Przejazd rowerowy

Ze wzgl?dw organizacyjno-strategicznych zawieszamy organizowanie regularnych przejazdw. (organizatorzy)

Olszty?ska Masa Krytyczna jest w za?o?eniach, celach i formie wzorowana na Critical Mass- akcji odbywaj?cej si? regularnie od 1992 roku w kilkuset miastach na ca?ym ?wiecie. Generaln? zasad? jest "My nie blokujemy ruchu, my jeste?my ruchem!" oraz brak formalnego organizatora imprezy. Wszystko jest spontaniczne i zazwyczaj zale?y od tego, kto zjawi si? w umwionym miejscu.
Aktualnie w Polsce regularne Masy odbywaj? si? w wi?kszo?ci miastnale??cych do sieci "Miasta dla rowerw", ale ich charakter i formajest bardzo zr?nocowana i zale?y g?wnie od lokalnych uwarunkowa?.

Masajest radosnym ?wi?tem rowerw, wspln? zabaw? wszystkich rowerzystw, momentem, w ktrym bez obaw o bezpiecze?stwo mog? korzysta?z jezdnii s? traktowani jak rwnorz?dni uczestnicy ruchu. Si?? uczestnikw/-czek Masy jest ilo?? i jedno??. Przejazd jest zorganizowany tak, aby mg? w nim wzi?? udzia? ka?dy rowerzysta, bez wzgl?du na wiek, p?e?, umiej?tno?ci, czyrodzaj posiadanegoroweru.

Masa ma bardzo otwart? formu??:mo?na j? potraktowa? jako zwyk?? przeja?d?k? i ubra? si? w "wycieczkowe" ciuchy, mo?na wyst?pi? w strojukolarskim z lycry lub mo?na wytroi?si? w od?wi?tn? koszul?, marynarck? czy garsonk?:) Mo?na w ko?cu Mas? potraktowa? jako swoisty karnawa? i przebra? si? za jak?? posta? i/lub przystroi? rower w specjalne (w zale?no?ci od pomys?u organizatorw) ozdoby.

Olszty?sk? specyfik? s? imprezy, podczas ktrych uczestnicy/-czki przystrajaj? siebie i/lub rowery w jeden kolor oraz przemieszczaj? si? w 15-osobowych kolumnach. Taki podzia? na "grupy"pozwala unikn?? szykan ze stronys?u?b porz?dkowych, obj?? przejazdem wi?ksz? powierzchni? miasta, a jednocze?niekonfrontuje kierowcw z przepisow? grup?rowerow? i uczy ich poprawnych zachowa?. Uczestnikw/-czkiMasy uczula si? aby zadbali o przepisowe wyposa?enie rowerw, poniewa? daje tope?n? gwarancj?, ?e nikt nie b?dzie mia? powodw do utrudnienia wsplnego przejazdu.

Przez d?u?szy czas w Olsztynieobowi?zkowymi miejscami do "masowego" odwiedzenia by?o kilka skrzy?owa? z p?tlami indukcyjnymi, ktre (pomimo obowi?zuj?cych w kraju przepisw odpowiedniego rozporz?dzenia) nie reagowa?y na obecno?? rowerzystw. Wsplnymi si?ami, bez problemu i ca?kowicie legalnie blokowali?my te skrzy?owania, stoj?c (wraz z d?ugimi ci?gami samochodw czekaj?cymi za nami) naczerwonym ?wietlenawet 13 minut!
Na razie z efektw tych rowerowych protestw ciesz? si? tylko... motocyki?ci, poniewa? po niewielkich zmianach ustawie? p?tli indukcyjnych, s? oni "dostrzegani" przez te urz?dzenia.

Teraz troch? o zasadach Masy, ktre powinny by? przestrzegane przez wszystkich Masowiczw/-czki!
- jedziemy w zwartej grupie z pr?dko?ci? oko?o 10 km/h tak, aby wszyscymogli nad??y?
- jedziemy na przepisowo wyposa?onym rowerze
- ka?dy/ka?da bierze udzia? w Masie na w?asn? odpowiedzialno??.
- trasa jest dostosowywana na bie??co w zale?no?ci od ch?ci uczestnikw, warunkw pogodowych i innych czynnikw
- stosujemy si? do zalece? osb, ktre podj??y si?prowadzenia kolumny
- jedziemy tylko pojezdni (nie wje?d?amy na wysepki ichodniki)
- przepuszczamy wszystkie pojazdy uprzywilejowane
- raczej nie wdajemy si? w dyskusje, pyskwki czy przepychanki z kierowcami, chyba, ?estanowi? oni/one realne zagro?enie (wciskaj? si? pomi?dzy rowerzystw w kolumnie, wyprzedzaj? bez zmiany pasa ruchu, gro?? uczestnikom/-czkom, zachowuj? si? wybitnie niekulturalnie, itp.) dla uczestnikw Masy.
Pami?tajmy, ze wszyscy jeste?my odpowiedzialni za przebiegka?dej Masyi tylko od nas zale?y, jak b?dziemy postrzeganioraz czy b?dziemy si? dobrze i beztroskobawi? wspln? jazd?.