Seminarium transportowe w Olsztynie

"Miasta dla Rowerw" wraz z Pani? Ew? Wolak, Przewodnicz?c? Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej zapraszaj? na seminarium naukowe "Miasto dla rowerw - rowery dla miasta. Udzia? spo?eczny w tworzeniu iwdra?aniu polityki zrwnowa?onego transportu". Lokalnym organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" i Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie.

Seminarium b?dzie po??czeniem dwch wzajemnie uzupe?niaj?cych si? elementw:

1. Cz??? wyk?adowa odb?dzie si? 18 kwietnia 2011 r. w sali 306 Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (ul. Oczapowskiego 12b. Lokalizacja >> tutaj).
Oficjalne rozpocz?cie spotkania nast?pi o godzinie 10:30.
Udzia? w seminarium jest bezp?atny i nie wymaga wcze?niejszych zapisw. 20 pierwszych osb, ktre jednak wcze?niej zapowie swoj? obecno??i we?mie udzia? w seminarium otrzyma specjalne upominki. Zg?oszenia prosimy kierowa? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Seri? prezentacji zako?czy otwarta dyskusja, daj?ca okazj? do wzajemnej wymiany do?wiadcze? oraz wsplnego zastanowienia si? jak tworzy? warunki dla rozwoju zrwnowa?onego transportu, jak unika? b??dw pope?nionych ju? wcze?niej, ktrych efektem nierzadko by?o niezadowolenie u?ytkownikworaz konflikty i napi?cia spo?eczne.

2. Cz??? warsztatowa zostanie przeprowadzona 19 kwietnia 2011 r. w pracowni komputerowej Wydzia?u Gospodarki Przestrzennej UWM. Warsztaty maj? charakter zamkni?ty i s? skierowane do przedstawicieli K? Naukowych z Krakowa, Warszawy, Bia?egostoku, Poznania i Olsztyna. Warsztaty zako?cz? si?konkursem na koncepcj? zagospodarowania zadanej przestrzeni, w przygotowaniu ktrej3-osobowe dru?yny studentw wykorzystaj? wiedz? nabyt? podczas seminarium.


Seminarium b?dzie wyj?tkow? okazj? do zapoznania si? z przyk?adami udanej wsp?pracy w?adz pa?stwowych i samorz?dowych z organizacjami spo?ecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostan? konkretne przyk?ady takiej wsp?pracy w kilku polskich miastach.

Ponadto, seminarium ma pos?u?y? przedstawieniu efektw dialogu pomi?dzy pos?ami Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, Ministerstwem Infrastruktury oraz organizacjami pozarz?dowymi sieci Miasta dla Rowerw. Proces ten mo?e s?u?y? jako modelowy przyk?ad wsp?pracy mi?dzysektorowej w celu ulepszania przepisw prawnych. Efektem tej wsp?pracy s? daleko zaawansowane prace nad przyj?ciem poselskiego projektu zmian ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (druk nr 2771), dostosowuj?cego polskie przepisy rowerowe do obowi?zuj?cych standardw europejskich i Konwencji Wiede?skiej.


HARMONOGRAMWYK?ADW > 18 kwietnia 2011 r. /poniedzia?ek/

10:00 10:30 > Rejestracja uczestnikw.

10:30 10:40 > Przywitanie uczestnikw i otwarcieseminarium (Urz?d Miasta Olsztyn oraz W?adze Wydzia?u Gospodarki Przestrzennej).

10:40 10:50 > Pos?anka na Sejm Beata Bublewicz (Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej).

10:50 11:05 > "Dialog spo?eczny w Warszawie z punktu widzenia urz?dnika i rowerzysty"
(Marcin Czajkowski z Sekcji Transportu Rowerowego Urz?du miasta sto?ecznego Warszawy).

11:05 11:20 > Krakover...? Obywatelskie spojrzenie na rowerowy rozwj Krakowa (Bartosz Cie?la, Maria Dudek i Bartosz Kusaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

11:20 11:30 > Spo?eczne oddzia?ywanie na realizacj? polityki transportowej Torunia (Joanna Jaroszy?skaze Stowarzyszenia Rowerowy Toru?).

11:30 11:40 > dyskusja.

11:40 12:00
> przerwa kawowa.


12:00 - 12:15 > Prowadzenie dialogu spo?ecznego na rzecz rozwoju transportu rowerowegow Olsztynie(Miros?aw Arczak- Spo?eczny Pe?nomocnik Prezydenta Olsztyna ds. TransportuRowerowego).

12:15 - 12:30 > Oddolne inicjatywy na rzecz promowania alternatywnych ?rodkw transportu w spo?eczno?ciach lokalnych(Agnieszka J?drzejak, Angelika Jurkowska, Justyna Or?owska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

12:30 12:45 > Fachowym okiem obywatela: transport w kontek?cie rozwoju zrwnowa?onego miast(?ukasz Tworkowski z Forum Rozwoju Olsztyna).

12:45 13:00 > Carpooling- tworzony przez spo?ecze?stwo element zrwnowa?onego transportu (Hubert Denkiewicz, Jaros?aw Jankowski i ?ukasz Sobutaz Politechniki Bia?ostockiej).

13:00 13:10 > dyskusja.

13:10 13:25 > przerwa kawowa.


13:25 13:45 > "Idea Community Maps na przyk?adzie mapy infrastruktury rowerowej w Wojewdztwie ?l?skim" (Robert J?drzejczak ze ?l?skiej Inicjatywy Rowerowej).

13:45 14:00 > Projekt: Rower Miejski w Olsztynie(Micha? Pirkowski i Piotr Pokora z Uniwersytetu Warmi?sko Mazurskiego w Olsztynie).

14:00 14:15 > "POLIS- sie? europejskich miast i regionw promuj?ca innowacyjny transport w?rd mieszka?cw"(Ma?gorzata Panek, Katarzyna Rosi?ska i Paulina Siwik z Politechniki Warszawskiej).

14:15 14:25 > dyskusja.

14:25 14:30 > podsumowanie i zako?czenie.


Wszelkie pytania prosimy kierowa? na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod nr tel.: 507617656.Seminarium jest elementem projektu Rowerowa Sie? Spo?ecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach przy wparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


ch?odnictwo bia?ystok

 

Komentarze  

 
0 #68 Van 2022-01-15 07:59
If you would like to increase your familiarity simply
keep visiting this web site and be updated with the newest news update posted here.


Also visit my page; business startup: http://www.traumdeuten.biz/top100/index.php?a=stats&u=karissabrinkman
Cytować
 
 
0 #67 Elvira 2022-01-14 07:43
analysis essay examples premium my
dream essay: https://essayscratch.com/ help how to write a profile essay
Cytować
 
 
0 #66 Jorja 2022-01-13 19:53
I like this site - its so usefull and helpfull.

Here is my blog ... online
casino tournaments: https://onlinecasinohero.com/
Cytować
 
 
0 #65 Josh 2022-01-13 05:08
synthesis essay how to start off an essay checker -grammarly: https://essaysitesreviews.com/ 50 good essay topics
Cytować
 
 
0 #64 Katrina 2022-01-11 22:11
most famous gay dating sitegay mature daddy dating site: ”https://gayprideusa.com/”whats the best sith for findina a gay dating site joomla gay dating theme
Cytować
 
 
0 #63 Gabriel 2022-01-11 21:15
growls gay dating a bi
man as a gay man: https://gaysugardaddydatingsites.com/ best dating apps 2018 gay men discreet gay dating
Cytować
 
 
0 #62 Ada 2022-01-11 18:01
adam for adam gay online dating hookups
gay dating websites for teens gay
senior dating free no e mail needed: https://gaytgpost.com/ dating bakersfield
Cytować
 
 
0 #61 Ulrike 2022-01-11 10:04
Wow because this is very great job! Congrats and keep it up.


Here is my site; best michigan online casino: https://onlinecasinohero.com/
Cytować
 
 
0 #60 Lyle 2021-12-30 19:21
Appreciate it for sharing your nice websites.


Here is my web page :: gay video chat apps: https://gay-buddies.com/
Cytować
 
 
0 #59 Adriene 2021-12-30 11:08
Thank you for sharing your great web page.

My blog local gay chat room: https://gaypridee.com/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież