GW Rowerzy?ci zadowoleni ze ?cie?ek w Lesie Miejskim

Olsztynianie i tury?ci mog? ju? korzysta? z nowych tras dla mi?o?nikw jedno?ladw. Spo?ecznicy i urz?dnicy przyznaj? jednak, ?e oznakowanie nie jest idealne i b?d? musieli jeszcze kilka rzeczy poprawi?.

Kilkudziesi?ciu olsztynian przez kilometr jecha?o wsplnie ?cie?kami Lasu Miejskiego.W niedziel? odby?o si? uroczyste otwarcie Systemu Tras Rowerowych w Lesie Miejskim. To wsplna inicjatywa spo?ecznikw i ratuszowych urz?dnikw. Przy ?cie?kach pojawi?y si? tablice informacyjne z opisami atrakcji i histori? najciekawszych miejsc, np. Stadionu Le?nego; stan??y te? nowe ?aweczki.

Olsztynianie spotkali si? w po?udnie przy mo?cie ?ubra nad Jeziorem D?ugim. Wsplnie przejechali kilometrowy odcinek, a nast?pnie ka?dy wybra? jedn? spo?rd czterech przygotowanych tras. Do wyboru mieli zielon?, dostosowan? do potrzeb rodzin; ??t? dla bardziej zaawansowanych cyklistw; czerwon?, prowadz?c? w?skimi i kr?tymi ?cie?kami; a tak?e najtrudniejsz?, czarn?, dla mi?o?nikw jazdy ekstremalnej. Pomys?odawcy ostrzegaj?, ?e tylko zielona jest szlakiem, gdzie swoich si? mog? prbowa? osoby bez wi?kszego do?wiadczenia w je?dzie na rowerze. Pozosta?e trasy wymagaj? odpowiednich umiej?tno?ci i sprz?tu.

- To pi?kna inicjatywa - ocenia Piotr Rafalski. - Takie spotkania mog? jednoczy? ludzi. A kontakt z przyrod? to czysta przyjemno??. Nie mia?em ?adnego problemu, ?eby pokona? zielon? tras?. Nowe oznakowanie tak?e mi si? podoba, bo jest zgodne ze standardami europejskimi; to dobre wzorce przeniesione na nasz teren.

Podobnego zdania jest Anna Stecka. - Fajnie, ?e pojawi?y si? krtkie i zwi?z?e informacje [o mijanych miejscach - red.], bo wcze?niej, jak kto? jecha?, to nie wiedzia?, ?e np. po lewej by?a kiedy? elektrownia - t?umaczy. - Przejecha?am szlak bez mapy w r?ku, kieruj?c si? jedynie tablicami.

Pojawi?y si? jednak i uwagi krytyczne do nowego systemu. Kilka osb narzeka?o, ?e 10. kilometrowa trasa dla pocz?tkuj?cych to zbyt du?e wyzwanie, a po drodze napotykali na przeszkody w postaci ka?u? czy bardzo w?skich odcinkw. - Nikomu nie obiecujemy, ?e rower b?dzie sam jecha? - odpowiadaMiros?aw Arczak, pe?nomocnik prezydenta ds. rowerzystw. - To jest jednak rekreacja, a to si? wi??e z ch?ci? podj?cia wysi?ku i zm?czenia si?. Nie jest tak, ?e ?cie?ka zawsze b?dzie prowadzi? w d?.

Oznakowanie, i to ju? du?o powa?niejszy zarzut, nie jest te? zbyt dok?adne. Spo?ecznicy przyznaj?, ?e nie zd??yli przed uroczyst? inauguracj? dok?adnie oznaczy? tras. Musz? u?ywa? ekologicznej farby, ktra trzyma si? jedynie na suchym drewnie. A ostatnio cz?sto pada?o. W najbli?szych dniach ma to by? poprawione. Na drzewach zostan? namalowane listki w kolorach symbolizuj?cych poszczeglne trasy.

Byli wreszcie i tacy, ktrzy utyskiwali na zbyt ma?? czcionk? na tablicach informacyjnych. ?eby co? przeczyta?, trzeba by?o blisko do nich podjecha?. - W przysz?ym roku tablice przejd? lifting i na pewno zostanie to poprawione - zapowiada Maciej Rytczak, dyrektor ratuszowego wydzia?u promocji. - Do ko?ca roku w lesie zostanie wymienionych tak?e 28 tablic przyrodniczych.

A co z pieszymi? Jeszcze przed otwarciem tras zaniepokojenie czytelnikw wzbudzi?a informacja na ulotkach wydanych przez ratusz, ?e piesi nie maj? wst?pu na ?cie?ki dla rowerw. - Czy to oznacza, ?e jeste?my wyrzucani z Lasu Miejskiego? - pytali oburzeni w telefonach do redakcji. - Zakaz dotyczy jedynie trasy czarnej, czyli przeznaczonej do jazdy ekstremalnej. Tam s? przygotowane przeszkody dla rowerzystw - wyja?nia Adam Dowgird z Warmi?skiego Klubu Rowerowego FAN. - Chodzi o to, by ich nie niszczy?. Te miejsca s? zreszt? rzadko odwiedzane przez pieszych. W ?adnym wypadku nie dotyczy to odcinkw na innych trasach.

?rd?o: Gazeta Wyborcza Olsztyn

Fot. Przemys?aw Skrzyd?o / Agencja Gazeta

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież