
Wyrzut sumienia
Pod ratuszem rowerzy?ci przyczepili ?a?cuchem do por?czy schodw zdezelowany rower. ? To wyrzut sumienia dla w?adz, a jest taki zdezelowany, bo takie s olszty?skie chodniki ? powiedzia? Arek, jeden z uczestnikw zlotu.
Spod ratusz grupa pojecha?a pod komend? policji, w ktrej za kratkami siedzia? ich kolega. Dy?urny nie chcia? jednak z nimi rozmawia?, ani tym bardziej wpu?ci? do ?rodka. To ich rozsierdzi?o. Tymczasem z drugiej strony drzwi denerwowali si? policjanci. Zatrzymany mia? bowiem na sobie koszulk? z napisem ?Policja to faszystowskie ?winie?. Po godzinie przyszed? po niego ojciec. W pierwszym odruchu zerwa? z syna koszulk?.
Lech Krysza?owicz.
Andrzej Bohdanowicz ? rzecznik Komendy Miejskiej Policji.
Demonstracja by?a nielegalna. Nikt nas o niej nie powiadomi?. Stwarza?a zagro?enie bezpiecze?stwa ruchu drogowego. Policjanci zachowali si? prawid?owo. Chcieli zatrzyma? grup?, aby z jej przywdcami ustali? zasady przejazdu, ale nikt do zorganizowania wiecu si? nie przyzna?. M?ody cz?owiek zosta? zatrzymany za jazd? na rowerze bez uprawnie? i stwarzanie zagro?enia w ruchu drogowym. Stanie przed Sdem Rodzinnym i Nieletnich.