Wygra?o jezioro. Trasa bez barierek, ale z drzewami


Projektowanie ?cie?ki rowerowo-pieszej wok? Jeziora D?ugiego zako?czone. Kolejny krok to rozpisanie przetargu na jej wykonanie.


W ?rod? w biurze olszty?skiej firmy Now-Eko, ktra przygotowuje koncepcj? trasy, spotkali si? projektanci, drogowcy i mieszka?cy z osiedla Nad Jeziorem D?ugim. Ci ostatni w po?owie roku zakwestionowali przedstawiony im pierwotny projekt ?cie?ki rowerowej, bo inwestycja wi?za?aby si? z konieczno?ci? wyci?cia kilkuset drzew. ?cie?ka mia?aby sze?? metrw szeroko?ci, a w niektrych miejscach wzd?u? brzegu powsta?yby betonowe mury z ??tymi barierkami.

Te informacje zmobilizowa?y ludzi do dzia?ania: chcieli ?cie?ki, ale bez niepotrzebnego wycinania drzew czy barierek nad jeziorem. W po?owie wrze?nia wszystkie strony spotka?y si?, by nanie?? ostatnie poprawki, natomiast wczoraj projektanci przedstawili ostateczn? wersj? koncepcji.

- Zgodnie z ni? tzw. cz??? miejska trasy biegn?ca na wysoko?ci osiedla i wzd?u? ul. Ba?tyckiej zostanie wykonana z naturalnej nawierzchni mineralno-?ywicznej przepuszczaj?cej wod? - mwi Wiktor ?o?y?ski, autor projektu z firmy Now-eko. - Na dalszym odcinku wzd?u? ul. Le?nej u?yte zostan? specjalne kostki brukowe stabilizowane polimerem. Daje to mo?liwo?? bezkolizyjnej naprawy nawierzchni pod ktr? znajduje si? du?o korzeni.

W zwi?zku z planowan? inwestycj? wyci?tych zostanie ponad 90 drzew. Wiele z nich jest ju? obumar?ych. W ich miejsce nasadzonych zostanie ponad 150 drzew i kilka tysi?cy krzeww i bylin. Taka wersja zosta?a w ko?cu zatwierdzona przez mieszka?cw osiedla Nad Jeziorem D?ugim.

- Dzi?ki temu mo?emy przyst?pi? do rozpisania przetargu - mwi Zbigniew Kazimierczak, g?wny specjalista wydzia?u przygotowywania dokumentacji i nadzoru Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw. - Ruszymy z tym tematem po ?wi?tach. Na rozstrzygni?cie procedur trzeba b?dzie poczeka? ok. 3 i p? miesi?ca.

Wojciech Konecko, jeden z przedstawicieli mieszka?cw osiedla, liczy, ?e wywalczone rozstrzygni?cia zrealizowane zostan? w praktyce. - Osi?gn?li?my kompromis, ktrego owoce odczuj? u?ytkownicy ?cie?ki. Tak naprawd?, to zwyci??y?o jezioro - podsumowuje

Drogowcy zapewniaj?, ?e s? nadal otwarci na g?osy mieszka?cw. - To oni b?d? najlepszymi inspektorami nadzoru realizowanej inwestycji - stwierdzi? Kazimierczak.

Wycinka drzew odb?dzie si? do ko?ca lutego.

Grzegorz Szyd?owski
?rd?o: Gazeta Wyborcza Olsztyn

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież